774/1991

Annettu Helsingissä 26 päivänä huhtikuuta 1991

Laki yleisistä teistä annetun lain 33 ja 35§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan yleisistä teistä 21 päivänä toukokuuta 1954 annetun lain (243/54) 33§:n 2 momentti ja 35§:n 2 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 33§:n 2 momentti 9 päivänä elokuuta 1963 annetussa laissa (404/63) ja 35§:n 2 momentti 22 päivänä tammikuuta 1971 annetussa laissa (44/71), sekä

lisätään 35§:ään, sellaisena kuin se on mainitussa 22 päivänä tammikuuta 1971 annetussa laissa, uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 4 momentiksi, seuraavasti:

33 §

Milloin tie sitä parannettaessa on muutettu kulkemaan uutta suuntaa eikä tiesuunnitelmassa ole määrätty, että tie vanhan suunnan osalta edelleen jää yleiseksi, se tältä osin lakkaa olemasta yleinen tie. Tämän estämättä tienpitäjä saa käyttää tiealuetta muihin tietarkoituksiin sen mukaan, kuin siitä on tiesuunnitelmassa määrätty tai tienpitoviranomainen ennen tieoikeuden lakkaamista määrää. Jollei tällaista määräystä ole annettu, alueen käyttö tietarkoituksiin ja tieoikeus lakkaa uuden tien tultua luovutetuksi yleiseen liikenteeseen sen mukaan kuin siitä erikseen asetuksella säädetään.


35 §

Tässä tarkoitettuun tilusjärjestelyyn ei vaadita omistajan eikä sen suostumusta, jolla on kiinteistöön panttioikeus, vuokraoikeus tai muu sellainen erityinen oikeus. Mikäli asianosaiset siihen suostuvat, 37§:ssä mainitussa tietoimituksessa voidaan suorittaa muitakin kuin 1 momentissa tarkoitettuja tilusvaihtoja ja alueen siirtämisiä, jos ne ovat tarpeen tien tekemisen tai parantamisen vuoksi tarpeellisen ja tarkoituksenmukaisen tilusjärjestelyn aikaansaamiseksi. Järjestelyn alaiseksi joutunut alue vapautuu siihen kohdistuneesta panttioikeudesta ja, jos järjestelyssä niin määrätään, myös muusta sitä rasittaneesta oikeudesta. Järjestely toimitetaan manttaaleja muuttamatta.

Mitä 1 ja 2 momentissa on säädetty kiinteistöstä, koskee myös yhteistä aluetta, sekä 33§:n mukaisesti yleisenä tienä lakkautettua tai lakkaavaa tietä tai tieosaa, samoin kuin tien liitännäisalueena lakkautettua tai lakkaavaa aluetta.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1991.

Hallituksen esitys 36/90
Laki- ja talousvaliok. miet. 40/90
Suuren valiok. miet. 321/90

Helsingissä 26 päivänä huhtikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Liikenneministeri
Ilkka Kanerva

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.