997/1991

Annettu Naantalissa 28 päivänä kesäkuuta 1991

Laki eräiden saamisten perimisestä kerta kaikkiaan annetun lain 1 ja 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä säädetyllä tavalla,

kumotaan eräiden saamisten perimisestä kerta kaikkiaan 20 päivänä joulukuuta 1966 annetun lain (682/66) 1 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 1 päivänä kesäkuuta 1984 annetussa laissa (432/84), sekä

muutetaan 1 §:n 2, 3 ja 4 momentti sekä 3 §, sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 1 ja 3 momentti viimeksi mainitussa laissa ja 3 § 6 päivänä maaliskuuta 1987 annetussa laissa (238/87), seuraavasti:

1 §

Sen estämättä, mitä muutoin on säädetty tai määrätty taikka mitä on sovittu, on valtion tai sen hoidossa olevan rahaston varoista myönnetty laina taikka valtion tai rahaston muu saaminen kokonaisuudessaan maksettava yhdellä kertaa lähinnä seuraavassa kannossa, jos maksamaton pääoma on enintään 2 000 markkaa. Jos maksamaton pääoma on suurempi kuin 2 000 markkaa, mutta enintään 4 000 markkaa, se on maksettava kahdessa lähinnä seuraavassa kannossa yhtä suurina erinä, ja jos maksamaton pääoma on enintään 6000 markkaa, se on maksettava kolmessa lähinnä seuraavassa kannossa yhtä suurina erinä.

Mitä edellä 1 momentissa on säädetty, koskee myös kunnan tai rahalaitoksen välityksellä myönnettyä lainaa. Kunnan tai rahalaitoksen on suoritettava sille kalenterikuukauden aikana täten kertyneet varat seuraavan kalenterikuukauden 25 päivään mennessä asianomaiselle valtion tilivirastolle tai rahastolle.

Asianomainen lääninhallitus tai valtiokonttori voi hoidossaan olevan lainan tai muun saamisen osalta erityisistä syistä hakemuksesta sallia 1 momentissa tarkoitetun maksun suorittamisen yhtenä tai useampana eränä myöhemminkin kuin mainitussa momentissa on säädetty, kuitenkin enintään viiden vuoden kuluessa ja alkuperäisestä takaisinmaksuajasta jäljellä olevaa aikaa pidentämättä. Edellä 3 momentissa tarkoitetun lainan maksamiseen voi asianomainen keskusvirasto tai ministeriö myöntää vastaavan helpotuksen.

3 §

Tätä lakia ei sovelleta maaseutuelinkeinolaissa (1295/90), maaseudun pienimuotoisen elinkeinotoiminnan edistämisestä annetussa laissa (1031/86), metsänparannuslaeissa (413/67 ja 140/87) eikä uusjakojen tukemisesta annetussa laissa (24/81) tarkoitettuihin lainoihin tai muihin saamisiin. Valtioneuvostolla on valta erityisistä syistä päättää, ettei tätä lakia ole myöskään sovellettava erikseen määrättäviin muihin lainoihin.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1991.

Hallituksen esitys 23/91
Valtiovarainvaliok. miet. 4/91

Naantalissa 28 päivänä kesäkuuta 1991

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.