539/1991

Annettu Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 1991

Asetus elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista tarvikkeista

Kauppa- ja teollisuusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään 3päivänä heinäkuuta 1941 annetun elintarvikelain (526/41) 1 ja 11§:nsekä 12 päivänä joulukuuta 1986 annetun tuoteturvallisuuslain (914/86) 24§:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee tarvikkeita, jotka tarkoitukseensa käytettäessä joutuvat kosketukseen elintarvikkeen kanssa, kuten astioita, koneita, laitteita, välineitä, rakenteita, työkäsineitä, leivinpapereita, suotimia, myyntipäällyksiä ja muita pakkausmateriaaleja sekä sellaisia elintarvikkeen kuoria ja suojuksia, joita ei ole tarkoitettu syötäväksi.

Tämä asetus koskee myös tutteja sekä muita sellaisia tarvikkeita, jotka on tarkoitettu joutumaan kosketuksiin suun kanssa.

Tämä asetus ei koske antiikkiesineitä eikä vesihuollon kiinteitä rakenteita tai laitteita.

2 §
Tarvikkeen ominaisuudet

Edellä 1§:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetun tarvikkeen tulee olla sellainen, ettei se tee elintarviketta terveydelle vahingolliseksi tai ihmisravinnoksi kelpaamattomaksi taikka sopimattomaksi, eikä aiheuta vaaraa kuluttajan omaisuudelle.

Tarvikkeesta ei saa siirtyä tavanomaisessa tai ennalta arvattavassa käytössä elintarvikkeeseen sen ainesosia siinä määrin, että ne voisivat muuttaa sopimattomalla tavalla elintarvikkeen koostumusta tai pilata sen aistinvaraisia ominaisuuksia.

Suun kanssa kosketukseen joutuva tarvike ei saa tavanomaisesti tai ennalta arvattavasti käytettynä aiheuttaa vaaraa terveydelle.

3 §
Tarvikkeeseen ja sen päällykseen tehtävät merkinnät

Kuluttajille myytävien tarvikkeiden merkintöjen osalta noudatetaan mitä kulutustavarasta annettavista tiedoista annetussa asetuksessa (97/87) säädetään tai sen nojalla määrätään, kuitenkin siten, että mainitun asetuksen 3§:n 1 momentin 2 kohdassa vaaditun valmistajan tai valmistuttajan nimen sijasta voidaan merkitä myyjän nimi, toiminimi tai aputoiminimi sekä osoite. Ruotsinkielisten merkintöjen asemesta voidaan käyttää norjan- tai tanskankielisiä merkintöjä.

Elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvaksi tarkoitettuun tarvikkeeseen, joka ei jo ole elintarvikkeen kanssa kosketuksessa, on liitettävä sanat 'elintarvikekäyttöön - för livsmedelsbruk' tai muu tätä tarkoittava ilmaisu taikka tunnus, jollei tarvike ole luonteeltaan sellainen, että se on selvästi tarkoitettu tulemaan kosketukseen elintarvikkeen kanssa.

Merkinnät on tehtävä riittävän isokokoisin kirjaimin siten, että ne ovat pysyviä, helposti havaittavia ja luettavia.

Muulle kuin kuluttajalle myytävien tarvikkeiden osalta voidaan 1 ja 2 momentissa tarkoitetut merkinnät tehdä pelkästään tarviketta seuraaviin asiakirjoihin.

4 §
Valvonnan johto

Tämän asetuksen noudattamisen valvontaa johtaa elintarvikevirasto asioissa, jotka koskevat tarvikkeiden elintarvikkeiden välityksellä terveydelle aiheuttamaa vaaraa sekä tarvikkeiden aiheuttamia 2§:ssä tarkoitettuja haitallisia muutoksia elintarvikkeissa. Muilta osin valvonnasta, valvonnan johdosta, suunnittelusta ja ohjauksesta on voimassa mitä tuoteturvallisuuslaissa (914/86) säädetään.

5 §
Tarkempien määräysten antaminen

Kauppa- ja teollisuusministeriö antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä ja ohjeita tämän asetuksen soveltamisesta, erityisesti tässä asetuksessa tarkoitettujen tarvikkeiden valmistuksessa käytettäväksi sallituista aineista (positiiviluettelo), näiden puhtausvaatimuksista ja käytön rajoituksista, tarvikkeista elintarvikkeisiin siirtyvien aineiden enimmäismääristä sekä menettelystä määräystenmukaisuuden toteamiseksi mukaan luettuina näytteenotto ja analyysimenetelmät.

Kuluttajavirasto ja elintarvikevirasto, kumpikin 4§:n mukaan määräytyvällä toimialallaan, voivat erityisistä syistä yksittäistapauksissa myöntää hakemuksesta poikkeuksia tämän asetuksen merkintöjä koskevista säännöksistä.

6 §
Erinäisiä säännöksiä

Sen lisäksi, mitä tässä asetuksessa säädetään, noudatetaan elintarvikeasetuksen (408/52) säännöksiä.

Tämän asetuksen säännösten ja sen nojalla annettujen määräysten rikkomisen seuraamuksista säädetään elintarvikelaissa (526/41) ja tuoteturvallisuuslaissa.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1991.

Tällä asetuksella kumotaan elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista yleisistä käyttö- ja kulutustarvikkeista 3 päivänä toukokuuta 1985 annettu asetus (364/85), siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista yleisistä käyttö- ja kulutustarvikkeista 3 päivänä toukokuuta 1985 annettu kauppa- ja teollisuusministeriön päätös (365/85) jää kuitenkin voimaan, kunnes toisin määrätään.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin.

8 §
Siirtymäsäännökset

Valmistaja, valmistuttaja, pakkaaja tai maahantuoja saa luovuttaa kauppaantässä asetuksessa tarkoitettuja tarvikkeita vuoden 1992 loppuun, vaikka niiden merkinnät eivät täytä tämän asetuksen säännöksiä, jos merkinnät ovat tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten ja määräysten mukaiset.

Muu kuin 1 momentissa mainittu elinkeinonharjoittaja saa myydä sille toimitetut tarvikkeet vuoden 1995 loppuun, vaikka niiden merkinnät eivät täytä tämän asetuksen säännöksiä, jos merkinnät ovat tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten ja määräysten mukaiset.

Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 1991

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Kauppa- ja teollisuusministeri
Ilkka Suominen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.