909/1991

Annettu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 1991

Asetus puolustusvoimista annetun asetuksen muuttamisesta

Puolustusministerin esittelystä

muutetaan puolustusvoimista 23 päivänä huhtikuuta 1975 annetun asetuksen (274/75) 38 a §:n 1 momentin 1 kohta, 41 §, 51 §:n 1 momentin 4–6 kohta, 56 §:n 1 momentin 3 kohta ja 2 momentti, 57 §:n 1 momentin 2 ja 3 kohta, 62 § sekä 65 §:n 4 momentti,

sellaisena kuin niistä ovat 38 a §:n 1 momentin 1 kohta ja 51 §:n 1 momentin 5 kohta 12 päivänä huhtikuuta 1991 annetussa asetuksessa (653/91), 41 § muutettuna 25 päivänä tammikuuta 1982 ja 18 päivänä joulukuuta 1987 annetuilla asetuksilla (55/82 ja 1052/87), 51 §:n 1 momentin 4 ja 6 kohta, 57 §:n 1 momentin 2 ja 3 kohta sekä 62 § viimeksi mainitussa asetuksessa sekä 56 §:n 1 momentin 3 kohta ja 2 momentti 5 päivänä helmikuuta 1988 annetussa asetuksessa (122/88), seuraavasti:

38 a §

Puolustusvoimissa on:

1) puolustusvoimain komentajan, pääesikunnan päällikön, kenraaliluutnantin, vara-amiraalin, kenraalimajurin, kontra-amiraalin, everstin, kommodorin, everstiluutnantin, komentajan, majurin, komentajakapteenin, kapteenin, kapteeniluutnantin, yliluutnantin ja luutnantin virkoja sekä erikoisluokan ja 1–6 luokan opistoupseerin virkoja sekä värvätyn virkoja;


41 §

Kelpoisuusvaatimuksena opistoupseerin virkoihin on:

1) erikoisluokan opistoupseerilla ja 1–3 luokan opistoupseerilla opistoupseerin tutkinto tai ylempi toimiupseerin virkatutkinto ja erikoisluokan opistoupseerilla sekä 1 ja 2 luokan opistoupseerilla lisäksi virkaan vahvistettu jatkokoulutus; sekä

2) 4–6 luokan opistoupseerilla opistoupseerin tutkinto tai alempi toimiupseerin virkatutkinto.

Ylempi toimiupseerin virkatutkinto voidaan korvata asianomaiseen tehtävään soveltuvalla muulla koulutuksella ja 3 luokan opistoupseerin virkaan myös erikseen vahvistetulla jatkokoulutuksella.

Opistoupseerilta vaaditaan lisäksi, että hän ennen nimitystään on palvellut vakinaisena tai virkaatoimittavana tätä tointa lähinnä alemmassa opistoupseerin tai toimiupseerin virassa yhteensä vähintään kaksi vuotta.

Edellä 3 momentissa mainitusta palvelusvuosia koskevasta vaatimuksesta voidaan poiketa, jos siihen on erityisiä syitä.

51 §

Puolustusvoimien virkoihin nimittää:


4) sotilasyli-insinöörin, sotilasinsinöörin, sotilasylilääkärin, sotilaslääkärin, sotilasylieläinlääkärin, sotilaseläinlääkärin, sotilasylihammaslääkärin, sotilashammaslääkärin, kenttärovastin, sotilaspastorin, ylikapellimestarin sekä erikoisluokan opistoupseerin puolustusvoimain komentaja;

5) sotilaslakimiehen, apulaislääkärin, atk-päällikön, sairaalakemistin, proviisorin, farmaseutin, kielenkääntäjän, lehtorin, kirjastonjohtajan, kirjastonhoitajan, matemaatikon, museonjohtajan, valmennuspäällikön, päävalmentajan, kamreerin, erikoistutkijan, tutkijan, ylitarkastajan, tarkastajan, suunnittelijan, tiedotussihteerin, meteorologin, osastosihteerin, sosiaalipäällikön, psykologin, muonitustarkastajan, yliemännän, rakennusmestarin, palopäällikön, palomestarin, konepäällikön, 1 ja 2 luokan opistoupseerin, sotilasyliteknikon, sotilasteknikon, talouspäällikön, taloudenhoitajan ja kapellimestarin pääesikunta:

6) 3–5 luokan opistoupseerin pääesikunta taikka sotilasläänin, merivoimien tai ilmavoimien esikunta;


56 §

Virkamiehen määrää tehtävään nimittävä viranomainen, kuitenkin siten, että:


3) kapteenin, kapteeniluutnantin, yliluutnantin ja luutnantin sekä opistoupseerin ja värvätyn tehtävään määrää 51 §:n 1 momentin 7 kohdassa tarkoitettu viranomainen.

Jos 1 momentin 2 tai 3 kohdassa tarkoitettujen virkamiesten tehtävään määrääminen edellyttää siirtymistä joukko-osastosta tai sitä vastaavasta hallintoyksiköstä toiseen, tekee tehtävään määräämisestä päätöksen upseerin osalta puolustusvoimain komentaja sekä opistoupseerin ja värvätyn osalta pääesikunta taikka sotilasläänin, merivoimien tai ilmavoimien esikunta.


57 §

Virkamies on velvollinen eroamaan virastaan täytettyään 60 vuotta, paitsi:


2) everstiluutnantti, komentaja, majuri, komentajakapteeni, erikoisluokan opistoupseeri ja 1–5 luokan opistoupseeri sekä palomies täytettyään 55 vuotta;

3) kapteeni, kapteeniluutnantti, yliluutnantti, luutnantti ja 6 luokan opistoupseeri täytettyään 50 vuotta;


62 §

Upseerin viran väliaikaiseksi hoitajaksi voidaan ottaa reservin upseerin koulutuksen saanut henkilö ja opistoupseerin viran väliaikaiseksi hoitajaksi reservin aliupseerin koulutuksen saanut henkilö.

65 §

Toimiupseerin tai aliupseerin virassa tai toimessa palveltu aika luetaan asianomaiselle hyväksi opistoupseerina palveltua aikaa laskettaessa.Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä kesäkuuta 1991.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 1991

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Puolustusministeri
Elisabeth Rehn

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.