726/1991

Annettu Helsingissä 19 päivänä huhtikuuta 1991

Asetus kioski- ja siihen verrattavasta kaupasta sekä automaattikaupasta annetun asetuksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

kumotaan kioski- ja siihen verrattavasta kaupasta sekä automaattikaupasta 24 päivänä kesäkuuta 1969 annetun asetuksen (436/69) 8§, sellaisena kuin se on 5 päivänä joulukuuta 1984 annetussa asetuksessa (831/84),

muutetaan 3§:n 5 ja 6 kohta sekä 6 ja 15 a§, sellaisina kuin niistä ovat muutettuina 6§ 19 päivänä maaliskuuta 1971 annetulla asetuksella (230/71) ja mainitulla 5 päivänä joulukuuta 1984 annetulla asetuksella sekä 15 a§ sellaisena kuin se on viimeksi mainitussa asetuksessa, sekä

lisätään 3§:ään uusi 7 kohta seuraavasti:

3 §

Tämä asetus ei koske:


5) lentoasemalla ja satamassa yksinomaan ulkomaanliikennettä varten varatulla alueella sekä liikennevälineessä matkustajien tarpeeksi tapahtuvaa myyntiä;

6) sairaalassa tai huoltolaitoksessa tapahtuvaa myyntiä; eikä

7) myyntipaikkoja, jotka sijaitsevat asema- tai rakennuskaavalla vahvistetun asutuskeskuksen ulkopuolella.


6 §

Edellä 1§:n 1 momentin 1-3 kohdassa tarkoitetuista myyntipaikoista saa myydä niistä myytäviksi soveltuvia tavaroita ja palveluja, jollei muualla laissa olevasta taikka lakiin perustuvasta rajoituksesta tai ehdosta muuta johdu taikka jäljempänä 2 momentissa toisin säädetä.

Edellä 1 momentissa tarkoitetuista myyntipaikoista ei saa myydä moottoriajoneuvoja, asuntovaunuja eikä venemoottoreita. Tällaisista myyntipaikoista ei myöskään saa myydä sellaisia

1) kultasepänteoksia ja kelloja,

2) tekstiilejä, laukkuja, vaatteita ja jalkineita,

3) valokuvausalan sekä optisen alan tuotteita,

4) kodinkoneita ja viihde-elektroniikkaa,

5) konttorikoneita eikä

6) maa- ja metsätalouskoneita,

joiden ilmoitettu vähittäismyyntihinta on enemmän kuin 500 markkaa.

15 a §

Tämän asetuksen 6§:n säännösten noudattamista valvovat kuluttajavirasto ja sen alaisina piirihallintoviranomaisina lääninhallitukset. Näiden viranomaisten määräämillä tarkastajilla on oikeus päästä tiloihin, joissa myyntitavaroita säilytetään ja tarkastaa tavaroita sekä niitä koskevia asiakirjoja.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1991.

Helsingissä 19 päivänä huhtikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Pertti Salolainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.