527/1991

Annettu Helsingissä 14 päivänä maaliskuuta 1991

Valtioneuvoston päätös yleisistä ohjeista kattiloiden ja kaasuturbiinien typenoksidipäästöjen rajoittamiseksi

Valtioneuvosto on 25 päivänä tammikuuta 1982 annetun ilmansuojelulain (67/82) 9§:n nojalla, sellaisena kuin se on 14 päivänä elokuuta 1989 annetussa laissa (749/89), ympäristöministeriön esittelystä päättänyt:

1 §
Päästöohjearvot uusille kattiloille ja kaasuturbiineille

Ilman pilaantumisen ehkäisemiseksi on ohjeena, että tämän päätöksen voimaantulon jälkeen toimintansa aloittavien kattiloiden ja kaasuturbiinien, joiden polttoaineteho (P) on yli 50 megawattia (MW), typenoksidipäästöjen vuoden keskiarvot laskettuna milligrammoina typpidioksidia (NO2) kattilaan tai kaasuturbiiniin syötetyn polttoaineen 1 megajoulen (MJ) suuruista energiamäärää kohti ovat enintään seuraavat:

pääpolttoaine ja polttolaite kattilan tai kaasuturbiinin polttoaineteho (P), MW typen oksidien päästö enintään, mg NO2/MJ
kivihiili 50 < P ≤ 150 150
P > 150 50
kotimainen 50 < P ≤ 300 150
polttoaine P > 300 50
maakaasu
kattila P > 50 50
kaasuturbiini P > 50 60
öljy
kattila 50 < P ≤ 150 120
150 < P ≤ 300 80
P > 300 50
kaasuturbiini 50 < P ≤ 300 150
P > 300 60

Polttoaineteholtaan yli 150 MW:n kivihiilikattiloiden, joiden toiminnan aloittamista koskeva ilmansuojeluilmoitus on jätetty ennen 1 päivää maaliskuuta 1991 ja joiden rakentaminen alkaa viimeistään 1 päivänä tammikuuta 1992, päästöohjearvo on 70 milligrammaa typpidioksidia (NO2) megajoulea (MJ) kohti. Polttoaineteholtaan yli 50 MW:n maakaasua polttoaineena käyttävien kaasuturbiinilaitoksien, joiden toiminnan aloittamista ja rakentamista koekevat samat määräajat, päästöohjearvo on 80 milligrammaa typpidioksidia (NO2) megajoulea (MJ) kohti.

2 §
Päästöohjearvot toiminnassa oleville kattiloille ja kaasuturbiineille

Ilman pilaantumisen ehkäisemiseksi on ohjeena, että ennen tämän päätöksen voimaantuloa toimintansa aloittaneiden kattiloiden ja kaasuturbiinien, joiden polttoaineteho (P) on yli 100 megawattia (MW), typenoksidipäästöjen vuoden keskiarvot laskettuna milligrammoina typpidioksidia (NO2) kattilaan tai kaasuturbiiniin syötetyn polttoaineen 1 megajoulen (MJ) suuruista energiamäärää kohti ovat enintään seuraavat:

pääpolttoaine, polttolaite ja polttomenetelmä typen oksidien päästö enintään, mg NO2/MJ
kivihiili
poltinpoltto
seinäpoltto 230
nurkkapoltto 180
muu tekniikka 150
turve
SApoltinpoltto 180
muu tekniikka 150
muu kotimainen polttoaine 150
maakaasu
kattila 80
kaasuturbiini 100
öljy
kattila 120
kaasuturbiini 150

Edellä 1 momentissa mainitut ohjearvot eivät kuitenkaan koske kattiloita ja kaasuturbiineita, joissa 1 päivä tammikuuta 1995 jälkeen käytettävän polttoaineen määrä riittää kattilan tai kaasuturbiinin käyttämiseen huipputehoa vastaavasti enintään 15 000 tunnin ajan.

Jos toiminnan harjoittaja haluaa soveltaa laitokseen 2 momentin säännöstä, tästä on hyvissä ajoin ennen 1 päivää tammikuuta 1995 ilmoitettava asianomaiselle lääninhallitukselle.

3 §
Sekapolttokattiloiden päästöohjearvon laskeminen

Sekapolttokattiloiden päästöohjearvot lasketaan vuosittain käytettyjen, edellä 1 ja 2§:ssä mainittujen, polttoaineiden päästöohjearvojen painotettuna keskiarvona, joka määritetään kunkin polttoaineen käyttöosuuden perusteella.

4 §
Määritelmiä

Kotimaisella polttoaineella tarkoitetaan tässä päätöksessä turvetta, puuta ja olkea niiden eri muodoissa.

Pääpolttoaineella tarkoitetaan polttoainetta, jolla tuotetaan yli 50 prosenttia kattilan tai kaasuturbiinin vuodessa tuottamasta energiamäärästä.

Kattilaa pidetään sekapolttokattilana, jos siinä käytetään useampia kuin yhtä polttoainetta eikä millään kattilaan syötetyistä polttoaineista yksin tuoteta yli 50 prosenttia kattilan vuosittain tuottamasta energiamäärästä.

5 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1991.

Edellä 2§:ssä tarkoitettujen kattiloiden ja kaasuturbiinien päästöt saavat kuitenkin olla päästöohjearvoja suuremmat 31 päivään joulukuuta 1994 saakka.

Helsingissä 14 päivänä maaliskuuta 1991

Ympäristöministeri
Kaj Bärlund

Ylitarkastaja
Seppo Sarkkinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.