572/1991

Annettu Helsingissä 21 päivänä maaliskuuta 1991

Valtioneuvoston päätös lukion oppilaiden koulukuljetuksesta ja koulumatkasta aiheutuvien kustannusten korvaamisesta

Valtioneuvosto on lukiolain (477/83) 26 c§:n nojalla, sellaisena kuin se on 25 päivänä tammikuuta 1991 annetussa laissa (172/91) sekä peruskoulun, lukion ja yleisen kirjaston valtionosuuksista ja -avustuksista sekä lainoista 28 päivänä joulukuuta 1978 annetun lain (1112/78) 5§:n 2 momentin 1 a kohdan nojalla, sellaisena kuin se on 3 päivänä kesäkuuta 1983 annetussa laissa (496/83), määrännyt koulukuljetuksesta ja koulumatkasta aiheutuvien kustannusten korvaamisesta opetusministeriön esittelystä seuraavaa:

1 §

Lukion oppilaalle järjestetystä päivittäisestä koulukuljetuksesta ja koulumatkasta suoritetusta korvauksesta aiheutuvat kustannukset luetaan valtionosuuteen oikeuttaviksi lukion käyttökustannuksiksi tässä päätöksessä mainituin perustein.

2 §

Päivittäinen koulukuljetus voidaan järjestää tai koulumatkasta aiheutuneet kustannukset voidaan korvata lukion oppilaalle, jonka koulumatka on yhteen suuntaan yli viisi kilometriä tai jonka koulumatka oppilaan terveydentila huomioon ottaen muodostuisi oppilaalle liian vaikeaksi tai rasittavaksi.

Oppilaan päivittäiseen koulumatkaan odotuksineen käytettävä aika ei saa muodostua kolmea tuntia pidemmäksi. Milloin koulukuljetus järjestetään osana peruskoulun tai ammatillisen oppilaitoksen kuljetusjärjestelyjä, voi päivittäinen koulumatkaan käytettävä aika odotuksineen olla kuitenkin enintään neljä tuntia.

Lukion ylimmän vuosiluokan oppilaalle voidaan edellä tässä pykälässä mainitut edut antaa myös varsinaisen koulutyön päättymisen jälkeen lukioasetuksen (719/84) 42§:n mukaisten kuulusteluiden sekä ylioppilastutkintoon kuuluvien kokeiden järjestämispäivinä.

3 §

Maksuton päivittäinen koulukuljetus on järjestettävä taloudellisinta kuljetustapaa käyttäen. Kunnan lukiossa koulukuljetus on järjestettävä mahdollisuuksien mukaan yhteistoiminnassa kunnan muiden koulukuljetusten tai ammatillisten oppilaitosten kuljetusten kanssa. Vastaavasti päivittäisestä koulumatkasta oppilaalle aiheutuvat kustannukset korvataan taloudellisimman kuljetustavan mukaisina.

Oppilaalle maksuttomasta päivittäisestä koulukuljetuksesta tai koulumatkasta aiheutuvat kustannukset saavat olla edun saavaa oppilasta kohti enintään yleisten kulkuneuvojen vahvistettujen henkilötaksojen mukaiset vähennettynä säännöllisesti toistuvista matkoista annettavalla alennuksella. Siinä tapauksessa, että yleisten liikenneyhteyksien puuttumisen takia oppilas joutuu käyttämään muita kulkuvälineitä, tästä aiheutuvat kustannukset korvataan oppilasta kohti enintään edellä mainittuun enimmäismäärään saakka.

Jos lukion oppilaan koulumatka järjestetään siten, että siinä käytetään peruskoulun tai ammatillisten oppilaitosten oppilaille tarkoitettuja kuljetuksia, korvataan tästä koulumatkasta aiheutuvat kustannukset 2 momentissa mainittuun enimmäismäärään saakka.

4 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1991 ja sitä sovelletaan 1 päivästä helmikuuta 1991 lukien.

Helsingissä 21 päivänä maaliskuuta 1991

Opetusministeri
Ole Norrback

Opetusneuvos
Jouko Könnölä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.