1049/1991

Annettu Helsingissä 18 päivänä heinäkuuta 1991

Maa- ja metsätalousministeriön päätös villan tuotantopalkkiosta

Maa- ja metsätalousministeriö on päättänyt:

1 §
Yleistä

Valtion tulo- ja menoarviossa osoitetuista varoista maksetaan lampaanomistajalle jatkojalostukseen kelpaavan 1.12.1990–30.11.1995 välisenä aikana myydyn villan tuottamisesta tuotantopalkkiota siten kuin tässä päätöksessä määrätään.

2 §
Tuotantopalkkion saamisen edellytykset

Tuotantopalkkio maksetaan sen jatkojalostukseen kelpaavan villamäärän perusteella, jonka villan tuottaja on tositteiden mukaan edellisen vuoden marraskuun jälkeen ja palkkion hakemisvuonna myynyt kehräämölle, huopatehtaalle, kotiteollisuusyritykselle tai muulle maatilahallituksen hyväksymälle näihin verrattavalle villaa jalostavalle yritykselle tai yhdistykselle.

Tuotantopalkkion saamisen edellytyksenä on, että villasta on maksettu tuottajalle vähintään kaksi markkaa kilolta sekä että tuotantopalkkiohakemus käsittää vähintään 10 kilon villaerän.

3 §
Tuotantopalkkion määrä

Tuotantopalkkiota maksetaan toistaiseksi 20 markkaa jalostuskelpoiselta villakilolta.

4 §
Tuotantopalkkion hakeminen

Villan tuotantopalkkion maksamista saadaan hakea 2 §:n 1 momentissa tarkoitettuna aikana myydyn villan osalta yhdessä tai useammassa erässä. Kuhunkin hakemukseen tulee sisältyä vähintään 10 kilon villaerä.

Hakemus jätetään maatalouslautakunnalle siinä kunnassa, jonka alueella sijaitsevasta talouskeskuksesta käsin kyseiset lampaat on hoidettu. Hakemus on jätettävä viimeistään kunkin vuoden marraskuun 30 päivänä.

Hakemukseen on liitettävä villan myynnin osoittavat maksutositteet tai niiden jäljennökset. Tositteista tulee ilmetä maksunsaajan nimi, maksupäivä, maksajan nimi ja osoite, myydyn jalostuskelpoisen villan määrä sekä villasta maksettu kilohinta.

5 §
Tuotantopalkkion maksaminen

Maatalouslautakunta maksaa tuotantopalkkion siihen oikeutetulle maatilahallituksen määräämältä valtion postisiirtotililtä. Tuotantopalkkio maksetaan sen saajalle tai saajan hakemuksessa tai muuten kirjallisesti määräämälle postisiirto- tai pankkitilille.

Tuotantopalkkiota saadaan maksaa myöhästyneen hakemuksen perusteella vain, jos myöhästymisen voidaan katsoa johtuneen hyväksyttävästä syystä ja maaseutupiiri on antanut luvan tuotantopalkkion maksamiseen.

6 §
Tuotantopalkkion takaisinperiminen

Jos hakija on saanut villan tuotantopalkkiota perusteettomasti tai enemmän kuin tämän päätöksen mukaan olisi voitu maksaa, noudatetaan liikaa maksetun määrän takaisinperimisen osalta, mitä maataloustuen jako- ja valvontatehtävien hoitamisesta annetussa laissa (88/71) on säädetty.

7 §
Tuotantopalkkion maksaminen Ahvenanmaalla

Tässä päätöksessä maaseutupiirille ja maatalouslautakunnalle määrättyjä tehtäviä hoitavat Ahvenanmaalla lääninhallitus ja kunnanhallitukset tai niitä hoitamaan määrätyt kunnalliset lautakunnat. Kunnanhallituksen tai lautakunnan päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta Ahvenanmaan lääninhallitukselta kolmen kymmenen päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan.

8 §
Tarkemmat määräykset

Tarkemmat määräykset villan tuotantopalkkion maksamisesta, takaisinperimisestä sekä tämän päätöksen muusta täytäntöönpanosta antaa maatilahallitus.

9 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 24 päivänä heinäkuuta 1991.

Helsingissä 18 päivänä heinäkuuta 1991

Maa- ja metsätalousministeri
Martti Pura

Vanhempi hallitussihteeri
Esko Laurila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.