582/1991

Annettu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 1991

Asetus Oulangan kansallispuistosta

Ympäristöministerin esittelystä säädetään 23 päivänä helmikuuta 1923 annetun luonnonsuojelulain (71/23) 2§:n 2 momentin nojalla, eräiden uusien luonnonsuojelualueiden perustamisesta valtionmaille 21 päivänä joulukuuta 1956 annetun lain (634/56) 27§:n nojalla, eräiden valtion omistamien alueiden muodostamisesta kansallispuistoiksi ja luonnonpuistoiksi 2 päivänä lokakuuta 1981 annetun lain (674/81) 10§:n nojalla sekä Oulangan kansallispuiston laajentamisesta 3 päivänä helmikuuta 1989 annetun lain (115/89) 4§:n nojalla:

1 §
Kiellot

Oulangan kansallispuistossa ei saa:

1) rakentaa rakennuksia, rakennelmia tai teitä;

2) ottaa maa-aineksia, vahingoittaa maa- tai kallioperää eikä ojittaa metsää, suota tai muuta aluetta;

3) ottaa taikka vahingoittaa puita, pensaita tai muita kasveja tai niiden osia;

4) tappaa, pyydystää tai hätyyttää luonnonvaraisia selkärankaisia eläimiä tai hävittää niiden pesiä eikä pyydystää tai kerätä selkärangattomia eläimiä; eikä

5) leiriytyä tai tehdä avotulta.

Kansallispuistossa on kielletty muutkin toimet, jotka saattavat vaikuttaa epäedullisesti alueen luonnonoloihin, maisemaan taikka eläin- tai kasvilajien säilymiseen.

2 §
Sallitut toimet

Oulangan kansallispuistossa saa sen perustamistarkoituksen mukaisesti:

1) rakentaa alueen hoitoa, valvontaa ja tutkimusta, opastamista sekä retkeilyä ja alueeseen tutustumista varten tarpeellisia rakennuksia, rakennelmia ja polkuja;

2) poimia marjoja sekä muita sieniä kuin puussa kasvavia kääpiä;

3) kalastaa muualla kuin Pesosjärven valuma-alueen vesissä;

4) harjoittaa porotaloutta sekä porotalouden harjoittamista varten rakentaa poroaitoja ja muita rakennelmia, ottaa puuta, leiriytyä ja tehdä avotulen sekä maan ollessa lumen peitossa liikkua moottoriajoneuvolla;

5) ryhtyä toimiin, jotka ovat tarpeen, jotta perinteisten luonnonkäyttötapojen muovaamat ympäristötyypit voitaisiin säilyttää;

6) palauttaa asianmukaisin toimin alueen luontaisen kehityksen edellyttämän luonnontilan;

7) entistää ja pitää kunnossa rakennuksia ja rakennelmia;

8) ryhtyä pelastuspalvelun ja palontorjunnan sekä rajavartoinnin vaatimiin toimiin; sekä

9) kartoittaa ja tehdä maanmittaustöitä.

Paikoissa, jotka on määrätty järjestyssäännössä, saa kaataa puita alueen rakennuksia ja polttopuun hankintaa varten sekä leiriytyä tilapäisesti ja tehdä tilapäisen avotulen.

Paikalliset asukkaat saavat metsästää ja tilapäisesti leiriytyä kalastusta varten Oulangan kansallispuiston laajentamisesta annetulla lailla (115/89) kansallispuistoon liitetyllä alueella sekä metsästää sutta ja karhua koko kansallispuistossa.

3 §
Metsähallituksen luvalla sallitut toimet

Oulangan kansallispuistossa saa sen perustamistarkoitusta vaarantamatta metsähallituksen luvalla:

1) tutkimusta tai muuta tieteellistä tarkoitusta taikka opetusta varten tappaa tai pyydystää eläimiä, ottaa kivennäisnäytteitä ja kerätä metsäpuiden käpyjä, siemeniä ja muita metsänjalostukseen tarvittavia osia sekä muita kasveja ja niiden osia ja eläinten pesiä;

2) vähentää kasvi- tai eläinlajin yksilöiden lukumäärää, jos laji on lisääntynyt liikaa tai käynyt muuten vahingolliseksi;

3) tehdä geologisia tutkimuksia ja etsiä malmeja; sekä

4) pitää kunnossa kulkuväyliä, sähkö- ja puhelinlinjoja sekä sähkö- ja puhelinlaitteita.

4 §
Hoito- ja käyttösuunnitelma

Oulangan kansallispuiston hoitoa ja käyttöä varten on laadittava hoito- ja käyttösuunnitelma. Kansallispuisto voidaan hoitoa ja käyttöä varten jakaa erilaisiin osiin.

Hoito- ja käyttösuunnitelman perusteet (runkosuunnitelman) vahvistaa ympäristöministeriö. Runkosuunnitelmaa vahvistaessaan ministeriö määrää, mitkä runkosuunnitelman nojalla laadittavat erityissuunnitelmat on alistettava ministeriön vahvistettaviksi.

5 §
Erityisiä säännöksiä

Säännökset, joiden nojalla eräät toimet Oulangan kansallispuiston alueella sallitaan, eivät perusta laajempaa oikeutta kuin asianomaisella muuten on.

Ympäristöministeriö voi sallia muitakin kuin 2 ja 3§:ssä tarkoitettuja toimia, jotka eivät ole ristiriidassa kansallispuiston perustamistarkoituksen kanssa ja joita sen asianmukainen hoito tai käyttö edellyttää.

6 §
Kansallispuiston hallinta

Oulangan kansallispuistoa hallitsee ja hoitaa metsähallitus.

Kansallispuiston hoidon ja käytön edistämiseksi voidaan metsähallituksen avuksi asettaa Oulangan kansallispuiston neuvottelukunta. Neuvottelukuntaan kuuluvat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kahdeksan muuta jäsentä, joilla kaikilla on henkilökohtainen varamies. Jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varamiehensä kutsuu ympäristöministeriö neljäksi vuodeksi kerrallaan.

Neuvottelukunnassa tulee olla metsähallituksen, asianomaisten lääninhallitusten, Oulun yliopiston, luonnonsuojelujärjestöjen ja paikallisen luontaistaloutta harjoittavan väestön edustus sekä Kuusamon ja Sallan kunnista, Alakitkan paliskunnasta ja Kuusamon yhteismetsästä kustakin yksi edustaja. Ennen jäsenten kutsumista on kuultava niitä, joita heidän tulee edustaa.

Muuten neuvottelukunnasta on voimassa, mitä valtion komiteoista on määrätty.

7 §
Tarkemmat määräykset

Tarkemmat määräykset tämän asetuksen täytäntöönpanosta antaa tarvittaessa ympäristöministeriö.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä huhtikuuta 1991.

Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ympäristöministeri
Kaj Bärlund

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.