653/1991

Annettu Helsingissä 12 päivänä huhtikuuta 1991

Asetus puolustusvoimista annetun asetuksen muuttamisesta

Puolustusministerin esittelystä

muutetaan puolustusvoimista 23 päivänä huhtikuuta 1975 annetun asetuksen (274/75) 38 a, 43, 44, 47 ja 48§, 49§:n 1 momentin johdantokappale ja 3, 5 ja 26 kohta sekä 51§:n 1 momentin 5 kohta,

sellaisina kuin ne ovat, 38 a§ muutettuna 18 päivänä joulukuuta 1987 ja 12 päivänä toukokuuta 1989 annetuilla asetuksilla (1052/87 ja 418/89), 43, 44, 47 ja 48§ sekä 49§:n 1 momentin johdantokappale ja 3, 5 ja 26 kohta mainitussa 18 päivänä joulukuuta 1987 annetussa asetuksessa sekä 51§:n 1 momentin 5 kohta mainitussa 12 päivänä toukokuuta 1989 annetussa asetuksessa, sekä

lisätään asetukseen uusi 48 a§ ja 49§:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on muutettuna mainituilla 18 päivänä joulukuuta 1987 ja 12 päivänä toukokuuta 1989 annetuilla asetuksilla, uusi 7 a ja 13 a kohta seuraavasti:

38 a §

Puolustusvoimissa on:

1) puolustusvoimain komentajan, pääesikunnan päällikön, kenraaliluutnantin, vara-amiraalin, kenraalimajurin, kontra-amiraalin, everstin, kommodorin, everstiluutnantin, komentajan, majurin, komentajakapteenin, kapteenin, kapteeniluutnantin, yliluutnantin ja luutnantin virkoja sekä erikoisluokan ja 1-6 luokan toimiupseerin virkoja sekä värvätyn virkoja;

2) puolustusvoimien pääinsinöörin, sotilasyli-insinöörin ja sotilasinsinöörin, puolustusvoimien ylilääkärin, sotilasylilääkärin ja sotilaslääkärin, puolustusvoimien ylihammaslääkärin ja sotilashammaslääkärin, puolustusvoimien ylieläinlääkärin, sotilasylieläinlääkärin ja sotilaseläinlääkärin, sotilasyliteknikon ja sotilasteknikon, talouspäällikön ja taloudenhoitajan sekä ylikapellimestarin ja kapellimestarin virkoja;

3) kenttäpiispan, kenttärovastin ja sotilaspastorin virkoja; sekä

4) alikonemestarin, apteekinjohtajan, apu- ja vartiomiehen, apuhoitajan, apulaislääkärin, apulaisosastonhoitajan, arkistonhoitajan, asentajan, asessorin, atk-kirjoittajan, atk-päällikön, autonkuljettajan,

emännän, erikoislääkärin, erikoissairaanhoitajan, erikoistutkijan, etsivän, farmaseutin, hammashoitajan, hankkijan, huoltomiehen,

isännöitsijän, kamreerin, kartoittajan, keittäjän, keskusasentajan, kielenkääntäjän, kirjastoamanuenssin, kirjastoapulaisen, kirjastonjohtajan, kirjastonhoitajan, koneenhoitajan, konekirjoittajan, konemestarin, konepäällikön, korjausmiehen, kuntohoitajan, kuulontutkijan, kylvettäjän,

laborantin, laboratorioapulaisen, laboratoriohoitajan, laboratoriomestarin, laboratorioteknikon, liikunnanohjaajan, lämmittäjän, lääkintävahtimestarin, lääkintävoimistelijan,

matemaatikon, meteorologin, muonitustarkastajan, museonjohtajan, nuoremman lehtorin, ompelijan, operaattorin, osastoavustajan, osastonhoitajan, osastonjohtajan, osastonlääkärin, osastopäällikön, osastosihteerin,

palomestarin, palomiehen, palopäällikön, pesijän, piirtäjän, proviisorin, psykologin, puhelinasentajan, päävalmentajan, rakennusmestarin, rakennuspäällikön, rikostutkijan, ruokala-apulaisen, räjähdysainetarkastajan, röntgenhoitajan,

sairaala-apulaisen, sairaalakemistin, sairaanhoitajan, sihteerin, siivoojan, siivoustyönjohtajan, siivoustyönohjaajan, sosiaalihoitajan, sosiaalikuraattorin, sosiaalipäällikön, sota-arkiston hoitajan, sotilaslakimiehen, sotilassairaalan apulaisylilääkärin, sotilassairaalan ylilääkärin, suunnittelijan, sähköasentajan, sähköyliasentajan,

talonmies-lämmittäjän, tarkastajan, tavarantarkastajan, teknikon, tekstinkäsittelijän, terveydenhoitajan, tiedotussihteerin, tietokoneenhoitajan, toimistonhoitajan, toimistopäällikön, toimistosihteerin, toimistovirkailijan, tutkijan, tutkimusapulaisen, tutkimusjohtajan, työnjohtajan, työntutkijan,

vahtimestarin, valmennuspäällikön, valokuvaajan, valokuvalaborantin, valokuvateknikon, vanhemman asentajan, vanhemman lehtorin, vanhemman vahtimestarin, varastomestarin, varastomiehen, varastonhoitajan, viestittäjien valvojan, viestittäjän, välinehuoltajan, yliasentajan, yliemännän, ylietsivän, ylihoitajan ja ylitarkastajan virkoja.

Sotilasvirkoja ovat 1 momentin 1 ja 3 kohdassa tarkoitetut virat sekä 2 kohdassa tarkoitetuista viroista ne, joiden haltija on miespuolinen henkilö.

43 §

Kelpoisuusvaatimuksena sotilaslääkärin virkoihin on:

1) puolustusvoimien ylilääkärillä, että hän on laillistettu lääkäri ja että hänellä on lääkintäeverstiluutnantin tai lääkintäkomentajan arvo sekä vähintään viiden vuoden palvelus lääkärin tehtävissä puolustusvoimissa;

2) sotilasylilääkärillä ja sotilaslääkärillä, että hän on laillistettu lääkäri sekä lisäksi sotilasylilääkäriltä perehtyneisyyttä puolustusvoimien lääkärin tehtäviin;

3) puolustusvoimien ylihammaslääkärillä, että hän on laillistettu hammaslääkäri sekä vähintään viiden vuoden palvelus hammaslääkärin tehtävissä puolustusvoimissa; sekä

4) sotilashammaslääkärillä, että hän on laillistettu hammaslääkäri.

Jos 1 momentin 2-4 kohdassa tarkoitettu virka on sotilasvirka, vaaditaan siihen nimitettävältä lisäksi reservin upseerin koulutus.

44 §

Kelpoisuusvaatimuksena sotilaseläinlääkärin virkoihin on:

1) puolustusvoimien ylieläinlääkärillä, että hän on laillistettu eläinlääkäri ja että hänellä on eläinlääkintämajurin arvo sekä vähintään viiden vuoden palvelus eläinlääkärin tehtävissä puolustusvoimissa; ja

2) sotilasylieläinlääkärillä ja sotilaseläinlääkärillä, että hän on laillistettu eläinlääkäri sekä lisäksi sotilasylieläinlääkärillä ja pääesikunnan elintarvikehygieenikkona toimivalla sotilaseläinlääkärillä perehtyneisyys elintarvikehygieniaan.

Jos 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettu virka on sotilasvirka, vaaditaan siihen nimitettävältä lisäksi reservin upseerin koulutus.

47 §

Kelpoisuusvaatimuksena sotilastaloudenhoitajan virkoihin on:

1) taloudenhoitajalla merkonomin tutkinto tai päällystöopiston yleisellä huoltolinjalla suoritettu ylempi toimiupseerin virkatutkinto; ja

2) talouspäälliköllä puolustusvoimien taloudenhoitajan virassa saavutettu hyvä perehtyneisyys puolustusvoimien taloudenhoitoon sekä lisäksi virkaan vahvistettu jatkokoulutus.

Jos 1 momentissa tarkoitettu virka on sotilasvirka, vaaditaan siihen nimitettävältä lisäksi reservin upseerin tai aliupseerin koulutus.

48 §

Kelpoisuusvaatimuksena sotilaskapellimestarin virkoihin on ylikapellimestarilla ja kapellimestarilla sotilaskapellimestarin tutkinto tai orkesterin- ja kuoronjohdon koulutusohjelman mukaisesti suoritettu musiikin kandidaatin tutkinto ja ylikapellimestarilla lisäksi vähintään yhden vuoden palvelus sotilassoittokunnan kapellimestarina.

Jos 1 momentissa tarkoitettu virka on sotilasvirka, vaaditaan siihen nimitettävältä lisäksi reservin upseerin tai aliupseerin koulutus.

48 a §

Jos 43§:n 1 momentin 2-4 kohdassa, 44§:n 1 momentin 2 kohdassa, 47§:n 1 momentissa tai 48§:n 1 momentissa tarkoitettu virka ei ole sotilasvirka, on siihen nimitettävän suoritettava viran menestyksellisen hoitamisen vaatima koulutus. Tämän koulutuksen sisällön hyväksyy puolustusministeriö pääesikunnan esityksestä.

49 §

Kelpoisuusvaatimuksena jäljempänä mainittuihin virkoihin on sellainen taito, kyky ja puolustushallinnon tuntemus, jota viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää. Lisäksi vaaditaan:


3) sotilassairaalan ylilääkäriltä ja apulaisylilääkäriltä sekä erikoislääkäriltä, osastonlääkäriltä ja apulaislääkäriltä, että hän on laillistettu lääkäri, sekä sotilassairaalan ylilääkäriltä, apulaisylilääkäriltä, erikoislääkäriltä ja osastonlääkäriltä lisäksi erikoislääkärin oikeudet sillä lääketieteen alalla, jonka potilaita hän pääasiallisesti tulee hoitamaan;


5) sota-arkiston hoitajalta virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja ylempi arkistotutkinto sekä hyvä arkistonhoidollinen kokemus ja arkistoalan tuntemus;


7 a) atk-päälliköltä virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä hyvä tietohallinto- ja tietojenkäsittelyalan tuntemus;


13 a) sairaalakemistiltä virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja sairaalakemistin pätevyys;


26) ylihoitajalta terveydenhuollon hallinnollinen tutkinto tai terveydenhuollon kandidaatin tutkinto ja niiden lisäksi terveydenhuollon opistoasteen tutkinto sekä mainittujen tutkintojen lisäksi kokemusta alansa työtehtävissä, osastonhoitajalta ja apulaisosastonhoitajalta alansa erikoistutkinto tai terveydenhuollon opistoasteen tutkinto ja siihen liittyvä osastonhoitajan koulutus, terveydenhoitajalta terveydenhoitajan tutkinto tai erikoissairaanhoitajan tutkinto terveydenhoidon opintolinjalla, sairaanhoitajalta sairaanhoitajan tai erikoissairaanhoitajan tutkinto, laboratoriohoitajalta laboratoriohoitajan tai erikoislaboratoriohoitajan tutkinto, röntgenhoitajalta röntgenhoitajan tai erikoisröntgenhoitajan tutkinto, lääkintävoimistelijalta lääkintävoimistelijan tai erikoislääkintävoimistelijan tutkinto, hammashoitajalta hammashoitajan tutkinto, apuhoitajalta apuhoitajan tai perushoitajan tutkinto, kuntohoitajalta kuntohoitajan tutkinto, lääkintävahtimestarilta lääkintävahtimestari-sairaankuljettajan tutkinto tai sosiaali- ja terveyshallituksen sairaanhoitotoimen harjoittajista pitämään luetteloon merkitty vastaava pätevyys, osastoavustajalta vastaanottoavustajan tai osastoavustajan tutkinto taikka muu tehtävään soveltuva koulutus ja aikaisemmalla toiminnalla hankittu riittävä taito tehtävien hoitamiseen, kuulontutkijalta kuulontutkijan koulutus tai vähintään terveydenhuollon koulutason tutkinto ja aikaisemmalla toiminnalla hankittu riittävä taito tehtävien hoitamiseen.


51 §

Puolustusvoimien virkoihin nimittää:


5) sotilaslakimiehen, apulaislääkärin, atk-päällikön, sairaalakemistin, proviisorin, farmaseutin, kielenkääntäjän, lehtorin, kirjastonjohtajan, kirjastonhoitajan, matemaatikon, museonjohtajan, valmennuspäällikön, päävalmentajan, kamreerin, erikoistutkijan, tutkijan, ylitarkastajan, tarkastajan, suunnittelijan, tiedotussihteerin, meteorologin, osastosihteerin, sosiaalipäällikön, psykologin, muonitustarkastajan, yliemännän, rakennusmestarin, palopäällikön, palomestarin, konepäällikön, 1 ja 2 luokan toimiupseerin, sotilasyliteknikon, sotilasteknikon, talouspäällikön, taloudenhoitajan ja kapellimestarin pääesikunta;Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1991.

Helsingissä 12 päivänä huhtikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Puolustusministeri
Elisabeth Rehn

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.