738/1991

Annettu Helsingissä 19 päivänä huhtikuuta 1991

Laki ilmansuojelulain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 25 päivänä tammikuuta 1982 annetun ilmansuojelulain (67/82) 14§ ja 25§:n 2 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 14§ osittain muutettuna 24 päivänä tammikuuta 1986 annetulla lailla (66/86) ja 25§:n 2 momentti viimeksi mainitussa laissa,

muutetaan 13§ ja 23§:n 1 momentti, näistä 13§ sellaisena kuin se on mainitussa 24 päivänä tammikuuta 1986 annetussa laissa, sekä

lisätään lakiin uusi 17 b§ seuraavasti:

13 §

Edellä 11 ja 12§:ssä tarkoitettuja ilmoituksia koskevat asiat käsitellään ympäristölupamenettelylaissa (735/91) säädetyssä järjestyksessä.

17 b §

Mitä 15, 16 ja 17§:ssä säädetään lääninhallituksesta, koskee vastaavasti myös kunnan ympäristölupaviranomaista, milloin sen asiana on ympäristölupamenettelylain mukaisesti käsitellä tässä laissa tarkoitettu ilmoitus.

23 §

Joka rikkoo tämän lain 9, 9 a tai 15-17§:n nojalla määrätyn velvollisuutensa, on tuomittava, jollei muualla laissa ole säädetty ankarampaa rangaistusta, ilmansuojelurikkomuksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1992.

Hallituksen esitys 312/90
Laki- ja talousvaliok. miet. 308/90

Helsingissä 19 päivänä huhtikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ympäristöministeri
Kaj Bärlund

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.