654/1991

Annettu Helsingissä 12 päivänä huhtikuuta 1991

Merimieseläkeasetus

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään 26 päivänä tammikuuta 1956 annetun merimieseläkelain (72/56) 2§:n 2 momentin, 16§:n 2 momentin ja 69§:n nojalla,

sellaisina kuin niistä ovat 2§:n 2 momentti ja 16§:n 2 momentti 28 päivänä joulukuuta 1990 annetussa laissa (1346/90):

1 §

Työnantajan on suoritettava merimiestoimessa olevien palkasta kalenterikuukauden aikana pidättämänsä vakuutusmaksut ja niitä vastaava oma maksunsa merimieseläkekassalle viimeistään sanottua kalenterikuukautta toiseksi seuraavan kuukauden 10 päivänä. Saman ajan kuluessa on työnantajan toimitettava vakuutusmaksuista eläkekassalle tilitys, josta käy ilmi kussakin laivassa toimitettujen pidätysten määrä sekä niitä vastaava työnantajan maksuosuus.

Työnantajan on ilmoitettava eläkekassalle tämän lomakkeita käyttäen:

1) merimieseläkelain alaisen työsuhteen alkamisesta ja päättymisestä viipymättä, jollei eläkekassan kanssa ole erityisestä määräajasta sovittu, tällöin kuitenkin niin, että kunkin kalenterivuosineljänneksen tiedot ilmoitetaan viimeistään sitä seuraavan kuukauden kuluessa;

2) kalenterivuoden päättyessä jatkuvat merimieseläkelain alaiset työsuhteet seuraavan helmikuun loppuun mennessä; sekä

3) kohdassa 1 ja 2 tarkoitettujen ilmoitusten yhteydessä eläketurvan hoitamista varten tarvittavat palkka-, palvelusaika- ja muut tiedot sekä palveluasema kalenterivuoden tai työsuhteen päättyessä.

Eläkekassa on velvollinen viipymättä ilmoittamaan eläketurvakeskukselle tämän määräämällä tavalla kaikki edellä mainitut työsuhteet samoin kuin näissä myöhemmin tapahtuvat muutokset. Eläkekassan on myös annettava eläketurvakeskukselle muita eläketurvan järjestämistä koskevia tietoja siten kuin eläketurvakeskus tarkemmin määrää.

2 §

Merimieseläkelain 16§:n 2 momentissa tarkoitettua palkkaa määrättäessä ei työsuhteen päättyessä maksettavaa vuosiloman korvausta oteta huomioon.

3 §

Laskettaessa ajanjaksojen pituuksia katsotaan kalenterikuukauteen sisältyvän 30 päivää. Kalenterikuukausien pituudet tasoitetaan siten, että kuukauden viimeistä päivää ja karkausvuonna myös helmikuun viimeistä edellistä päivää pidetään 30 päivänä.

Ajanjakson pituus kuukausina lasketaan siten, että siihen 1 momentin mukaan sisältyvien päivien lukumäärä jaetaan kolmellakymmenellä. Eläkkeeseen oikeuttavaa palvelusaikaa laskettaessa jätetään tällöin osamäärään ehkä sisältyvä vajaa kuukausi huomioon ottamatta. Jos kuitenkin alle kuukauden kestäneiden työsuhteiden palvelusaikaa laskettaessa jää jäljelle vähintään 15 päivää, katsotaan niiden vastaavan yhtä kuukautta.

4 §

Merimieseläkelain 16§:n 2 momentissa tarkoitettua keskimääräistä ansiota kuukautta kohden laskettaessa jaetaan sanotun momentin mukaisesti tarkistettujen aluksella saatujen tulojen yhteismäärä kysymyksessä olevaan ajanjaksoon sisältyvien päivien lukumäärällä ja osamäärä kerrotaan kolmellakymmenellä.

Jos työsuhde on jatkunut työntekijän täytettyä eläkeiän, katsotaan työansion kalenterivuoden alusta tai, jos työsuhde on alkanut myöhemmin, työsuhteen alkamisesta eläkeiän saavuttamispäivään olevan niin suuri osa työsuhteessa sinä vuonna saadusta kokonaisansiosta kuin sanottu ajanjakso on työsuhteen kestoajasta samana vuonna.

5 §

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa viimeistään kunkin vuoden marraskuun 15 päivänä merimieseläkelain 4§:n 2 momentissa tarkoitetun valtion osuuden ennakon määrän seuraavalle kalenterivuodelle. Viimeistään kunkin vuoden kesäkuun 15 päivänä ministeriö vahvistaa sanotun lain 4§:n 1 momentissa tarkoitetun valtion osuuden lopullisen määrän edelliseltä kalenterivuodelta ja samalla tarkistaa ennakkoerien määrät vuoden jälkimmäiseltä puoliskolta. Lisäksi ministeriö tarkistaa joulukuulta suoritettavan ennakkoerän määrän viimeistään kunkin vuoden marraskuun 15 päivänä.

Ennakko suoritetaan kahtenatoista yhtä suurena kuukausittaisena eränä. Ennakon on oltava eläkekassan käytettävissä kunkin kuukauden ensimmäisenä sellaisena arkipäivänä, jona Postipankki Oy suorittaa postisiirtotilien kirjauksen. Maksetun ennakon ja samalle vuodelle vahvistetun valtion osuuden lopullisen määrän erotus otetaan huomioon osuuden vahvistamista seuraavan ennakkoerän maksamisen yhteydessä.

Jos kuitenkin joulukuun ennakkoerää 1 momentin mukaan tarkistettaessa ilmenee, että ennakkona on jo ennen tarkistusta suoritettu valtion osuudeksi arvioitua määrää enemmän, on maksetun ennakon ja arvioidun valtion osuuden erotus palautettava valtiolle tarkistusta seuraavan kuukauden ensimmäisenä arkipäivänä noudattaen vastaavasti, mitä 2 momentissa säädetään.

Edellä 1 momentissa mainittuja toimenpiteitä varten eläkekassan on toimitettava sosiaali- ja terveysministeriölle tämän määräämä selvitys toimenpidettä edeltävän kuukauden 20 päivään mennessä.

6 §

Eläkehakemuksen ratkaisemiseen toimivaltaisesta eläkelaitoksesta, eläkehakemuksen siirtämisestä toiselle eläkelaitokselle, eläkelaitoksen eläkkeeseen liittyvistä muista tehtävistä, toimivaltaisen eläkelaitoksen määräämisestä sekä eläkehakemuksen ratkaisemisesta ja eläkepäätöksen lähettämisestä on soveltuvin osin voimassa, mitä työntekijäin eläkeasetuksen (183/62) 12 ja 12 a-12 e§:ssä säädetään.

7 §

Eläkekassa ja eläketurvakeskus ovat velvolliset pyydettäessä antamaan työntekijälle hallussaan olevat tiedot, jotka koskevat työntekijän vapaakirjaa tai muutoin hänen eläkeoikeuttaan. Samoin eläkekassa on velvollinen pyydettäessä antamaan työnantajalle ne eläketurvan järjestämiseen liittyvät tiedot, jotka ovat tarpeellisia yrityksen hoitoa ja kirjanpitoa varten.

8 §

Tätä asetusta sovellettaessa on lisäksi otettava soveltuvin osin huomioon, mitä työntekijäin eläkeasetuksen 11§:n 4 momentissa sekä 16 ja 17§:ssä säädetään.

9 §

Tämä asetus tulee voimaan 17 päivänä huhtikuuta 1991, kuitenkin siten, että sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1991.

Helsingissä 12 päivänä huhtikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sosiaali- ja terveysministeri
Mauri Miettinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.