472/1991

Annettu Helsingissä 8 päivänä maaliskuuta 1991

Laki perhe-eläkelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 17 päivänä tammikuuta 1969 annetun perhe-eläkelain (38/69) 15 b§:n 6 momentti, 15 d§:n 2 ja 3 momentti sekä 29§:n 3 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 15 b§:n 6 momentti sekä 15 d§:n 2 ja 3 momentti 5 päivänä helmikuuta 1982 annetussa laissa (105/82) ja 29§:n 3 momentti 9 päivänä helmikuuta 1990 annetussa laissa (104/90), sekä

lisätään 15 a§:ään, sellaisena kuin se on muutettuna mainituilla 5 päivänä helmikuuta 1982 ja 9 päivänä helmikuuta 1990 annetuilla laeilla, uusi 4 momentti, jolloin nykyinen 4-6 momentti siirtyvät 5-7 momentiksi, 15 d§:ään, sellaisena kuin se on muutettuna mainitulla 5 päivänä helmikuuta 1982 annetulla lailla ja 22 päivänä joulukuuta 1983 annetulla lailla (1055/83), uusi 2 momentti, jolloin muutettu 2 ja 3 momentti siirtyvät 3 ja 4 momentiksi, 17§:ään, sellaisena kuin se on mainitussa 9 päivänä helmikuuta 1990 annetussa laissa, uusi 3 momentti ja lakiin uusi 32 a§ seuraavasti:

15 a §

Jos eläkkeensaaja on naimisissa, täysimääräinen lisäosa on ensimmäisessä kuntaryhmässä 10 632 markkaa ja toisessa kuntaryhmässä 10 080 markkaa vuodessa.


15 b §

Sen estämättä, mitä tässä pykälässä on säädetty, alkueläkkeenä maksettava lisäosa on aina ensimmäisessä kuntaryhmässä vähintään 43 prosenttia ja toisessa kuntaryhmässä vähintään 40 prosenttia 15 a§:n 3 tai 4 momentissa mainitusta täysimääräisestä lisäosasta.


15 d §

Jos eläkkeensaaja on naimisissa, 1 momentissa tarkoitettu markkamäärä on 12 430 markkaa vuodessa.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetuista markkamääristä vähennetään lesken saamien muiden lisäosaan vaikuttavien tulojen määrä, ja näin saatuun markkamäärään lisätään se osa, jolla tulot ylittävät 5 700 markkaa.

Mitä 1-3 momentissa on säädetty, sovelletaan myös silloin, kun lisäosaa määrättäessä luetaan tuloksi ennen 1 päivää tammikuuta 1983 alkaneet sotilasvammalain mukainen elinkorko ja huoltoeläke sekä luopumiseläkelain (16/74) mukainen luopumiseläke.

17 §

Jos eläkkeensaaja solmii avioliiton tai avioliitto purkautuu, lisäosan määrä on oikaistava tai lisäosa lakkautettava. Lisäksi sovelletaan, mitä 1 ja 2 momentissa on säädetty, jos lisäosaan vaikuttavat tulot ovat muuttuneet.

29 §

Leskeneläkkeen pohjaosasta, lisäosasta ja asumistuesta on voimassa, mitä 15 a§:n 2-7 momentissa on säädetty.

32 a §

Jollei naimisissa olevalla eläkkeensaajalla ole yhteistä taloutta puolisonsa kanssa, hänen lisäosaansa määrättäessä sovelletaan, mitä tässä laissa on säädetty sellaisen eläkkeensaajan lisäosasta, joka ei ole naimisissa.

Jos mies ja nainen avioliittoa solmimatta jatkuvasti elävät yhteisessä taloudessa avioliitonomaisissa olosuhteissa, heidän lisäosiaan määrättäessä voidaan soveltaa, mitä tässä laissa on säädetty puolisoista.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1991.

Jos perhe-eläkkeensaaja on välittömästi ennen tämän lain voimaantuloa saanut 15 a§:n 3 momentin perusteella määräytyvää yksinäiselle henkilölle tarkoitettua jatkoeläkkeen lisäosaa, lisäosa määräytyy edelleen yksinäiselle henkilölle tarkoitetun lisäosan mukaisena siihen saakka, kunnes perhe-eläkkeensaajan puolisolle myönnetään

1)kansaneläkkeen pohjaosa tai lisäosa;

2)rintamasotilaseläke;

3)perhe-eläkkeen pohjaosa tai lisäosa; tai

4)kun lisäosa on tarkistettava 17§:n 3 momentin perusteella avioliiton solmimisen vuoksi.

Edellä 2 momentissa tarkoitetun muutoksen jälkeen lisäosa määräytyy 15 a§:n 4 momentin mukaan.

Tässä laissa säädetyt markkamäärät vastaavat virallisen elinkustannusindeksin sitä pistelukua, jonka mukaan vuoden 1981 maaliskuussa maksettavina olevien kansaneläkkeiden suuruus on laskettu.

Helsingissä 8 päivänä maaliskuuta 1991

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Tuulikki Hämäläinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.