Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

604/1991

Annettu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 1991

Laki kuntoutuksen asiakaspalveluyhteistyöstä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Kuntoutuksen asiakaspalveluyhteistyö

Tässä laissa säädetään viranomaisten sekä yhteisöjen ja laitosten yhteistyöstä kuntoutuspalvelujen antamisessa, asiakkaidenkuntoutustarpeen ja -mahdollisuuksien arvioimisessa, kuntoutukseen liittyvänkoulutuksen järjestämisessä sekä työllistymisen edistämisessä. >Tällaista toimintaa kutsutaan tässä laissa kuntoutuksen asiakaspalveluyhteistyöksi.

2 §
Kuntoutuksen asiakaspalveluyhteistyön tarkoitus ja sisältö

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisten sekä työvoima- ja opetusviranomaisten sekä kansaneläkelaitoksen tulee olla keskenään yhteistyössä paikallisella, alueellisella ja valtakunnallisella tasolla kuntoutukseen liittyvien toimenpiteiden yhteensovittamiseksi tilanteissa, joissa kuntoutusasiakkaan palvelutarpeisiin ei muuten ole löydettävissä ratkaisua.Näiden viranomaisten tulee toimia yhteistyössä myös muiden palvelujärjestelmien kanssa.

Asiakaspalveluyhteistyö sisältää viranomaisten ja palvelujärjestelmien keskinäisen yhteistyön periaatteista ja menettelytavoista sopimisen, kuntoutusasiakkaiden palvelutarpeiden arvioinnin, palvelujen suunnittelun ja niihin liittyvien yhteistyön toteuttamiseksi tarpeellisten tietojen vaihdon, kuntoutusasiakkaiden tarpeita vastaavien ratkaisujen etsimisen ja tarvittaessa kuntoutusasiakasta koskevien lausuntojen antamisen. Salassa pidettäviä tietoja voidaan antaa vain silloin, kun se on yhteistyön toteuttamiseksi välttämätöntä.

Asiakaspalveluyhteistyötä toteutetaan ensisijaisesti osana asianomaisten viranomaisten toimintaa. Lisäksi yhteistyön kehittämiseksi on perustettava paikallisen, alueellisen ja valtakunnan tason yhteistyöelimet, joiden tehtävistä säädetään jäljempänä.

Tarvittaessa laaditaan palveluja varten yhdessä asiakkaan kanssa suunnitelma kuntoutuksesta.

3 §
Suhde muuhun lainsäädäntöön

Tämä laki koskee kuntoutuksen asiakaspalveluyhteistyötä, mikäli siitä ei ole lailla toisin säädetty.

2 luku

Paikallinen yhteistyö

4 §
Kuntoutuksen asiakaspalvelun yhteistyöryhmä

Kunnan on huolehdittava siitä, että sen alueella toimii kuntoutuksen asiakaspalvelun yhteistyöryhmä.

Kunnat voivat sopia, että niillä on yhteinen yhteistyöryhmä.

Yhteistyöryhmänä voi toimia myös terveydenhuoltoviranomaisten, työvoimaviranomaisten tai kansaneläkelaitoksen asettama asiakasyhteistyöryhmä täydennettynä eri asiantuntijatahojen edustuksella.

5 §
Yhteistyöryhmän kokoonpano

Kuntoutuksen asiakaspalvelun yhteistyöryhmään kuuluu sosiaalihuolto-, terveydenhuolto- ja työvoimaviranomaisen sekä kansaneläkelaitoksen nimeämä edustaja.

Yhteistyöryhmän on tarvittaessa kutsuttava kokouksiinsa myös opetus- ja ammattikasvatusviranomaisten sekä muiden viranomaisten, tapaturma-, liikenne- ja työeläkevakuutusjärjestelmien, työnantajien ja työntekijöiden sekä muiden yhteisöjen, laitosten ja järjestöjen edustajia, minkä lisäksi se voi kuulla asiantuntijoita.

Kuntoutusasiakkaalle ja tarvittaessa hänen lähiomaiselleen on varattava mahdollisuus tulla kuulluksi kuntoutusasiakasta koskevassa lausuntoasiassa.

6 §
Yhteistyöryhmän tehtävät

Kuntoutuksen asiakaspalvelun yhteistyöryhmän tehtävänä on suunnitella, edistää ja seurata viranomaisten sekä laitosten ja yhteisöjen yhteistoimintaa paikallisella tasolla sekä käsitellä kuntoutuksen asiakaspalvelua koskevia periaatteellisesti tärkeitä kysymyksiä.

Yhteistyöryhmä antaa lisäksi lausuntoja yksittäisistä kuntoutuksen asiakaspalvelua koskevista asioista.

Yksittäisen kuntoutuksen asiakaspalvelua koskevan asian käsittelemiseen yhteistyöryhmässä on oltava asiakkaan suostumus.

7 §
Lausunnon antaminen

Sosiaalihuolto-, terveydenhuolto-, opetus-, ammattikasvatus- ja työvoimaviranomainen, työterveyshuoltojärjestelmä sekä kansaneläkelaitos ja muu viranomainen, yhteisö tai laitos sekä kuntoutusasiakas voivat pyytää yhteistyöryhmältä lausuntoa yksittäisestä kuntoutuksen asiakaspalvelun yhteistyötä koskevasta asiasta.

Yhteistyöryhmä ei saa ilman kuntoutusasiakkaan suostumusta antaa lausuntoa viranomaiselle, yhteisölle tai laitokselle.

Jos kysymys on liikenne-, tapaturma- tai työeläkevakuutusjärjestelmien mahdollisesti korvattavaksi kuuluvasta toiminnasta, asianomaiselle vakuutuslaitokselle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi asiassa.

Työryhmä on kutsuttava koolle niin, että tarpeelliset lausunnot voidaan antaa viivytyksettä. Jos lausuntopyyntö on ilmeisen aiheeton, ei lausuntoa tarvitse antaa.

Jos sama asia on vireillä muutoksenhaun johdosta, työryhmä ei anna siitä lausuntoa.

3 luku

Alueellinen yhteistyö

8 §
Kuntoutuksen asiakaspalvelun yhteistyötoimikunta

Lääninhallitus asettaa kutakin sairaanhoitopiirin aluetta varten kolmeksi vuodeksi kerrallaan kuntoutuksen asiakaspalvelun yhteistyötoimikunnan.

Lääninhallituksen tehtävänä on myös yhteensovittaa läänin alueen toimikuntien työtä.

9 §
Yhteistyötoimikunnan kokoonpano

Kuntoutuksen asiakaspalvelun yhteistyötoimikuntaan kuuluu keskeisten kuntoutuksen asiakaspalveluyhteistyön alalla toimivien sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisten, yhteisöjen ja laitosten sekä opetus- ja työhallinnon ja kansaneläkelaitoksen nimeämä asiantuntija.

Yhteistyötoimikunnan on kutsuttava tarvittaessa kokouksiinsa myös muiden viranomaisten, tapaturma-, liikenne- ja työeläkevakuutusjärjestelmien sekä muiden yhteisöjen, laitosten ja järjestöjen sekä työnantajien ja työntekijöiden edustajia, minkä lisäksi se voi kuulla asiantuntijoita.

10 §
Yhteistyötoimikunnan tehtävät

Kuntoutuksen asiakaspalvelun yhteistyötoimikunnan tehtävänä on suunnitella, edistää ja seurata tämän lain mukaista viranomaisten sekä yhteisöjen ja laitosten yhteistyötä sekä käsitellä asiakaspalveluyhteistyötä koskevia periaatteellisesti tärkeitä kysymyksiä. Yhteistyötoimikunta voi erityisissä tapauksissa ottaa käsiteltäväkseen myös yksittäisen kuntoutuksen asiakaspalvelua koskevan asian.

Lisäksi toimikunnan on huolehdittava paikallisten yhteistyöryhmien yhteistyön edistämisestä ja järjestettävä tarvittavaa ohjausta ja koulutusta.

4 luku

Valtakunnallinen yhteistyö

11 §
Kuntoutusasiain neuvottelukunta

Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimii valtioneuvoston kolmeksi vuodeksi kerrallaan asettama kuntoutusasiain neuvottelukunta, jonka tehtävänä on ohjata, kehittää ja yhteensovittaa viranomaisten, yhteisöjen ja laitosten yhteistyötä sekä alueellisten kuntoutuksen asiakaspalvelun yhteistyötoimikuntien toimintaa.

Tarkemmat säännökset kuntoutusasiain neuvottelukunnasta annetaan asetuksella.

5 luku

Erinäisiä säännöksiä

12 §
Salassapitovelvollisuus

Tämän lain täytäntöönpanoon osallistuvat henkilöt eivät saa luvatta ilmaista yksityistä tai perheen salaisuutta, josta he asemansa tai tehtävänsä perusteella ovat saaneet tietää. Salassapitovelvollisuus säilyy palvelussuhteen tai tehtävän päättymisen jälkeen. Salassapitovelvollisuus koskee myös henkilöitä, jotka saavat edellä mainittuja tietoja 7§:n 2 momentin mukaisen lausunnon yhteydessä.

Mitä 1 momentissa on säädetty, ei estä asian ilmaisemista sille, jolla viran puolesta on oikeus saada asiasta tieto.

Joka rikkoo 1 momentissa säädetyn salassapitovelvollisuuden, on tuomittava, jollei teosta ole muussa laissa säädetty ankarampaa rangaistusta, kuntoutuksen asiakaspalveluyhteistyöstä annetun lain mukaisen salassapitovelvollisuuden rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

Virallinen syyttäjä ei saa nostaa syytettä 1 momentissa tarkoitetun salassapitovelvollisuuden rikkomisesta, ellei asianomistaja ole ilmoittanut tekoa syytteeseen pantavaksi.

13 §
Työjärjestys

Edellä 4§:ssä tarkoitetun yhteistyöryhmän ja 8§:ssä tarkoitetun toimikunnan on hyväksyttävä työjärjestys, jossa on määräykset kokousten koolle kutsumisesta, työskentelytavasta, päätösmenettelystä ja muista tehtävien asianmukaisen hoitamisen kannalta tarpeellisista seikoista.

14 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1991.

Kunnan on nimettävä 4§:ssä tarkoitettu yhteistyöryhmä ja lääninhallituksen 8§:ssä tarkoitettu yhteistyötoimikunta ensimmäisen kerran 3 kuukauden kuluessa tämän lain voimaantulosta.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Hallituksen esitys 259/90
Sosiaalivaliok. miet. 49/90
Suuren valiok. miet. 253/90

Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sosiaali- ja Terveysministeri
Mauri Miettinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.