759/1991

Annettu Helsingissä 26 päivänä huhtikuuta 1991

Laki konkurssisäännön muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 9 päivänä marraskuuta 1868 annetun konkurssisäännön 9, 47 ja 48§ sekä 54§:n 2 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 47§ 24 päivänä elokuuta 1990 annetussa laissa (820/90), 48§ 7 päivänä toukokuuta 1965 annetussa laissa (246/65) sekä 54§:n 2 momentti 13 päivänä kesäkuuta 1929 annetussa laissa (242/29),

muutetaan 10§:n 1 momentti, 29§, 33§:n 2 momentti, 4 luvun otsikko, 45§:n 1 momentti, 46§ ja 85§:n 1 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 10§:n 1 momentti ja 33§:n 2 momentti 31 päivänä tammikuuta 1935 annetussa laissa (62/35), 29§ mainitussa 7 päivänä toukokuuta 1965 annetussa laissa, 45§:n 1 momentti 3 päivänä joulukuuta 1895 annetussa laissa, 46§ muutettuna mainitulla 31 päivänä tammikuuta 1935 annetulla lailla sekä 5 päivänä syyskuuta 1951, 5 päivänä helmikuuta 1965 ja 29 päivänä syyskuuta 1978 annetuilla laeilla (473/51, 47/65 ja 740/78) sekä 85§:n 1 momentti mainitussa 13 päivänä kesäkuuta 1929 annetussa laissa, sekä

lisätään lakiin mainitulla 7 päivänä toukokuuta 1965 annetulla lailla kumotun 26§:n tilalle uusi 26§, 33§:ään, sellaisena kuin se on muutettuna mainituilla 31 päivänä tammikuuta 1935 ja 7 päivänä toukokuuta 1965 annetuilla laeilla, uusi 3 momentti sekä lakiin uusi 33 a ja 45 a§, seuraavasti:

10 §

Konkurssipesään kuuluvaan kiinteään omaisuuteen saadaan vahvistaa kiinnitys vain, jos kiinnityshakemus perustuu maksamattoman kauppahinnan oikeutta koskeviin säännöksiin taikka kiinnitystä on haettu ennen konkurssin alkamista ja, milloin sitä haetaan velan vakuudeksi, se voidaan perustaa velan syntyessä annettuun lupaukseen. Vastoin tätä säännöstä vahvistettu kiinnitys on tehoton.


26 §

Palkkaa, palkkiota tai muuta siihen rinnastettavaa etuutta koskevaa saatavaa ei voida määrätä maksettavaksi konkurssipesään kuuluvasta omaisuudesta eikä käyttää konkurssissa kuittaukseen siltä osin kuin saatava on ilmeisessä epäsuhteessa siihen, mitä tehtyyn työhön ja muihin olosuhteisiin nähden voidaan pitää kohtuullisena, jos saatava on tällä perusteella riitautettu.

29 §

Velkoja, joka ei viimeistään paikalletulopäivänä ilmoita saatavaansa niin kuin 24§:ssä säädetään, menettää oikeuden maksun saamiseen konkurssipesästä 30, 32 ja 33§:ssä sekä takaisinsaannista konkurssipesään annetun lain (758/91) 25§:ssä tarkoitettuja tapauksia lukuunottamatta.

33 §

Velalliselta olevaa saamista, joka luovutuksen nojalla on saatu kolmannelta myöhemmin kuin kolme kuukautta ennen takaisinsaannista konkurssipesään annetun lain 2§:ssä tarkoitettua määräpäivää, ei voida käyttää kuittaukseen saamista vastaan, joka velallisella luovutuksen tapahtuessa oli velkojalta. Sama koskee myös saamista, joka mainituin tavoin on saatu aikaisemmin, jos velkojalla luovutuksen tapahtuessa oli perusteltua aihetta olettaa velallinen maksukyvyttömäksi.

Velkojalla, joka on sitoutunut velalliselle maksuun sellaisissa olosuhteissa, että tämä menettely on rinnastettavissa velallisen suorittamaan velan maksuun, ei ole kuittausoikeutta siltä osin kuin tällainen maksu olisi voitu peräyttää konkurssipesään.

33 a §

Takauksen tai muun velvoitteen täyttämisestä johtuva oikeus korvaukseen katsotaan 33§:n säännöksiä sovellettaessa saaduksi silloin, kun velvoite syntyi.

Jos konkurssipesä luovuttaa saamisen siten, että velkoja menettää mahdollisuutensa kuittauksen toimittamiseen, konkurssipesän on korvattava velkojalle siitä aiheutunut vahinko.

4 luku

Konkurssipesään kuuluva omaisuus

45 §

Konkurssipesään luetaan kaikki se omaisuus, mikä sinä aikana, jolloin velallinen luovutushakemuksensa tuomioistuimeen antoi tahi tuomioistuin, velkojan pyynnöstä, teki päätöksen hänen omaisuutensa luovuttamisesta, oli velallisen omaa tahi ennen konkurssin loppua hänelle tulee, ja mikä laillisesti saadaan ulosmitata, sekä kaikki mitä takaisinsaannista konkurssipesään annetun lain nojalla voidaan pesään takaisin saada.


45 a §

Velallisen oikeus perintöön tai testamenttiin ei kuulu hänen konkurssipesäänsä, jos velallinen perittävän kuoleman jälkeen on ennen konkurssin alkamista luopunut tai viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun hän sai tiedon perittävän kuolemasta ja oikeudestaan perintöön, luopuu perinnöstä perintökaaren 17 luvun 2 a§:n mukaisesti.

46 §

Takaisinsaannista konkurssipesään säädetään erikseen.

85 §

Jolleivät velkojat suostu vapauttamaan velallista maksamasta osaa hänen velastaan ja jollei luovutettu omaisuus riitä kaikkien niiden saamisten suorittamiseen, jotka konkurssissa on ilmoitettu ja hyväksytty, on velkojilla valta ottaa puuttuva osa siitä omaisuudesta, jonka velallinen vastaisuudessa saa. Velkoja, joka laiminlyömisen kautta on menettänyt osallisuusoikeutensa konkurssipesään, saa sen estämättä vastaisuudessa saamisensa maksun velallisen varoista, jos saaminen on muutoin laillinen. Jos konkurssissa saapuvilla olevat velkojat myöntävät velalliselle velan maksamisen helpotusta, hän saa yhtäläisen helpotuksen myös poissaolleiden velkojien saamisista. Jos konkurssissa valvottua saamista on vaadittu peräytymään takaisinsaannista konkurssipesään annetussa laissa säädetyillä perusteilla ja saamisvaade on sen johdosta kokonaan tai osaksi hylätty, on näin ratkaistu vain, mikä oikeus saamisella on siinä konkurssissa.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992.

Tätä lakia sovelletaan, jos konkurssihakemus on tehty tämän lain tultua voimaan. Jos oikeustoimi on tehty ennen tämän lain voimaantuloa, sovelletaan tällöin kuitenkin oikeustoimen peräyttämisen ja sen vaikutusten osalta tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä, jollei takaisinsaannista konkurssipesään annetun lain 26§:n 2 momentista muuta johdu. Aikaisempaa lakia sovelletaan myös tämän lain 33§:n 2 ja 3 momentin asemesta, jos mainitussa 2 momentissa tarkoitettu saaminen on luovutettu tai 3 momentissa tarkoitettuun maksuun on sitouduttu ennen tämän lain voimaantuloa.

Jos edellä 26§:ssä tarkoitettu saaminen on erääntynyt ennen tämän lain voimaantuloa, sovelletaan tällöin aikaisempaa lakia sen estämättä, mitä edellä 2 momentissa on säädetty.

Velkojien oikeuteen ajaa velallisen sijasta kannetta 46§:n l kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa sekä velallisen oikeuteen luopua perinnöstä konkurssivelkojia sitovasti sovelletaan aikaisempaa lakia, jos perittävä on kuollut ja velallisen omaisuus on luovutettu konkurssiin ennen tämän lain voimaantuloa.

Hallituksen esitys 102/90
Toisen lakivaliok. miet. 13/90
Suuren valiok. miet. 195/90

Helsingissä 26 päivänä huhtikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Oikeusministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.