630/1991

Annettu Helsingissä 5 päivänä huhtikuuta 1991

Laki lasten päivähoidosta annetun lain 11 a ja 31§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan lasten päivähoidosta 19 päivänä tammikuuta 1973 annetun lain (36/73) 11 a§, sellaisena kuin se on muutettuna 11 päivänä tammikuuta 1985 ja 18 päivänä toukokuuta 1990 annetuilla laeilla (28/85 ja 451/90), sekä

lisätään lakiin siitä 17 päivänä syyskuuta 1982 annetulla lailla (698/82) kumotun 31§:n tilalle uusi 31§ seuraavasti:

11 a §

Sen lisäksi mitä 11§:ssä on säädetty, kunnan on huolehdittava siitä, että lapsen vanhemmat tai muut huoltajat voivat saada lapselle kunnan järjestämän 1§:n 2 tai 3 momentissa tarkoitetun päivähoitopaikan sen ajan päätyttyä, jolta voidaan suorittaa sairausvakuutuslaissa (364/63) tarkoitettua äitiys-, isyys- ja vanhempainrahaa, ja että lapsi voi olla päivähoidossa siihen saakka, kunnes hän siirtyy peruskoululaissa (476/83) tarkoitettuna oppivelvollisena peruskouluun tai sitä vastaavaan kouluun. Päivähoitoa on kuitenkin järjestettävä osa-aikaisesti, kun lapsi ennen peruskoululaissa tarkoitettua oppivelvollisuusikää osallistuu esiopetukseen koulussa. Päivähoitoa on mahdollisuuksien mukaan järjestettävä lapsen vanhempien tai muiden huoltajien toivomassa muodossa.

Lapsen vanhemmat tai muut huoltajat voivat valintansa mukaan saada siihen saakka, kunnes lapsi täyttää neljä vuotta joko kunnan järjestämän 1 momentin mukaisen päivähoitopaikan tai lasten kotihoidon tuesta annetun lain (24/85) mukaista tukea.

Asetuksella säädetään päivähoitopaikan hakemisesta sekä määräajasta, jonka kuluessa lapsen vanhempien tai muiden huoltajien tulee hakea lasten päivähoitopaikkaa.

31 §

Lasten päivähoitoon ottamista koskevaan sosiaalilautakunnan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, saadaan sosiaalilautakunnan päätökseen kuitenkin hakea muutosta valittamalla niin kuin sosiaalihuoltolain (710/82) 46§:ssä säädetään, milloin päätös koskee 11 a§:ssä tarkoitetun lapsen päivähoitoon ottamista.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1995 kuitenkin siten, että lain 11 a§:n 2 ja 3 momenttia tulee noudattaa 1 päivästä tammikuuta 1993 alkaen. Lain 31§:ää sovelletaan kuitenkin lain 11 a§:n 1 momentin tarkoittamissa asioissa 1 päivästä helmikuuta 1995 ja lain 11 a§:n 2 momentin tarkoittamissa asioissa 1 päivästä heinäkuuta 1992 alkaen.

Kunnan on sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 7§:n nojalla laadittaviin asianomaisia vuosia koskeviin toteuttamissuunnitelmiinsa sisällytettävä saman lain 8§:ssä edellytetyt toimenpiteet tämän lain 11 a§:ssä tarkoitettujen hoitopaikkojen järjestämiseksi kolme vuotta täyttäneille lapsille.

Kunta voi ryhtyä myös muihin tämän lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin ennen lain voimaantuloa.

Hallituksen esitys 319/90
Sosiaalivaliok. miet. 62/90
Suuren valiok. miet. 327/90

Helsingissä 5 päivänä huhtikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Tuulikki Hämäläinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.