1078/1991

Annettu Helsingissä 22 päivänä heinäkuuta 1991

Laki valtiopäiväjärjestyksen muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä säädetyllä tavalla,

kumotaan valtiopäiväjärjestyksen 68 §:n 5 momentti ja 5 a luku,

sellaisena kuin niistä on 5 a luku siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen,

muutetaan 16 §:n 3 momentti, 30 §:n 1 momentti, 31 §:n 1 momentin 2 kohta, 32 §:n 3 momentti, 49 §:n 1-3 momentti, 50 §:n 1 ja 2 momentti, 57 §:n 2 momentti, 63 §:n 3 ja 6 kohta, 68 §:n 1 momentti, 75 §, 76 §:n 1 ja 3 momentti, 76 a ja 83 §, 85 §:n 1 momentti ja 90 §:n 2 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 16 §:n 3 momentti, 50 §:n 1 ja 2 momentti sekä 57 §:n 2 momentti 30 päivänä marraskuuta 1990 annetussa laissa (1056/90), 32 §:n 3 momentti, 63 §:n 3 kohta, 76 §:n 1 momentti, 85 §:n 1 momentti ja 90 §:n 2 momentti 18 päivänä maaliskuuta 1983 annetussa laissa (278/83), 63 §:n 6 kohta ja 76 §:n 3 momentti 26 päivänä kesäkuuta 1987 annetussa laissa (576/87) ja 76 a § 24 päivänä lokakuuta 1986 annetussa laissa (763/86) sekä

lisätään 32 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa 18 päivänä maaliskuuta 1983 annetussa laissa, uusi 4 momentti, jolloin nykyinen 4 momentti siirtyy 5 momentiksi, lakiin uusi 38 a §, 49 §:ään uusi 4 momentti, jolloin nykyinen 4 momentti siirtyy 5 momentiksi, 86 §:ään, sellaisena kuin se on muutettuna mainitulla 18 päivänä maaliskuuta 1983 annetulla lailla ja 13 päivänä maaliskuuta 1987 annetulla lailla (316/87), uusi 4 momentti ja lakiin uusi 88 a § seuraavasti:

16 §

Sanotussa laissa säädetään myös sen palkkion perusteet, joka valtiopäivien keskeydyttyä ja eduskunnan lopetettua istuntonsa maksetaan erikoisvaliokuntien jäsenille ja niille edustajille, joiden tehtävänä on eduskunnan vastausten ja kirjelmien sekä valtiopäiväpäätöksen tarkistaminen.


3 luku

Asian vireillepano valtiopäivillä

30 §

Jokaisilla varsinaisilla valtiopäivillä annetaan eduskunnalle esitys, joka sisältää ehdotuksen valtion talousarvioksi.


31 §

Eduskunnalla on oikeus ottaa käsiteltäväkseen edustajan asianmukaisesti tekemä aloite. Eduskunta-aloite saattaa olla:


2) talousarvioaloite, joka sisältää ehdotuksen valtion talousarvioon otettavaksi määrärahaksi tai muuksi päätökseksi tai hallituksen lisätalousarvioesitykseen välittömästi liittyväksi talousarvion muutokseksi;


32 §

Talousarvioaloite voidaan tehdä aikana, joka alkaa siitä, kun valtion talousarvioesitys on ilmoitettu saapuneeksi, ja päättyy kello 12 seitsemäntenä päivänä sen jälkeen. Lisätalousarvioesityksen johdosta talousarvioaloite voidaan tehdä aikana, joka alkaa siitä, kun esitys on ilmoitettu saapuneeksi, ja päättyy kello 12 kolmantena päivänä sen jälkeen.

Toivomusaloite voidaan tehdä varsinaisilla valtiopäivillä aikana, joka alkaa valtiopäivien avaamisesta ja päättyy kello 12 neljäntenätoista päivänä vaalikauden ensimmäisillä varsinaisilla valtiopäivillä, mutta muilla varsinaisilla valtiopäivillä seitsemäntenä päivänä valtiopäivien avaamisesta.


38 a §

Lisätalousarvioon sovelletaan valtion talousarvion käsittelystä annettuja säännöksiä, jollei erikseen toisin säädetä.

49 §

Valtiovarainvaliokunnan tulee saada nähdä kaikki valtion taloudenhoitoa koskevat tilit ja asiakirjat. Valiokunnan tulee valtiovarain tilasta sekä valtiontilintarkastajien kertomuksesta antamassaan mietinnössä lausua kannanottonsa siitä, miten valtion talousarviota on noudatettu ja valtiontaloutta hoidettu, sekä tehdä siitä aiheutuvat ehdotukset.

Valtiovarainvaliokuntaan lähetetään myös hallituksen esitys valtion talousarvioksi, muut hallituksen valtiontaloutta koskevat esitykset ja talousarvioaloitteet. Talousarvioesityksestä annettavassa mietinnössä valiokunnan tulee käsitellä kaikkia talousarviossa päätettäviä asioita. Samassa mietinnössä valiokunnan tulee ehdottaa, miten menojen suorittamiseen tarvittavat varat on hankittava.

Hallitusmuodon 65 §:n 2 momentissa tarkoitettuna erikoisvaliokuntana toimii valtiovarainvaliokunta, joka voi alistaa tekemänsä päätöksen eduskunnan vahvistettavaksi. Eduskunnan tulee, sen jälkeen kun asiasta on keskusteltu, vahvistaa tai jättää vahvistamatta päätös.

Valtiovarainvaliokunta seuraa valtioneuvoston asianomaisen jäsenen välityksellä hallitusmuodon 65 §:n 2 momentissa tarkoitetuista palvelussuhteen ehdoista käytäviä neuvotteluja ja ehtoja koskevien päätösten valmistelua. Valtioneuvosto toimittaa valtiovarainvaliokunnan hyväksyttäväksi virkaja toimiehtosopimuksen sekä virkamiesten ja viranhaltijain palvelussuhteen ehtoja koskevan valtioneuvoston tai kunnallisen työmarkkinalaitoksen päätöksen.


50 §

Suomen Pankin hallintoa ja tilaa, pankkivaltuutettujen ja pankin johtokunnan toimintaa sekä eduskunnan vastattavana olevien rahastojen tilaa ja hoitoa tutkii se pysyvä erikoisvaliokunta, jolle nämä tehtävät säädetään eduskunnan työjärjestyksessä. Valiokunnan tulee antaa tästä mietintö eduskunnalle.

Valiokunnan on tehtävä tarpeelliset ehdotukset Suomen Pankkia koskevan lain ja pankkivaltuutettujen johtosäännön säätämisestä, muuttamisesta tai kumoamisesta ja muiden Suomen Pankkia koskevien säännösten ja määräysten antamisesta sekä valmistella kaikki näitä asioita koskevat hallituksen esitykset ja muut ehdotukset. Suomen Pankin voittovarojen käyttämisestä ei saa tehdä päätöstä ennen kuin valiokunta on antanut asiasta lausunnon.


57 §

Käsiteltäessä valtion talousarviota, valtioneuvoston tiedonantoa, ilmoitusta ja selontekoa sekä välikysymystä samoin kuin muuta merkitykseltään huomattavaa asiaa edustajille voidaan kuitenkin myöntää puheenvuorot 1 momentin säännöksestä poiketen siinä järjestyksessä kuin siitä eduskunnan työjärjestyksessä säädetään. Tällöinkin on voimassa, mitä 59 ja 60 §:ssä puheenvuorojen myöntämisestä säädetään.


63 §

Ennen asian lopullista käsittelyä täysistunnossa valiokunnan on valmistelevasti käsiteltävä:


3) talousarvioaloitteet ja toivomusaloitteet, jollei niitä välittömästi hylätä;


6) valtion talousarvioon ehdollisina otettuja ja tasavallan presidentin vahvistamatta jättämiä eduskunnan päätöksiä koskevat asiat.

68 §

Mitä 66 §:ssä on säädetty, noudatetaan niin ikään, kun on kysymyksessä valtion vero. Ehdotusta uudesta tai lisätystä verosta taikka määräajaksi säädetyn veron jatkamisesta määrältään muuttamatta ei kuitenkaan voida jättää lepäämään, ja ehdotus uudesta tai lisätystä verosta, joka on tarkoitettu kannettavaksi varainhoitovuotta pidemmältä ajalta, katsotaan rauenneeksi, jollei sitä kolmannessa käsittelyssä ole kannattanut kaksi kolmasosaa annetuista äänistä.


75 §

Ehdotus, joka tarkoittaa uuden valtion veron määräämistä tai entisen muuttamista taikka määräaikaisen veron jatkamista, on, vaikka se sisältyykin valtion talousarvioehdotuksen laskelmiin, käsiteltävä valtiopäivillä erityisenä asiana.

Ehdotus hallitukselle annettavaksi lainanottovaltuudeksi sekä suostumukseksi kiinteän omaisuuden luovutukseen, valtiontakauksen tai valtiontakuun antamiseen ja määräysvallan hankkimiseen valtiolle yhtiössä tai määräysvallasta luopumiseen on käsiteltävä samassa järjestyksessä kuin talousarvioehdotus silloinkin, kun ehdotus ei sisälly talousarvioehdotukseen. Samassa järjestyksessä käsitellään myös ehdotus talousarvioesityksen väliaikaista noudattamista koskevaksi eduskunnan päätökseksi.

Edustajan tekemä ehdotus, joka tarkoittaa uuden ja hallituksen esitykseen sisältymättömän määrärahan tai muun päätöksen ottamista talousarvioon, voidaan talousarviosta päätettäessä ottaa huomioon ainoastaan, jos se on pantu vireille asianmukaisesti tehdyllä talousarvioaloitteella.

76 §

Jos eduskunta ei ole muuttamattomana hyväksynyt valtiovarainvaliokunnan mietintöä, joka koskee ehdotusta valtion talousarvioksi, palautetaan asia valtiovarainvaliokuntaan. Valiokunnan tulee mietinnössään antaa lausunto eduskunnan tekemästä päätöksestä.


Jollei tasavallan presidentti vahvista talousarvioon ehdollisena otettua eduskunnan päätöstä, on asian palauttamisesta viipymättä ilmoitettava eduskunnalle. Valtiovarainvaliokunnan annettua asiasta mietintönsä on ehdollisena otettu eduskunnan päätös hyväksyttävä muuttamattomana tai hylättävä. Jollei asiasta ole tehty päätöstä ennen varainhoitovuoden loppua, asia katsotaan rauenneeksi.

76 a §

Jos valtion talousarvion julkaiseminen viivästyy yli varainhoitovuoden vaihteen, valtiovarainvaliokunnan tulee mietinnössään ehdottaa eduskunnalle, miten hallituksen esitystä valtion talousarvioksi noudatetaan väliaikaisesti talousarviona. Valiokunnan ehdotus käsitellään soveltuvin osin samassa järjestyksessä kuin talousarvioehdotus.

83 §

Suomen Pankin hallintoa ja liikettä sekä eduskunnan vastattavana olevien rahastojen hallintoa valvomaan eduskunta asettaa yhdeksän pankkivaltuutettua sekä vahvistaa näille johtosäännön.

Pankkivaltuutetuista kolme muodostavat suppeamman pankkivaltuuston, joka käsittelee kaikki ne asiat, joita ei johtosäännössä ole määrätty yhdeksänjäsenisen laajemman pankkivaltuuston käsiteltäviksi. Laajempi pankkivaltuusto on päätösvaltainen kuusijäsenisenä.

Jos joku suppeammasta pankkivaltuustosta on estynyt tai eroaa, tulee hänen sijaansa pankkivaltuutettu laajemmasta pankkivaltuustosta.

Pankkivaltuutetut valitaan edustajanvaalien jälkeen alkavilla ensimmäisillä varsinaisilla valtiopäivillä. Heidän toimensa alkaa niin pian kuin vaali on suoritettu ja kestää uusien pankkivaltuutettujen vaalin toimittamiseen. Vaalin toimittavat eduskunnan valitsijamiehet. Vaalitoimituksessa on määrättävä, ketkä kolme kuuluvat suppeampaan valtuustoon ja ketkä kaksi laajemmasta valtuustosta tulevat tarvittaessa kunkin suppeamman valtuuston jäsenen tilalle ja missä järjestyksessä. Jos vaalissa ei saavuteta yksimielisyyttä, vaali toimitetaan suhteellisen vaalitavan mukaan.

Samalla tavalla kuin 4 momentissa säädetään pankkivaltuutettujen vaalista, valitsevat eduskunnan valitsijamiehet vuosittain varsinaisilla valtiopäivillä viisi tilintarkastajaa toimittamaan sitä kuluvan vuoden tilien tarkastusta, joka pankin ja mainittujen rahastojen hoidosta on vuoden loputtua toimitettava, sekä kutakin tilintarkastajaa kohti yhden varajäsenen.

85 §

Eduskunnan päätöksestä hallituksen esitykseen ilmoitetaan eduskunnan vastauksella. Eduskunnan päätös valtion talousarviosta saatetaan tiedoksi kuitenkin eduskunnan kirjelmällä. Sama koskee eduskunnan muuta päätöstä ja eduskunnan ilmoitusta.


86 §

Eduskunta päättää valtion talousarvion julkaisemisesta Suomen säädöskokoelmassa.

88 a §

Vaalikauden ensimmäisillä valtiopäivillä on asetettava eduskunnan keskuudesta vähintään viisi valtiontilintarkastajaa, joiden vaalin toimittavat eduskunnan valitsijamiehet. Jos vaalissa ei saavuteta yksimielisyyttä, vaali toimitetaan suhteellisen vaalitavan mukaan. Samassa järjestyksessä valitaan yhtä monta varajäsentä. Eduskunta vahvistaa tilintarkastajien johtosäännön.

90 §

Tarkemmat säännökset valitsijamiesten ja valiokuntien jäsenten ja varajäsenten määrästä sekä eduskunnan työskentelystä annetaan eduskunnan työjärjestyksessä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1992.

Hallituksen esitys 262/90
Perustuslakivaliok. miet. 17/90
Suuren valiok. miet. 334/90
Perustuslakivaliok. miet. 2/91

Helsingissä 22 päivänä heinäkuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Oikeusministeri
Hannele Pokka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.