407/1991

Annettu Helsingissä 22 päivänä helmikuuta 1991

Asetus tartuntatautiasetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

muutetaan 31 päivänä lokakuuta 1986 annetun tartuntatautiasetuksen (786/86) 3§:n johdantokappale ja 7 kohta, 4§:n 1 kohta, 7§:n 2, 4 ja 7 kohta, 8§:n 2 ja 3 momentti, 11§:n 3 momentti, 12§:n 1 momentti, 15§:n 2 momentti sekä 16 ja 17§,

näistä 8§:n 3 momentti sellaisena kuin se on 25 päivänä tammikuuta 1991 annetussa asetuksessa (143/91) seuraavasti:

Sosiaali- ja terveyshallituksen tulee


7)suorittaa sosiaali- ja terveyshallitukselle tartuntatautien ehkäisemiseksi erikseen säädetyt tai määrätyt muut tehtävät.

Lääninhallituksen tulee

1)suunnitella ja ohjata tartuntatautien vastustamistyötä läänin alueella sekä valvoa, että annettuja säännöksiä ja määräyksiä noudatetaan ja tehdä tarvittaessa sosiaali- ja terveyshallitukselle esityksiä toimenpiteistä tartuntatautien ehkäisemiseksi ja


Kansanterveyslaitoksen tulee


2)huolehtia tartuntatautilain 25§:ssä tarkoitettujen rokotteiden jakelusta sosiaali- ja terveyshallituksen antamien ohjeiden mukaisesti;


4)seurata tartuntatautien vastustamistyön toteutumista maassamme ja tehdä sosiaali- ja terveyshallitukselle esityksiä toimenpiteistä tartuntatautien ehkäisemiseksi;


7)suorittaa muut sille annetut tai sosiaali- ja terveyshallituksen määräämät tartuntatautien vastustamistyöhön liittyvät tehtävät.


Ennen 1 momentissa tarkoitetun määräyksen antamista asiasta on hankittava sosiaali- ja terveyshallituksen lausunto, ellei sosiaali- ja terveyshallitus ole tehnyt asiaa koskevaa esitystä.

Pakollisen rokotuksen toimeenpanemisesta puolustusvoimissa määrää sosiaali- ja terveysministeriö hankittuaan asiasta sosiaali- ja terveyshallituksen lausunnon.

11§

Sosiaali- ja terveyshallitus antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä siitä, onko tehtävää pidettävä sellaisena kuin 1 momentissa tarkoitetaan.

12§

Sosiaali- ja terveyshallitus antaa ohjeet tartuntatautilain 20§:n 1 momentissa tarkoitetun lääkärintodistuksen perusteeksi suoritettavista tutkimuksista ja selvityksistä sekä vahvistaa lääkärintodistuksen kaavan.


15§

Mikäli hyväksymisen jälkeen ilmenee, ettei mikrobiologinen laboratorio täytä hyväksymisen edellytyksiä tai sen toiminnassa esiintyy puutteita, sosiaali- ja terveyshallitus voi peruuttaa hyväksymisen.

16§

Tartuntatautilain 4§:n 2 momentin 1 ja 2 kohdan mukaisen tartuntataudin leviämisen vaaraa aiheuttavien pieneliöiden tai niiden osien maahantuonnista on ilmoitettava siten kuin sosiaali- ja terveyshallitus tarkemmin määrää.

Sosiaali- ja terveyshallitus voi antaa tarpeellisia varotoimenpiteitä koskevia ohjeita siitä, kuinka tartuntataudin leviämisen vaaraa aiheuttavia pieneliöitä tai niiden osia käsiteltäessä, säilytettäessä tai kuljetettaessa on meneteltävä taudin tartunnan estämiseksi.

17§

Tarkempia määräyksiä tämän asetuksen täytäntöönpanosta antaa sosiaali- ja terveyshallitus.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1991.

Helsingissä 22 päivänä helmikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sosiaali- ja terveysministeri
Mauri Miettinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.