816/1991

Annettu Helsingissä 17 päivänä toukokuuta 1991

Asetus liikenneministeriöstä

Liikenneministerin esittelystä säädetään valtioneuvoston ministeriöiden lukumäärästä ja yleisestä toimialasta 30 päivänä maaliskuuta 1922 annetun lain (78/22) sekä asiain ratkaisemisesta valtioneuvostossa ja sen ministeriöissä samana päivänä annetun lain (79/22) nojalla:

Ministeriön organisaatio
1 §

Liikenneministeriössä on liikennetalousosasto, tieliikenneosasto javiestintähallinto-osasto.

Lisäksi ministeriössä on erillinen hallintotoimisto sekä tiedotusyksikkö.

2 §

Ministeriön osastot jakaantuvat toimistoihin sekä toimistot muihin toimintayksiköihin sen mukaan kuin työjärjestyksessä määrätään.

Ministeriön hallinnonalan virastot ja laitokset
3 §

Ministeriön alaisia ovat tielaitos, merenkulkulaitos, Merentutkimuslaitos, Autorekisterikeskus, Ilmatieteen laitos, Telehallintokeskus ja Saimaan kanavan hoitokunta.

Ministeriön hallinnonalalla toimivat lisäksi Valtionrautatiet, Ilmailulaitos, Posti- ja telelaitos sekä Turun Asennuspaja.

Liikennetalousosasto
4 §

Liikennetalousosasto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) rautateitä ja rautatieliikennettä, mikäli asia ei kuulu muulle osastolle;

2) yleisiä ja yksityisiä teitä;

3) ministeriön hallinnonalan liikelaitosten taloudellista ja hallinnollista ohjausta;

4) merenkulkua ja satamia, mikäli asia ei kuulu muulle osastolle tai ministeriölle samoin kuin sisävesiliikennettä;

5) merentutkimusta;

6) siviili-ilmailua;

7) Ilmatieteen laitosta;

8) katujen rakentamiseen ja kunnossapitoon myönnettäviä valtionavustuksia ja valtionosuuksia;

9) liikennepoliittista ja -taloudellista suunnittelua ja tutkimusta;

10) taloussuunnitelmia;

11) tulo- ja menoarviota; sekä

12) ministeriötä tilivirastona.

Tieliikenneosasto
5 §

Tieliikenneosasto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) tieliikennettä ja luvanvaraista liikennettä tiellä;

2) joukkoliikenteen palvelutasoa;

3) tieliikenteessä käytettäviä ajoneuvoja;

4) logistiikkaa, mikäli asia ei kuulu muulle ministeriölle;

5) tieliikenneturvallisuutta;

6) vaarallisten aineiden tie- ja rautatiekuljetusta sekä sanottujen aineiden merikuljetusta kappaletavarana koskevia kuljetusmääräyksiä; ja

7) Autorekisterikeskusta.

Viestintähallinto-osasto
6 §

Viestintähallinto-osasto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) tehtäviä, jotka kuuluvat ministeriölle teletoimintalain (183/87), kaapelilähetystoiminnasta annetun lain (307/87), radiolain (517/88), telehallinnosta annetun lain (518/88), radiolaitteista annetun lain (8/27) ja valtionhallinnon tietohallinnosta annetun asetuksen (155/88) sekä niiden nojalla annettujen säännösten, määräysten ja toimilupaehtojen nojalla;

2) postitoimintaa;

3) Telehallintokeskusta;

4) valtion radiorahastoa;

5) viestintätutkimusta;

6) viestintähallinnon kansainvälistä yhteistyötä; sekä

7) muita viestintähallintoasioita.

Hallintotoimisto
7 §

Hallintotoimisto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) ministeriön henkilöstöhallintoa sekä muuta ministeriön sisäistä hallintoa;

2) koko ministeriön hallinnonalaa koskevaa hallintoa siltä osin, kuin asiat eivät kuulu osastoille;

3) ministeriön asiakirjojen kirjaamista, lähettämistä ja arkistointia; sekä

4) ministeriön tietohallinnon yleistä järjestämistä ja tietojärjestelmien yhteensovittamista.

Hallintotoimisto käsittelee 1 momentissa tarkoitetut asiat yhteistyössä niiden osastojen kanssa, joiden tehtäviä asiat koskevat.

Ministeriön virkamiehet
8 §

Ministeriössä on kansliapäällikkö. Osaston päällikkönä on osastopäällikkö ja hänen apunaan liikennetalousosastolla kaksi apulaisosastopäällikköä sekä tieliikenneosastolla ja viestintähallinto-osastolla yksi apulaisosastopäällikkö. Hallintotoimiston päällikkönä on toimistopäällikkö.

Muuna kuin hallintotoimiston päällikkönä toimii tehtävään erikseen määrätty apulaisosastopäällikkö, apulaisosastopäällikkö toimistopäällikkönä, toimistopäällikkö, hallitusneuvos toimistopäällikkönä tai ministeriön erikseen määräämä muu ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut virkamies.

Ministeriössä on myös muita vakinaisia virkamiehiä. Lisäksi ministeriössä voi olla tilapäisiä virkamiehiä ja työsopimussuhteessa olevaa henkilöstöä.

Liikennetalousosaston ja viestintähallinto-osaston osastopäälliköllä on ylijohtajan arvonimi.

9 §

Ministeriön yhteisten virkojen sekä tilapäisten ja työsopimussuhteisen henkilöstön sijoittamisesta osastoihin ja hallintotoimistoon määrää kansliapäällikkö.

Virkojen kelpoisuusvaatimukset
10 §

Sen lisäksi, mitä valtioneuvoston ohjesäännössä (995/43) säädetään kansliapäällikön, osastopäällikön, apulaisosastopäällikön, toimistopäällikön, hallitusneuvoksen ja hallitussihteerin viran kelpoisuusvaatimuksista, vaaditaan:

1) kansliapäälliköltä perehtyneisyyttä liikenne- ja viestintäasioihin;

2) osastopäälliköltä ja hallitusneuvokselta osastopäällikkönä sekä apulaisosastopäälliköltä perehtyneisyyttä osaston toimialaan kuuluviin tehtäviin;

3) apulaisosastopäälliköltä toimistopäällikkönä, toimistopäälliköltä ja hallitusneuvokselta toimistopäällikkönä perehtyneisyyttä toimiston toimialaan kuuluviin tehtäviin;

4) rakennusneuvokselta ja yli-insinööriltä virkaan soveltuva diplomi-insinöörin tutkinto;

5) neuvottelevalta virkamieheltä, erikoistutkijalta, taloussihteeriltä, ylitarkastajalta, kansainvälisten asiain sihteeriltä, tiedotuspäälliköltä, tiedottajalta, informaatikolta, ylikielenkääntäjältä, kielenkääntäjältä ja esittelijältä virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto; sekä

6) tutkijalta, henkilöstösihteeriltä, tarkastajalta, kamreerilta ja kirjaajalta virkaan soveltuva korkeakoulututkinto.

Virkojen täyttäminen ja virkavapaus
11 §

Kansliapäällikön, osastopäällikön, hallitusneuvoksen osastopäällikkönä, apulaisosastopäällikön, apulaisosastopäällikön toimistopäällikkönä, toimistopäällikön, hallitusneuvoksen toimistopäällikkönä, hallitusneuvoksen, rakennusneuvoksen ja hallitussihteerin nimittämisestä on voimassa, mitä valtioneuvoston ohjesäännössä säädetään.

Neuvottelevan virkamiehen nimittää valtioneuvosto.

12 §

Muista virkamiehistä nimittää ministeri ne virkamiehet, joiden virkojen kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto.

Muut vakinaiset virkamiehet nimittää ja työsopimussuhteisen henkilöstön ottaa kansliapäällikkö.

13 §

Virkavapauden, johon virkamiehellä on oikeus lain tai virkaehtosopimuksen nojalla, sekä sitä vastaavan vapautuksen työsopimussuhteiselle henkilöstölle myöntää hallintotoimiston toimistopäällikkö.

14 §

Muun kuin 13§:ssä tarkoitetun virkavapauden tai vastaavan vapautuksen myöntää:

1) virkamiehelle, jonka tasavallan presidentti nimittää, enintään yhdeksi vuodeksi ministeri ja yli yhdeksi vuodeksi valtioneuvosto;

2) virkamiehelle, jonka valtioneuvosto nimittää, ministeri; ja

3) muulle virkamiehelle ja työsopimussuhteiselle henkilöstölle kansliapäällikkö.

15 §

Viran väliaikaisen hoitajan ottamisesta avoinna olevaan virkaan ja viran hoitamisesta virkavapauden aikana päättää se, joka myöntää virkavapauden.

Virkamiesten tehtävät
16 §

Sen lisäksi, mitä kansliapäällikön tehtävistä säädetään valtioneuvoston ohjesäännössä, hänen tulee ministerin lähimpänä apulaisena johtaa ja valvoa ministeriön toimintaa erityisesti liikenne- ja viestintäpolitiikan suunnittelussa ja toteuttamisessa sekä lainsäädännön valmistelussa, yhteensovittaa ministeriön osastojen ja ministeriön alaisten virastojen ja laitosten toimintatavoitteita sekä käsitellä tulo- ja menoarviota, sen täytäntöönpanoa sekä toiminta- ja taloussuunnittelua koskevat tärkeimmät asiat.

17 §

Osastopäällikön tulee:

1) johtaa, kehittää ja valvoa osaston toimintaa;

2) huolehtia osaston toiminnan suunnittelusta;

3) avustaa ministeriä ja kansliapäällikköä osaston toimialan asioissa;

4) tehdä aloitteita lainsäädännön ja hallinnon uudistuksiksi osaston toimialalla; sekä

5) huolehtia henkilöstön kehittämisestä tarpeellisella koulutuksella ja ohjauksella.

18 §

Apulaisosastopäällikön tulee osastopäällikön apuna johtaa, kehittää ja valvoa osaston toimintaa. Apulaisosastopäällikön tehtävistä muutoin sekä toimistopäällikön ja toimiston päälliköksi määrätyn virkamiehen tehtävistä on soveltuvin osin voimassa, mitä tässä asetuksessa säädetään osastopäällikön tehtävistä.

19 §

Virkamiesten tehtävistä ja työnjaosta annetaan tarkemmat määräykset ministeriön työjärjestyksessä sekä osastojen ja hallintotoimiston työnjakomääräyksessä. Vahvistetusta työnjaosta riippumatta virkamies on velvollinen tarvittaessa suorittamaan tehtävät, jotka ministeri, kansliapäällikkö tai asianomaisen yksikön päällikkö hänelle määrää.

Jos syntyy epätietoisuutta siitä, minkä osaston käsiteltäväksi asia kuuluu, ratkaisee kysymyksen kansliapäällikkö. Toimistojen toimialaa koskevan kysymyksen ratkaisee osastopäällikkö.

20 §

Kansliapäällikön ollessa estynyt toimii hänen sijaisenaan ministerin määräämä osastopäällikkö. Osastopäällikön sijaisena toimii apulaisosastopäällikkö tai muu kansliapäällikön määräämä virkamies. Toimistopäälliköiden sijaiset määrää osastopäällikkö.

Asioiden ratkaiseminen
21 §

Kansliapäällikön oikeudesta ratkaista sekä kansliapäällikön ja osastopäällikön oikeudesta pidättää ratkaistavakseen asioita on voimassa, mitä siitä säädetään valtioneuvoston ohjesäännössä.

22 §

Osastopäälliköt ja muut jäljempänä mainitut virkamiehet ratkaisevat 23-28§:ssä mainitut toimialaansa kuuluvat ja ministeriössä päätettävät asiat, jollei valtioneuvoston ohjesäännön 32 tai 36§:stä muuta johdu.

23 §

Osastopäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) lausunnon ja selityksen antamista muille viranomaisille osaston toimialaa koskevissa asioissa, jollei asiaa ole periaatteellisuutensa tai laajakantoisuutensa vuoksi alistettava ministerin ratkaistavaksi;

2) osaston käyttöön osoitettujen määrärahojen käyttämistä; sekä

3) osaston henkilöstön vuosilomajärjestystä.

24 §

Liikennetalousosaston osastopäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 4§:ssä tarkoitettuja lupia;

2) väylämaksun suorittamisesta myönnettäviä alennuksia ja vapautuksia;

3) luotsausmaksun suorittamisesta myönnettäviä alennuksia ja vapautuksia; sekä

4) merilain 29§:n 1 momentissa tarkoitettua lupaa toimia laivaisännistöyhtiön pääisäntänä.

25 §

Tieliikenneosaston osastopäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) luvanvaraisen henkilö- ja tavaraliikenteen harjoittamista;

2) kuljettajaopetustoiminnan harjoittamista; 3) valituksia Autorekisterikeskuksen päätöksistä kuljettajantutkintoa koskevissa asioissa;

4) joukkoliikenteen valtionapua; sekä

5) vaarallisten aineiden maakuljetusten reittirajoituksia.

26 §

Viestintähallinto-osaston osastopäällikkö ratkaisee asiat, joissa ministeriön toimivalta perustuu:

1) teletoimintalain 5, 20, 21 tai 24§:ään;

2) teletoiminta-asetukseen (374/87) lukuunottamatta asetuksen 16 ja 18§:ää;

3) radiolain 4, 9 tai 13§:ään;

4) radioasetukseen (821/88);

5) kaapelilähetystoiminnasta annettuun lakiin lukuunottamatta lain 11§:n 3 momenttia;

6) kaapelilähetystoiminnasta annettuun asetukseen (526/87);

7) telehallinnosta annetun lain 3§:ään;

8) liikenneministeriön 1-6 kohdassa mainittujen lakien ja asetusten nojalla antamiin määräyksiin ja ohjeisiin; sekä

9) teletoimintalain, radiolaitteista annetun lain ja kaapelilähetystoiminnasta annetun lain nojalla myönnettyjen toimilupien ja lupien ehtoihin.

27 §

Tieliikenneosaston apulaisosastopäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) rekisteröimättömän ajoneuvon käyttämistä liikenteessä;

2) ajoneuvojen jaottelua ja siitä johtuvia erikoisohjeita;

3) poikkeuksia ajoneuvojen rakenteesta, varusteista, kytkennästä ja kuormituksesta annetuista määräyksistä;

4) ajoneuvon rakenteen tai varusteen kansainvälisestä hyväksymisestä; sekä

5) poikkeuksia vaarallisten aineiden kuljettamisesta tiellä ja rautatiellä annetuista määräyksistä.

28 §

Sen lisäksi, mitä 13§:ssä säädetään, hallintotoimiston toimistopäällikkö ratkaisee ministeriön sisäiseen hallintoon kuuluvat asiat, jotka koskevat:

1) ikälisiä;

2) kielilisiä ja muita vastaavia ministeriön henkilöstön palvelussuhteeseen liittyviä etuuksia, joihin heillä on oikeus lain taikka virka- tai työehtosopimuksen nojalla; sekä

3) todistuksen antamista irtisanoutumisesta ja virkasuhteen päättymisestä.

Erinäisiä säännöksiä
29 §

Yhteistoiminnassa ministeriön ja henkilöstön välillä noudatetaan, mitä yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetussa laissa (651/88) säädetään ja sen nojalla tehdyissä sopimuksissa määrätään.

30 §

Mikäli muuta ei säädetä, ministeriöstä on voimassa, mitä valtioneuvoston ohjesäännössä säädetään.

31 §

Valtioneuvoston ja ministeriön ratkaisemista asioista annettavien toimituskirjojen allekirjoittamisesta on voimassa, mitä valtioneuvoston ohjesäännössä säädetään tai valtioneuvosto muuten määrää.

32 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1991.

Tällä asetuksella kumotaan liikenneministeriöstä 15 päivänä heinäkuuta 1988 annettu asetus (660/88) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin sen täytäntöönpanemiseksi.

Helsingissä päivänä toukokuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Liikenneministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.