1086/1991

Annettu Helsingissä 22 päivänä heinäkuuta 1991

Laki liikevaihtoverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 22 päivänä maaliskuuta 1991 annetun liikevaihtoverolain (559/91) 76 §:n 2 ja 3 momentti ja 150 §,

muutetaan 55 §:n 2 momentin 1 kohta, 69 §, 70 §:n 1 momentti, 77 §, 78 §:n 1 momentti, 79 §, 82 §:n 1 momentti, 92 §, 93 §:n 1 momentti, 96 §:n 1 momentti, 107 §:n 2 momentti, 130 ja 147-149 § sekä

lisätään 102 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

55 §

Veroa ei kuitenkaan palauteta, kun:

1) maasta viedään meijerivoita, juustoa, rasvaista maitojauhetta, kananmunia, kananmunamassaa, viljaa tai lihaa sellaisenaan taikka muita elintarviketuotteita ja maastaviejälle maksettavassa hinnanerokorvauksessa otetaan vähennyksenä huomioon palauttamatta jääneen veron määrä;


69 §

Edellä 68 §:ssä säädetyn määräajan jälkeen, kuitenkin viimeistään vuoden kuluessa tilikauden päättymisestä, maksettu vero katsotaan maksetuksi siltä kalenterikuukaudelta, jolta verovelvollinen on kuukausi-ilmoituksessaan ilmoittanut sen maksaneensa tai jolta hänen on muutoin katsottava sen maksaneen.

Jos 1 momentissa mainittu vero on maksuunpantu tai jos vero maksetaan 1 momentissa säädetyn määräajan jälkeen, maksu käytetään maksuunpannun maksamatta olevan veron, veronkorotuksen ja veronlisäyksen sekä perittävän viivästyskoron ja jäämämaksun suoritukseksi.

70 §

Jos 9 luvussa tai 25 §:ssä tarkoitettuja vähennyksiä ei voida tehdä täysimääräisinä kalenterikuukauden tilitettävää veroa laskettaessa, vähentämättä jäänyt määrä saadaan vähentää kuluvan tai sitä seuraavan tilikauden seuraavilta kalenterikuukausilta. Lääninverovirasto maksaa hakemuksen tai muun saadun selvityksen perusteella tilikauden päätyttyä tilikaudelta vähentämättä jääneen veron. Jos verovelvollinen on hakenut tilikauden päätyttyä vähentämättä jääneen veron palautuksena takaisin, ei sitä saa vähentää seuraavalla tilikaudella.


77 §

Kuukausi-ilmoituksessa annettavista tiedoista säädetään asetuksella. Tiedot annetaan lomakkeella, jonka kaavan verohallitus vahvistaa.

Kuukausi-ilmoituksessa saadaan verojen raha-arvot ilmoittaa täysin markoin siten, että markkojen yli menevät pennit jätetään ottamatta lukuun. Täysin markoin ilmoitettavia määriä laskettaessa otetaan suoritettavat ja vähennettävät verot sekä muut yksittäiset erät kuitenkin lukuun pennin tarkkuudella.

78 §

Kuukausi-ilmoitus annetaan 72 §:ssä tarkoitetulle lääninverovirastolle.


79 §

Ilmoittamisvelvollisen on allekirjoitettava kuukausi-ilmoitus ja muut veroviranomaisille annettavat asiakirjat. Yhteisön ilmoitusten ja asiakirjojen tulee olla toiminimen kirjoittamiseen oikeutettujen henkilöiden allekirjoittamia.

82 §

Sen, joka on laiminlyönyt kuukausi-ilmoituksen antamisen säädetyssä ajassa tai antanut ilmoituksen puutteellisena, tulee lääninveroviraston kehotuksesta asetetun määräajan kuluessa täyttää velvollisuutensa.


92 §

Kuukausi-ilmoituksen perusteella maksettava vero on määrättävä vuoden kuluessa tilikauden päättymisestä, jos kuukausi-ilmoitus on annettu viimeistään tilikautta seuraavan toisen kuukauden 25 päivään mennessä.

93 §

Edellä 92 §:ssä säädetyn määräajan jälkeen voidaan toimittaa jälkiverotus. Jälkiverotuksin verovelvollisen maksettavaksi on määrättävä se vero, joka on jäänyt maksamatta tai on palautettu liikaa sen johdosta, että hän on jättänyt antamatta ilmoituksen taikka antanut puutteellisen, erehdyttävän tai väärän ilmoituksen, muun tiedon tai asiakirjan. Jälkiverotus voidaan toimittaa kolmen vuoden kuluessa sen tilikauden päättymisestä, johon kuuluvalta kalenterikuukaudelta vero olisi tullut maksaa.


96 §

Veroa voidaan korottaa, jos:

1) verovelvollinen on jättänyt kalenterikuukaudelta maksettavan veron säädetyssä ajassa kokonaan maksamatta tai maksanut sitä ilmeisesti liian vähän, enintään 30 prosentilla;

2) kuukausi-ilmoituksessa tai muussa tiedossa tai asiakirjassa on vähäinen puutteellisuus eikä verovelvollinen ole noudattanut saamaansa kehotusta sen korjaamiseen, enintään 10 prosentilla;

3) verovelvollinen ilman pätevää syytä on laiminlyönyt kuukausi-ilmoituksen tai muun tiedon tai asiakirjan oikeassa ajassa antamisen taikka antanut sen olennaisesti vaillinaisena, enintään 20 prosentilla ja, jos hän säädetyn kehotuksen saatuaankin on ilman hyväksyttävää estettä jättänyt velvollisuutensa kokonaan tai osaksi täyttämättä, enintään kaksinkertaiseksi;

4) verovelvollinen on törkeästä huolimattomuudesta laiminlyönyt ilmoittamisvelvollisuutensa tai antanut olennaisesti väärän kuukausi-ilmoituksen taikka muun tiedon tai asiakirjan, enintään kaksinkertaiseksi.


102 §

Edellä 1 momentissa tarkoitettu palautus maksetaan verovelvolliselle hakemuksesta tai muun saadun selvityksen perusteella. Myöhemmin kuin kolmen vuoden kuluttua sen tilikauden päättymisestä, jolta verovelvollinen on oikeutettu saamaan veroa takaisin, palautus maksetaan vain verovelvollisen sanotun ajan kuluessa tekemän hakemuksen perusteella.

107 §

Verovelvolliselle, joka ei ole tehnyt 1 momentissa tarkoitettua korjausta, maksetaan tilikauden päätyttyä liikaa maksettu tai palauttamatta jäänyt vero hakemuksen tai muun saadun selvityksen perusteella. Vero voidaan palauttaa kolmen vuoden kuluessa sen tilikauden päättymisestä, jolta verovelvollinen on ilmoittanut liikaa veroa, tai verovelvollisen sanotun ajan kuluessa tekemän vaatimuksen perusteella myöhemminkin.

130 §

Jokainen on velvollinen pitämään salassa ja olemaan hyväkseen käyttämättä, mitä hän virassaan, julkisessa toimessaan, 129 §:ssä tarkoitetussa tapauksessa taikka muutoin on kuukausi-ilmoituksesta taikka verotusta varten annetuista muista tiedoista tai asiakirjoista saanut tietää toisen liiketoimista, niin myös mitä lääninverovirastossa tai verohallituksessa on niistä lausuttu.

147 §

Jos verovelvollisen tilikausi on 1 päivänä lokakuuta 1991 kesken, katsotaan 1 päivän lokakuuta 1991 jälkeinen tilikauden osa 12 ja 102 §:ää sovellettaessa tilikaudeksi.

148 §

Huojennuspalautusta koskevaa vanhan liikevaihtoverolain 55 b §:ää sovelletaan viimeisen kerran tämän lain voimaantuloa edeltävältä kalenterivuodelta tai sen osalta maksettavaan veroon. Jos veron takaisinmaksuun oikeuttava ajanjakso on lyhyempi kuin kalenterivuosi, pienennetään edellä mainitussa lainkohdassa säädettyjä markkamääriä kunkin puuttuvan kalenterikuukauden osalta yhdellä kahdennellatoista osalla.

Edellä 1 momentin nojalla takaisin maksettavalle verolle ei makseta 103 §:n 2 momentissa mainittua korkoa.

149 §

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1991.

Lakia sovelletaan 1 päivästä lokakuuta 1991 alkaen. Lakia sovelletaan myös ennen 1 päivää lokakuuta 1991 suoritettavaa veroa koskevaan menettelyyn, jos tilikausi on kesken 1 päivänä lokakuuta 1991. Jos tilikausi on päättynyt ennen 1 päivää lokakuuta 1991, sovelletaan vanhan liikevaihtoverolain (532/63) säännöksiä.

Lain 55 §:n 2 momentin 1 kohtaa sovelletaan, kun tavara on viety maasta 1 päivänä lokakuuta 1991 tai sen jälkeen.

Hallituksen esitys 32/91
Valtiovarainvaliok. miet. 15/91

Helsingissä 22 päivänä heinäkuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.