506/1991

Annettu Helsingissä 8 päivänä maaliskuuta 1991

Laki jakolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 14 päivänä joulukuuta 1951 annetun jakolain (604/51) 295§ ja 299§:n 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat 2 päivänä toukokuuta 1972 annetussa laissa (321/72),

muutetaan 293§:n 1 momentti ja 327§:n 1 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 293§:n 1 momentti 2 päivänä maaliskuuta 1979 annetussa laissa (263/79) ja 327§:n 1 momentti mainitussa 2 päivänä toukokuuta 1972 annetussa laissa, sekä

lisätään lakiin uusi 43 a§ ja 43 b§ seuraavasti:

43 a §

Maanmittaustoimituksia suorittavana toimitusinsinöörinä voi olla maanmittauslaitoksen palveluksessa virkasuhteessa oleva maanmittauksen koulutusohjelman mukaisen, tehtävään soveltuvan tutkinnon suorittanut diplomi-insinööri.

Maatilalain (188/77), luontaiselinkeinolain (610/84), porotalouslain (161/90) ja kolttalain (611/84) toimeenpanoon liittyvissä maanmittaustoimituksissa voi toimitusinsinöörinä olla maataloushallinnon palveluksessa virkasuhteessa oleva maanmittausinsinööri. Pakkolunastuksesta puolustustarkoitukseen annetussa laissa (787/44) tarkoitetuissa maanmittaustoimituksissa voi toimitusinsinöörinä olla puolustusministeriön palveluksessa virkasuhteessa oleva maanmittausinsinööri.

Kunnan kiinteistöinsinööri voi kunnan suostumuksella olla toimitusinsinöörinä kunnan alueella suoritettavassa lohkomisessa, vapaaehtoisessa tilusvaihdossa, rajankäynnissä ja rasitetoimituksessa.

43 b §

Edellä 43 a§:n 1 momentissa tarkoitettu toimitusinsinööri voi määrätä maanmittauslaitoksen palveluksessa virkasuhteessa olevan teknillisen koulun maanmittaustekniikan opintosuunnalla tutkinnon suorittaneen teknikon suorittamaan toimitusinsinöörinä sellaisen lohkomisen, vapaaehtoisen tilusvaihdon, erillisen alueen tilaksi muodostamisen, sopimukseen perustuvan rasitetoimituksen ja rajamerkkien siirtämistä tarkoittavan rajankäynnin, johon toimitusinsinööri on saanut maanmittaustoimistolta määräyksen. Vastaavasti voi maataloushallinnon palveluksessa oleva toimitusinsinööri tai toimitusinsinööriksi määrätty kiinteistöinsinööri määrätä maataloushallinnon tai kunnan palveluksessa virkasuhteessa olevan teknikon, joka on suorittanut edellä tarkoitetun tutkinnon, suorittamaan toimitusinsinöörinä lohkomisen, vapaaehtoisen tilusvaihdon, sopimukseen perustuvan rasitetoimituksen sekä rajamerkkien siirtämistä tarkoittavan rajankäynnin.

Teknikon suoritettavaksi määrätyn lohkomisen, vapaaehtoisen tilusvaihdon ja erillisen alueen tilaksi muodostamisen yhteydessä voidaan suorittaa myös toimituksen johdosta tarpeellinen rajankäynti sekä rasitetta tai osuutta yhteiseen alueeseen koskeva toimenpide. Rasitteen perustaminen lohkomisen tai tilusvaihdon kohteena olevan tilan tai tilaksi muodostettavan erillisen alueen ulkopuolella olevan tilan tiluksille voi tällöin tapahtua vain asianosaisten tekemän sopimuksen nojalla.

293 §

Maaoikeudessa on puheenjohtajana maaoikeustuomari sekä jäseninä maaoikeusinsinööri ja kaksi kunnan valitsemaa maaoikeuden lautamiestä.


327 §

Kun asia maaoikeudessa ratkaistaan, tulee ensin maaoikeusinsinöörin, sitten maaoikeuden lautamiesten ja viimeksi maaoikeustuomarin lausua käsityksensä.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1991.

Helsingissä 8 päivänä maaliskuuta 1991

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo T. Pohjala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.