354/1991

Annettu Helsingissä 22 päivänä helmikuuta 1991

Laki verotuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 12 päivänä joulukuuta 1958 annettuun verotuslakiin (482/58) uusi 87 a§, lain 108 §:ään, sellaisena kuin se on 13 päivänä marraskuuta 1981 annetussa laissa (741/81), uusi 3 momentti ja lakiin uusi 114 a§ seuraavasti:

87 a§

Milloin 86§:ssä tarkoitetuissa tapauksissa tulosta on suoritettu veroa tai veron ennakkoa vieraalle valtiolle, vähennetään vieraasta valtiosta Suomeen siirretyt varat veronoikaisun, jälkiverotuksen tai muutoksenhakuviranomaisen uudelleen toimitettavaksi palauttaman verotuksen yhteydessä maksuunpannusta määrästä, jos siirtäminen on tapahtunut ennen maksuunpanoa. Verohallitus antaa siirrettyjen varojen käsittelyä koskevat tarkemmat määräykset.

108§

Ennakonpalautusta tai sen osaa, joka siirretään vieraalle valtiolle, ei palauteta verovelvolliselle.

114 a§

Edellä 113 tai 114§:ssä tarkoitettua palautusta tai sen osaa, joka siirretään vieraalle valtiolle, ei palauteta verovelvolliselle. Siirrettävälle määrälle ei suoriteta korkoa.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1991.

Hallituksen esitys 281/90
Valtiovarainvaliok. miet. 97/90
Suuren valiok. miet. 301/90

Helsingissä 22 päivänä helmikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Ulla Puolanne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.