724/1991

Annettu Helsingissä 19 päivänä huhtikuuta 1991

Asetus vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta

Liikenneministerin esittelystä säädetään vaarallisten aineiden kuljettamisesta tiellä 20 päivänä kesäkuuta 1974 annetun lain(510/74) 12, 15 ja 17§:n nojalla:

1 §
Ajolupavaatimus

Vaarallisten aineiden kuljettamisesta tiellä annetun lain (510/74) 2§:n 1 momentissa tarkoitettuja vaarallisia aineita tiellä kuljettavan moottoriajoneuvon tai moottoriajoneuvon ja perävaunun yhdistelmän (jäljempänä kuljetusyksikkö) kuljettajalla tulee olla ajokortin lisäksi vaarallisten aineiden kuljettamiseen oikeuttava lupa (jäljempänä VAK-ajolupa), mikäli hän kuljettaa:

1)vaarallisia aineita säiliössä, jonka tilavuus on yli 3 m3, tai säiliöissä, joiden yhteistilavuus on yli 3 m3;

2)muita vaarallisia aineita kuin räjähdystarvikkeita bruttomäärältään yli 3 000 kg ajoneuvossa, jonka suurin sallittu kokonaispaino on yli 3,5 tonnia; tai

3)räjähdystarvikkeita vaarallisten aineiden kuljettamisesta tiellä annetun liikenneministeriön päätöksen (610/78) liitteen B reunanumerossa 10 100 (2) tarkoitettuja määriä (jäljempänä vapaaraja) suurempia määriä riippumatta ajoneuvojen suurimmasta sallitusta kokonaispainosta.

Ajolupaa ei vaadita satama-alueella tapahtuvissa aluksen kuormaamiseen ja purkamiseen välittömästi liittyvissä kuljetuksissa, tyhjien, puhdistamattomien astioiden, pakkausten ja säiliöiden kuljetuksissa eikä tympäisevien ja infektiota aiheuttavien aineiden kuljetuksissa.

Kansainvälisissä kuljetuksissa tulee kuljetusyksikön kuljettajalla olla vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyssä eurooppalaisessa sopimuksessa (ADR) (SopS 23/79) tarkoitettu ajolupa (jäljempänä ADR-ajolupa). ADR-ajolupa on voimassa myös kotimaisissa kuljetuksissa.

Säiliökuljetuksia koskeva ajolupa on voimassa myös kappaletavarakuljetuksissa.

Puolustusvoimien valvonnassa tapahtuvissa vaarallisten aineiden kuljetuksissa vaadittavista VAK-ajoluvista antaa määräykset puolustusministeriö.

2 §
Koulutuksen tarkoitus ja sisältö

Ajolupaan tähtäävän koulutuksen päätavoitteina on saada asianomainen tietoiseksi vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyvistä riskeistä ja antaa tarvittava perustieto onnettomuustilanteiden vähentämiseksi sekä antaa perustiedot onnettomuustilanteessa välttämättömiin toimiin ryhtymisestä henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseksi sekä vaikutusten rajoittamiseksi.

Koulutuksen kurssijaosta sekä kurssien sisällöstä ja pituudesta antaa määräykset liikenneministeriö. Koulutukseen tulee kuulua 8§:ssä mainitut kurssit.

3 §
Koulutuksen antajat

Ajolupaan tähtäävää koulutusta saavat antaa vain autorekisterikeskuksen hyväksymät yhteisöt.

Autorekisterikeskus myöntää luvan, jos hakijalla katsotaan olevan edellytykset koulutuksen antamiseen. Opetustoimintaa varten koulutuksen antajalla tulee olla koulutuksesta vastaava autorekisterikeskuksen hyväksymä johtaja ja toiminnan laajuuteen katsoen riittävä opetushenkilöstö ja välineet.

Koulutuslupa voidaan myöntää kansainvälisiä tai kotimaisia kuljetuksia varten ja se voidaan rajoittaa koskemaan jotakin vaarallisten aineiden kuljetusluokkaa, luokan aineryhmää tai ainetta.

Koulutusta valvoo se katsastuskonttori, jonka toimialueella koulutusta annetaan. Jos koulutusta on tarkoitus antaa useamman katsastuskonttorin alueella, ei erillistä lupaa tarvita, jos hakijalla on lupa jonkin katsastuskonttorin alueella.

4 §
Koulutusluvan peruuttaminen

Autorekisterikeskus voi peruuttaa kuljettajien koulutusluvan kokonaan tai määräajaksi, jos:

1)luvan haltijalla ei ole enää edellytyksiä koulutuksen antamiseen;

2)kuljettajien koulutuksesta annettuja säännöksiä, määräyksiä tai lupaehtoja ei noudateta; tai

3)opetusta ei hoideta asianmukaisesti.

5 §
Ajolupakokeeseen pääsemisen edellytykset

Ajolupakokeeseen pääsemisen edellytyksenä on, että hakijalla on vähintään B-luokan ajokortti ja että hän on osallistunut vaarallisten aineiden kuljettajien koulutukseen.

Jos ajolupakoe suoritetaan ammatillisessa oppilaitoksessa kuljettajan ammattiopetuksen yhteydessä, hakijalta ei edellytetä B-luokan ajokorttia.

Panostaja-asetuksessa (409/86) tarkoitetun panostajan pätevyyskirjan saanut panostaja, jolla on vähintään B-luokan ajokortti, saa osallistua ajolupakokeeseen ilman koulutukseen osallistumista.

6 §
Ajolupakoe

Ajolupakoe suoritetaan sen katsastuskonttorin toimialueella, jonka toimialueella henkilö on osallistunut koulutukseen tai jonka toimialueella on hänen kotipaikkansa. Koe voidaan suorittaa myös katsastuskonttorin hyväksymän koulutusluvan haltijan valvonnassa.

Kokeessa tutkittavan on osoitettava, että hän tuntee riittävässä määrin määräykset niistä kuljetuksista ja aineista, joita koskevaan koulutukseen hän on osallistunut.

Henkilö, joka on hylätty kokeessa, saa osallistua kokeeseen uudelleen aikaisintaan seitsemän vuorokauden kuluttua hylätystä kokeesta.

7 §
Ajoluvan hakeminen ja myöntäminen

Ajolupaa tai sen muuttamista haetaan kirjallisesti siltä katsastuskonttorilta, jonka toimialueella on hakijan kotipaikka.

Ajolupa myönnetään hakijalle, joka on hyväksyttävästi suorittanut ajolupakokeen, ja jolla on voimassa oleva sopiva ajokortti.

ADR-ajolupa myönnetään olemaan voimassa enintään viisi vuotta myöntämispäivästä tai viimeisestä uudistamispäivästä. VAK- ja ADR-ajolupa voidaan myöntää olemaan voimassa kuitenkin enintään siihen saakka, kun hakija täyttää 70 vuotta.

8 §
Ajoluvan sisältö

Kappaletavarakurssin ja kokeen perusteella ajoluvan saa muiden vaarallisten aineiden kuin räjähdystarvikkeiden bruttomäärältään yli 3 000 kg:n suuruisiin kappaletavarakuljetuksiin.

Räjähdystarvikkeita koskevan kappaletavarakurssin ja kokeen perusteella saa ajoluvan räjähdystarvikkeiden kappaletavarakuljetuksiin, joissa määrä ylittää vapaarajat. Tämä ajolupa oikeuttaa kuljettamaan vaarallisten aineiden kuljettamisesta tiellä annetun liikenneministeriön päätöksen liitteessä A tarkoitettuja 1 a ja 1 b luokan räjähdystarvikkeita nettomäärältään yhteensä enintään 1 000 kg.

Säiliökuljetusten peruskurssin ja kokeen perusteella saa ajoluvan kaikkiin kappaletavarakuljetuksiin ja edellä mainitun liikenneministeriön päätöksen liitteessä A tarkoitettujen kuljetusluokkien 4.1, 4.2, 4.3, 5.2, 6.2 ja 7 säiliökuljetuksiin.

Säiliökuljetusten peruskurssin ja erityiskurssin ja kokeen perusteella saa ajoluvan kappaletavarakuljetusten lisäksi säiliökuljetuksiin sille kuljetusluokalle, aineryhmälle tai aineelle, jota koskevan kokeen hakija on suorittanut.

Kolleihin ja välineisiin sisältyvää nettomäärältään yhteensä yli tuhatta kiloa 1 a ja 1 b luokan räjähdystarvikkeita koskevien kuljetusten peruskurssin ja erityiskurssin ja kokeen perusteella saa ajoluvan kaikkien luokkien kappaletavarakuljetusten lisäksi kolleihin ja välineisiin sisältyvään nettomäärältään yhteensä yli tuhat kiloa 1 a ja 1 b luokan räjähdystarvikkeita koskeviin kuljetuksiin.

9 §
Ajoluvan muuttaminen

Katsastuskonttori voi hakemuksesta muuttaa ajoluvan koskemaan myös muita luokkia, aineryhmiä tai aineita kuin alkuperäinen ajolupa. Ajoluvan muuttamisen ehtona on, että hakija täyttää näille luokille, aineryhmille tai aineille myönnettävälle ajoluvalle asetetut vaatimukset. Muutettu ADR-ajolupa saadaan merkitä olemaan voimassa enintään viisi vuotta alkuperäisen ajoluvan myöntämispäivästä tai sen viimeisestä uudistamispäivästä.

10 §
Ajoluvan uudistaminen

ADR-ajoluvan voimassaoloa voidaan jatkaa viidellä vuodella, mikäli hakija:

1)täyttää ajoluvan myöntämisen ehtona olevat vaatimukset ja on ajoluvan voimassaolon päättymistä edeltävänä vuotena osallistunut vähintään kahdeksan tunnin pituiselle täydennyskurssille ja on suorittanut hyväksyttävästi kokeen; tai

2)voi luotettavasti osoittaa katsastuskonttorille toimineensa ajoluvan myöntämisestä tai sen viimeisestä uusimisesta lähtien keskeytyksettä ajoluvassa mainittujen aineiden kotimaisissa tai kansainvälisissä kuljetustehtävissä.

11 §
Ajoluvan peruuttaminen

Katsastuskonttori voi peruuttaa myöntämänsä ajoluvan määräajaksi tai toistaiseksi, jos sen haltija ei enää täytä ajoluvan saamisen edellytyksiä, tai häntä ei henkilökohtaisten ominaisuuksiensa takia voida pitää sopivana kuljettamaan vaarallisia aineita. Ennen ajoluvan palauttamista katsastuskonttori voi määrätä ajoluvan haltijan osallistumaan enintään kahdeksan tunnin pituiselle täydennyskurssille tai ajolupakokeeseen.

Jos ajoluvan haltija määrätään ajokieltoon tai väliaikaiseen ajokieltoon, poliisin on otettava myös ajolupa haltuunsa siksi ajaksi, jonka ajoluvan haltija on ajokiellossa tai väliaikaisessa ajokiellossa. Poliisin on ilmoitettava ajoluvan haltuunotosta autorekisterikeskukselle.

12 §
Ajoluparekisteri

Katsastuskonttori ilmoittaa myönnetystä ajoluvasta autorekisterikeskukselle ja luvanhaltijan kotipaikan poliisille.

Autorekisterikeskus pitää rekisteriä henkilöistä, joille ajolupa on myönnetty. Rekisteriin merkitään ajoluvan numero, voimassaoloaika ja mihin vaarallisten aineiden kuljetusluokkiin kuuluvia aineita taikka mitä aineryhmää tai ainetta ajolupa oikeuttaa kuljettamaan.

Ajoluvista pidettävän rekisterin tietojen julkisuuteen sovelletaan, mitä tieliikenteen tietojärjestelmästä annetun lain (819/89) 12§:ssä on ajokorttirekisterin tietojen luovutuksesta säädetty.

13 §
Ajoluvan malli

VAK-ajolupa on väriltään sininen ja ADR-ajolupa oranssi. Liikenneministeriö vahvistaa ajoluvan mallin.

14 §
Ajoluvan käyttäminen

Ajolupaa on pidettävä ajon aikana mukana ja se on vaadittaessa esitettävä poliisille, katsastusmiehelle tai muulle liikenteen valvojalle.

15 §
Poikkeukset pelastustehtävissä

Kiireellisissä pelastustehtävissä toimittaessa saa tämän asetuksen säännöksistä poiketa, jos säännösten noudattaminen aiheuttaisi haittaa pelastustoiminnalle.

16 §
VAK-ajoluvan poikkeusluvat

Autorekisterikeskus voi yksittäistapauksissa myöntää poikkeuksia VAK-ajoluvan saamisen edellytyksenä olevasta ajolupakokeesta, mikäli hakijan katsotaan muun koulutuksensa tai alalla hankkimansa kokemuksen perusteella omaavan VAK-ajoluvan saamisen edellytyksenä vaadittavat tiedot.

Katsastuskonttori voi yksittäistapauksissa myöntää poikkeuksia VAK-ajoluvan saamisen edellytyksenä olevasta koulutusvaatimuksesta, mikäli hakijan katsotaan muun koulutuksensa tai alalla hankkimansa kokemuksen perusteella omaavan koulutuksessa annettavat tiedot.

17 §
Muutoksenhaku

Koulutusluvan saamista koskevasta autorekisterikeskuksen päätöksestä voidaan 30 päivän kuluessa valittaa liikenneministeriöön.

Katsastustoimipaikan ajoluvan antamista koskevasta päätöksestä voidaan 30 päivän kuluessa valittaa autorekisterikeskukseen ja autorekisterikeskuksen päätöksestä 30 päivän kuluessa liikenneministeriöön.

Tämän asetuksen nojalla annettu päätös voidaan panna täytäntöön valituksesta huolimatta.

18 §
Tarkemmat määräykset

Tarkemmat määräykset tämän asetuksen soveltamisesta antaa liikenneministeriö.

Autorekisterikeskus antaa tarkemmat määräykset koulutuksen valvonnasta, ajolupakokeen sisällöstä ja arvostelusta sekä muun kuin kurssilla saadun koulutuksen hyväksymisestä.

Autorekisterikeskus voi myös määrätä ne katsastustoimipaikat, joihin sovelletaan, mitä tässä asetuksessa säädetään katsastuskonttoreista.

19 §
Väliaikainen ajolupa

Vaikka hakija ei ole osallistunut vaarallisten aineiden kuljettajien koulutukseen ja vaikka hän ei ole suorittanut ajolupakoetta, autorekisterikeskus voi myöntää väliaikaisen VAK-ajoluvan kuljettajalle, joka hakee sitä kuuden kuukauden aikana ennen tämän asetuksen voimaantuloa tai ennen 1§:n 1 momentin 2 kohdan voimaantuloa. Hakijan on todistettava harjoittaneensa vaarallisten aineiden kuljettamista ainakin viiden vuoden ajan ennen tämän asetuksen voimaantuloa. Määräaikaa laskettaessa voidaan hyväksyä sellaiset kausiluontoiset lomautukset, lomat ja katkot, joiden pituus on enintään kuusi kuukautta kutakin 12 kuukauden jaksoa kohti ja jotka ovat yhteensä enintään 18 kuukautta koko ajanjaksona.

Väliaikainen ajolupa on voimassa enintään 31 päivään joulukuuta 1996 saakka.

20 §
Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992 ja sillä kumotaan vaarallisten aineiden kuljettamisesta tiellä 23 joulukuuta 1988 annettun asetuksen (1141/88) 10-24§ ja 25§:n 2 ja 3 momentti niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Tämän asetuksen 1§:n 1 momentin 2 kohta tulee kuitenkin voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä päivänä huhtikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Liikenneministeri
Ilkka Kanerva

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.