870/1991

Annettu Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 1991

Asetus kiinteistörekisteriasetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä muutetaan 16 päivänä toukokuuta 1985 annetun kiinteistörekisteriasetuksen (481/85) 6 §:n 1 momentti seuraavasti:

6 §

Kiinteistörekisterilain 7 §:ssä mainittujen tietojen lisäksi kiinteistörekisteriin merkitään kutakin rekisteriyksikköä koskevina tietoina:

1) entinen kiinteistötunnus tai niiden rekisteriyksiköiden kiinteistötunnukset, joista kiinteistö on muodostettu;

2) yksikön muodostamista tai muuttamista tarkoittava taikka muu vastaava yksikköä koskeva toimenpide;

3) yksikön toimitusmerkki, jos yksiköllä on toimituksessa ollut yksikkötunnuksesta poikkeava toimitusmerkki;

4) tilan luonto, osaluku ja manttaali;

5) rasitteisiin verrattavat viranomaisen päätökseen perustuvat käyttöoikeudet ja -rajoitukset sekä niiden voimassaoloaika;

6) erityiset etuudet;

7) yksikön sijainti ja palstaluku;

8) sen henkilön nimi ja henkilötunnus, jolle yksikkö on muodostettu;

9) yksikön tai sen osan kuuluminen voimassa olevan vahvistetun yleiskaavan, asemakaavan, rakennuskaavan tai rantakaavan alueeseen;

9 a) yksikön tai sen osan kuuluminen alueeseen, jota koskee rakennuslain 42 §:n 2 momentin 3 tai 5 kohtien tai 100 §:n 2 momentin 1 tai 3 kohtien mukainen rakennuskielto taikka rakennuslain 123 b §:n 3 momentin mukainen ympäristöministeriön tai lääninhallituksen päätös rantakaavan tarpeellisuudesta;

10) asema-, rakennus- tai rantakaavan mukaisen yksikön osalta sen kaavassa määrätty käyttötarkoitus;

11) kaavoitusalueiden jakolain 115 §:n 1 momentissa tarkoitettuja tontteja koskevat hyväksytyt tonttijaot; sekä

12) muita tietoja sen mukaan kuin muualla lainsäädännössä on merkittäväksi säädetty tai määrätty.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa rakennuslain 42 §:n 2 momentin 3 tai 5 kohdan tai 100 §:n 2 momentin 1 tai 3 kohdan mukaisesta rakennuskiellosta ei tehdä tässä asetuksessa tarkoitettua merkintää. Kiinteistörekisteriin merkitään kuitenkin 1 päivään tammikuuta 1994 mennessä kiinteistön kuuluminen ennen asetuksen voimaantuloa vahvistetun yleiskaavan tai rakennuslain 123 b §:n 3 momentin mukaisen rantakaavan tarpeellisuuspäätöksen alueeseen.

Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 1991

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Maa- ja metsätalousministeri
Martti Pura

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.