473/1991

Annettu Helsingissä 8 päivänä maaliskuuta 1991

Laki eläkkeensaajien asumistukilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 28 päivänä heinäkuuta 1978 annetun eläkkeensaajien asumistukilain (591/78) 3§:n 3 momentti, 4§:n 3 momentti, 6§:n 3 momentti ja 13§,

sellaisina kuin ne ovat, 3§:n 3 momentti, 4§:n 3 momentti ja 6§:n 3 momentti 5 päivänä helmikuuta 1982 annetussa laissa (112/82) sekä 13§ muutettuna viimeksi mainitulla lailla ja 21 päivänä joulukuuta 1979 annetulla lailla (1012/79), sekä

lisätään 6§:n 2 momenttiin, sellaisena kuin se on muutettuna mainitulla 5 päivänä helmikuuta 1982 annetulla lailla sekä 18 päivänä tammikuuta 1985, 25 päivänä heinäkuuta 1986, 5 päivänä helmikuuta 1988 ja 9 päivänä helmikuuta 1990 annetuilla laeilla (56/85, 590/86, 127/88 ja 106/90), uusi 4 a kohta seuraavasti:

3 §

Valtioneuvosto vahvistaa vuosittain ne asumiskustannusten enimmäismäärät, jotka otetaan huomioon asumistukea määrättäessä. Enimmäismäärät vahvistetaan asunnon sijaintipaikkakunnan perusteella. Jos eläkkeensaajan luona asuu vähintään yksi kansaneläkelain 29§:n 1 tai 2 momentissa tarkoitettu lapsi, edellä mainittuja enimmäismääriä korotetaan 20 prosentilla ja, jos eläkkeensaajan luona asuu vähintään kolme edellä tarkoitettua lasta, 40 prosentilla.


4 §

Lisäomavastuu on 40 prosenttia siitä eläkkeensaajan vuositulon osasta, joka ylittää 16 370 markkaa tai, jos eläkkeensaaja on naimisissa, siitä puolisoiden vuositulon osasta, joka ylittää 25 240 markkaa.

6 §

Vuosituloksi ei kuitenkaan lueta:


4 a) sotilasvammalain (404/48) mukaista elinkorkoa;


Vuosituloa arvioitaessa omaisuudeksi ei lueta eläkkeensaajan tai hänen puolisonsa omistamaa ja heidän käytössään olevaa asuntoa eikä vuositulon vähennykseksi tällaisen asunnon hankkimiseksi tai kunnostamiseksi otettujen velkojen korkoja.

13 §

Tässä laissa säädetyt markkamäärät sekä valtioneuvoston 2§:n 2 momentin perusteella vahvistamat asumiskustannukset ja 3§:n 3 momentin perusteella vahvistamat asumiskustannusten enimmäismäärät sidotaan elinkustannusindeksiin siten, että niitä muutetaan samanaikaisesti ja samassa suhteessa kuin kansaneläkkeitä muutetaan kansaneläkelaissa säädettyjen eläkkeiden ja avustusten sitomisesta elinkustannuksiin annetun lain (348/56) nojalla.

Valtioneuvoston on vuosittain tarkistettava 1 momentissa mainittuja asumiskustannuksia ja asumiskustannusten enimmäismääriä siten, että ne, sellaisina kuin niitä 1 momentin mukaisina sovelletaan, riittävässä määrin vastaavat asumiskustannuksissa yleisesti tapahtunutta muutosta.

Asumistukea määrättäessä otetaan asumiskustannukset ja niiden enimmäismäärät, 4§:n 3 momentissa säädetty lisäomavastuu sekä tässä laissa säädetyt markkamäärät, lukuun ottamatta 3§:n 2 momentissa säädettyä määrää, huomioon vuosimääräisinä, pyöristettyinä täysiksi kymmeniksi markoiksi siten, että jos täyden kymmenen markan ylittävä osa on viittä markkaa pienempi, sen määrä alennetaan, ja jos se on viisi markkaa tai sitä suurempi, se korotetaan lähimpään täyteen kymmeneen markkaan. Edellä 3§:n 2 momentissa säädetty määrä otetaan huomioon kuukausimääränä pyöristettynä siten kuin eläkesuorituksen pyöristämisestä on kansaneläkelaissa säädetty.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1991.

Jos asumistuki huomioon ottaen, mitä tämän lain 6§:n 3 momentissa on säädetty, 1 päivästä syyskuuta 1991 alenisi, asumistuki maksetaan entisen suuruisena. Kun asumistuki tarkistetaan eläkkeensaajien asumistukilain 8§:n perusteella, asumistukea määrättäessä otetaan ennen tämän lain voimaantuloa hyväksyttyjen 6§:n 3 momentissa tarkoitettujen korkojen määrä huomioon tarkistusajankohdan mukaisena.

Tässä laissa säädetyt markkamäärät vastaavat virallisen elinkustannusindeksin sitä pistelukua, jonka mukaan vuoden 1981 maaliskuussa maksettavina olevien kansaneläkkeiden suuruus on laskettu.

Helsingissä 8 päivänä maaliskuuta 1991

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Tuulikki Hämäläinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.