765/1991

Annettu Helsingissä 26 päivänä huhtikuuta 1991

Laki avioliittolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 13 päivänä kesäkuuta 1929 annetun avioliittolain (234/29) 44§:n 2 momentti sekä 61 ja 62§,

näistä 44§:n 2 momentti sellaisena kuin se on 30 päivänä huhtikuuta 1986 annetussa laissa (308/86), sekä

muutetaan 44§:n 3 momentti, 45 ja 66§ sekä 103§:n 2 momentti ja 104§,

sellaisina kuin niistä ovat 44§:n 3 momentti mainitussa 30 päivänä huhtikuuta 1986 annetussa laissa ja 103§:n 2 momentti 5 päivänä syyskuuta 1975 annetussa laissa (705/75), seuraavasti:

44 §

Avioehtosopimus ei tule voimaan, jos se on jätetty tuomioistuimelle avioliiton purkauduttua tai sen jälkeen, kun avioeroa koskeva asia on tullut vireille.

45 §

Jos puoliso lahjoittaa toiselle puolisolle irtainta omaisuutta, lahjoituksesta on ilmoitettava tuomioistuimelle siten kuin lahjanlupauslain 6§:ssä säädetään, jotta lahjansaaja voisi saada suojaa antajan velkojien takaisinsaantivaatimuksilta konkurssissa ja ulosotossa.

Puolisoiden välisen lahjan takaisinsaannista säädetään takaisinsaannista konkurssipesään annetussa laissa (758/91) ja ulosottolaissa.

66 §

Lahjakirjan, kirjallisen suostumuksen, avioehtosopimuksen ja luettelon, joista puhutaan 35§:n 2 momentissa sekä 38, 42 ja 60§:ssä, tulee, jotta ne olisivat päteviä, olla päivättyjä, asianmukaisesti allekirjoitettuja ja kahden esteettömän henkilön oikeaksi todistamia.

103 §

Kun puolison tai kuolleen puolison omaisuus on luovutettu konkurssiin, toinen puoliso tai tämän perilliset eivät kuitenkaan ole velvolliset luovuttamaan omaisuutta osituksessa. Osituksessa, joka toimitetaan ensiksi kuolleen puolison kuoleman jälkeen, ei eloonjäänyt puoliso ole velvollinen luovuttamaan omaisuuttaan ensiksi kuolleen puolison perillisille.


104 §

Jos puoliso on osituksessa luovuttanut puolisolleen tai tämän perillisille omaisuuttaan huomattavasti enemmän kuin hän olisi ollut velvollinen luovuttamaan, ositus voidaan peräyttää konkurssipesään siten kuin takaisinsaannista konkurssipesään annetussa laissa säädetään.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992.

Jos puoliso on lahjoittanut toiselle puolisolle omaisuutta ennen tämän lain voimaantuloa, sovelletaan lahjoitukseen tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Lain 104§:ää sovelletaan sen aikaisemmassa muodossa, jos puoliso on ennen tämän lain voimaantuloa toimitetussa osituksessa luovuttanut omaisuuttaan enemmän kuin hän olisi ollut velvollinen tai jos tämän lain tullessa voimaan on vireillä 104§:ään perustuva oikeudenkäynti.

Jos omaisuuden ositusta olisi voitu vaatia toimitettavaksi ennen tämän lain voimaantuloa, on konkurssipesän oikeuteen saada osituksessa omaisuutta toiselta puolisolta sovellettava tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä edellyttäen, että hakemus puolison omaisuuden luovuttamisesta konkurssiin on tehty ennen tämän lain voimaantuloa.

Hallituksen esitys 102/90
Toisen lakivaliok. miet. 13/90
Suuren valiok. miet. 195/90

Helsingissä 26 päivänä huhtikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.