745/1991

Annettu Helsingissä 26 päivänä huhtikuuta 1991

Asetus tapaturmalautakunnasta annetun asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

muutetaantapaturmalautakunnasta 4 päivänä joulukuuta 1981 annetun asetuksen (839/81) 3 §, 6 §:n 2 ja 3 momentti sekä 7 §,

sellaisina kuin niistä ovat 6 §:n 2 ja 3 momentti 21 päivänä toukokuuta 1982 annetussa asetuksessa (376/82), sekä

lisätään 1 §:ään uusi 3 momentti ja 6 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna mainitulla 21 päivänä toukokuuta 1982 annetulla asetuksella, uusi 4 momentti seuraavasti:

l §

Lautakunta toimii lisäksi muutoksenhakuelimenä sotilastapaturmalaissa (1211/90) ja sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille annetussa laissa (118/91) tarkoitetuissa asioissa siten kuin näissä laeissa erikseen säädetään.

3 §

Lautakunnassa on esittelijöitä ja toimistohenkilökuntaa. Esittelijöiden tulee olla oikeustieteen kandidaatin tutkinnon suorittaneita. Esittelijän ottaa ja vapauttaa 5 §:ssä tarkoitettu hallintojaosto, joka myös päättää esittelijän palvelussuhteen ehdoista. Lautakunnan puheenjohtaja ottaa ja vapauttaa toimistohenkilökunnan ja päättää sen palvelussuhteen ehdoista.

6 §

Jaostoon kuuluu puheenjohtaja, lakimiesjäsen, lääkärijäsen ja kaksi työmarkkinajäsentä, joista toinen on työnantajajäsen ja toinen on työntekijä- ja toimihenkilöjäsen, sekä maatalousyrittäjäjäsen.

Jaoston päätösvaltaisuuden edellytyksenä on se, että puheenjohtajan lisäksi läsnä ovat tapaturmavakuutuslain mukaisissa asioissa työmarkkinajäsenet, maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain (1026/81) ja sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille annetun lain mukaisissa asioissa maatalousyrittäjäjäsen sekä sotilastapaturmalain mukaisissa asioissa työmarkkinajäsenet ja maatalousyrittäjäjäsen. Mikäli asian ratkaiseminen olennaisesti riippuu lääketieteellisestä kysymyksestä, tulee myös lääkärijäsenen olla läsnä.

Jaosto on päätösvaltainen myös silloin, kun läsnä ovat puheenjohtaja ja vähintään kaksi muuta jäsentä, jos kaikki 2 momentin mukaisesti jaostoon kuuluvat ovat kirjallisesti ennen kokousta yhtyneet esittelijän esitykseen ja tällä kannalla ovat myös läsnäolevat.

7 §

Jos lautakunnassa ratkaistavalla asialla on periaatteellista merkitystä tai jos jaoston ratkaisu tulisi poikkeamaan aikaisemmasta käytännöstä, jaosto voi päättää tai lautakunnan puheenjohtaja määrätä asian käsiteltäväksi lautakunnan täysistunnossa.

Täysistunnossa on käsiteltävä lautakunnan työjärjestystä koskevat asiat.

Täysistunto on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä on läsnä. Päätösvaltaisuuden edellytyksenä on lisäksi se, että läsnä on vähintään yksi työnantajajäsen, yksi työntekijä-ja toimihenkilöjäsen sekä yksi maatalousyrittäjäjäsen. Mikäli asian ratkaiseminen olennaisesti riippuu lääketieteellisestä kysymyksestä, tulee myös lääkärijäsenen olla läsnä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1991.

Helsingissä 26 päivänä huhtikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sosiaali- ja terveysministeri
Mauri Miettinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.