414/1991

Annettu Helsingissä 22 päivänä helmikuuta 1991

Asetus toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

muutetaan toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi 25 päivänä helmikuuta 1977 annetun asetuksen (225/77) 5§:n 1 ja 2 momentti, 6§:n 2 ja 3 momentti, 9§:n 1 momentti, 15§, 16§:n 1 momentti sekä 20 ja 23§ seuraavasti:

Tarkastustodistuksen saamista koskevaan hakemukseen on liitettävä:

1) valtion teknillisen tutkimuskeskuksen elintarvelaboratorion antama sosiaali- ja terveyshallituksen vahvistamalle lomakkeelle laadittu tutkimusselostus, josta tulee ilmetä tupakkalain 7 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetut sekä muuten säädetyt tai määrätyt tupakkatuotteen alkuperää, lajia, valmistustapaa, koostumusta ja laatua koskevat tiedot;

2) valtion teknillisen tutkimuskeskuksen elintarvikelaboratorion kanssa laaduntarkkailun järjestämisestä tehty sopimus;

3) vähittäismyyntipakkauksia koskevat kuva- ja tekstisuunnitelmat; sekä

4) pyydettäessä muitakin selvityksiä, jotka ovat tarpeen tupakkalain 7§:n 2 momentissa tarkoitettujen edellytysten selvittämiselle.

Savukepaperia ja savukkeen irtopäällystä koskevan tarkastustodistuksen saamista koskevaan hakemukseen sovelletaan vastaavasti, mitä edellä 1 momentissa on tupakkatuotteesta säädetty, kuitenkin siten, että tupakointivälinettä koskeva tutkimus voidaan tehdä myös muussa sosiaali- ja terveyshallituksen hyväksymässä laitoksessa.Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa varoitustekstin yleisen kaavan. Varoitustekstin sisällön ja muodon määrää muutoin sosiaali- ja terveyshallitus.

Sosiaali- ja terveyshallitus voi määrätä varoitustekstiä muutettavaksi enintään kerran vuodessa. Muutoksesta on ilmoitettava niille tupakkatuotteen valmistajille ja maahantuojille, joille on annettu tarkastustodistus, sekä 1 momentissa mainittujen tupakointivälineiden valmistajille ja maahantuojille vähintään kymmenen kuukautta ennen muutoksen voimaantuloajankohtaa, joka tulee määritellä siten, että muutos koskee valmistajilta tai maahantuojilta tietyn ajankohdan jälkeen kulutukseen luovutettavia tavaraeriä.

Kauppakelpoisuuden tarkastusta koskevan merkinnän asettelusta ja muodosta antaa yleisiä määräyksiä sosiaali- ja terveyshallitus.


15§

Sosiaali- ja terveyshallituksen tulee huolehtiessaan valistustoiminnan järjestämisestä sekä terveyskasvatusohjelmien ja muun aineiston tuottamisesta tupakoinnin vähentämiseksi käyttää hyväksi erityisesti opetushallituksen, kuntien keskusjärjestöjen sekä alan kansalaisjärjestöjen asiantuntemusta ja tuottamia palveluksia.

16§

Sosiaali- ja terveyshallituksen tulee laatia ehdotus tupakkalain 27§:n 2 momentissa tarkoitetuksi käyttösuunnitelmaksi kutakin kalenterivuotta varten. Ehdotuksen valmistelussa on käytettävä hyväksi 15§:ssä tarkoitettuja viranomaisia ja järjestöjä.


20§

Tupakkalain mukaan sosiaali- ja terveysministeriön päätettäväksi kuuluvista asioista siirretään sosiaali- ja terveyshallituksen käsiteltäväksi ja ratkaistavaksi asiat, joita tarkoitetaan tupakkalain 7§:n 2 momentissa, 17§:n 3 momentin 2 kohdassa, 18-21§:ssä sekä 28§:n 2 ja 3 momentissa.

23§

Tarkempia määräyksiä tämän asetuksen täytäntöönpanosta antavat tarvittaessa sosiaali- ja terveysministeriö sekä sosiaali- ja terveyshallitus sille kuuluvien tehtävien osalta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1991.

Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa ollut lääkintöhallituksen vahvistama tutkimusselostuslomake on edelleen voimassa kunnes sosiaali- ja terveyshallitus toisin määrää.

Tässä asetuksessa tarkoitettuja opetushallituksen tehtäviä hoitaa 1 päivään huhtikuuta 1991 ammattikasvatushallitus.

Helsingissä 22 päivänä helmikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sosiaali- ja terveysministeri
Mauri Miettinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.