343/1991

Annettu Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 1991

Laki luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleisiä säännöksiä

Soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan luvanvaraiseen henkilöliikenteeseen tiellä.

Lain 3§:n 2 momentin, 11§:n 2 ja 3 momentin, ja 18§:n säännökset koskevat myös raideliikennettä ja lain 3§:n 1, 3 ja 4 momentin, 4 ja 23-24§:n säännökset myös raide-, vesi- ja ilmaliikennettä.

Määritelmiä

Tässä laissa tarkoitetaan:

1) luvanvaraisella henkilöliikenteellä sellaista henkilöiden kuljetusta tiellä, jonka harjoittamiseen 5§:n mukaan tarvitaan liikennelupa;

2) linjaliikenteellä luvanvaraista henkilöliikennettä, joka on säännöllistä, jonka palvelut ovat yleisesti käytettävissä ja jonka reitin liikennelupaviranomainen vahvistaa;

3) tilausliikenteellä luvanvaraista henkilöliikennettä, jota harjoitetaan vain tilauksesta tilaajan määräämällä tavalla ja joka ei ole linjaliikennettä;

4) joukkoliikenteellä linjaliikennettä ja muuta säännöllistä henkilöliikennettä, jonka palvelut ovat yleisesti käytettävissä;

5) kaupunkimaisella paikallisliikenteellä joukkoliikennettä, jonka kulkuneuvot kulkevat lyhyin vuorovälein ja joka palvelee ensisijaisesti taajama-alueen sisäisiä matkustustarpeita;

6) peruspalveluliikenteellä erikseen määriteltyä koulu-, asiointi- ja työmatkaliikennettä, kuntakeskusten välisiä välttämättömiä yhteyksiä, liityntäliikennettä kaukoliikenteeseen ja välttämättömiä alueellisia yhteyksiä.

Joukkoliikenteen palvelutason suunnittelu

Kunnan tulee tarvittavilta osin suunnitella alueensa joukkoliikenteen palvelutaso. Palvelutasoa suunnitellessaan kunnan tulee toimia yhteistyössä muiden kuntien, asianomaisen lääninhallituksen ja liikenteenharjoittajien kanssa.

Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta ja kunta, joka vastaa taloudellisesti alueensa paikallisliikenteestä, päättävät alueensa joukkoliikenteen palvelutason.

Lääninhallituksen tulee tarvittavilta osin suunnitella joukkoliikenteen palvelutaso läännin alueella. Palvelutasoa suunnitellessaan lääninhallituksen tulee toimia yhteistyössä kuntien ja liikenteenharjoittajien kanssa.

Liikenneministeriön tehtävänä on edistää joukkoliikenteen suunnittelua ja tutkimusta sekä pyrkiä yhteensovittamaan joukkoliikenteen palveluja.

Maankäytön suunnittelu

Joukkoliikenteen hoitamisen edellytykset tulee ottaa huomioon kaavoituksessa sekä muussa maankäytön ja liikenneväylien suunnittelussa siten kuin siitä erikseen säädetään.

2 luku

Luvanvarainen henkilöliikenne

Liikennelupa

Henkilöiden kuljettaminen tiellä moottoriajoneuvolla korvausta vastaan on ilman liikennelupaa kielletty lukuun ottamatta 6§:ssä mainittuja kuljetuksia.

Korvausta vastaan tapahtuvaksi ei katsota yhden tai useamman matkustajan kuljettamista henkilöautolla vuorotteluperiaatetta noudattaen.

Jos henkilöitä kuljetetaan korvausta vastaan vuokratulla moottoriajoneuvolla, jonka kuljettajana toimii sen vuokralleantaja tai vuokralleantajan palveluksessa oleva taikka vuokralleantajan tehtävään osoittama, välittämä tai muulla näihin verrattavalla tavalla järjestämä henkilö, liikenteenharjoittajana pidetään vuokralleottajan asemesta vuokralleantajaa.

Liikennelupa tarvitaan henkilöiden kuljettamiseen tiellä moottoriajoneuvolla korvausta vastaan myös silloin, kun sopimus kuljetuksen suorittamiseksi on tehty tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten kiertämiseksi taikka jos olosuhteet osoittavat sitä tarkoitetun.

Ilman liikennelupaa sallittu liikenne

Ilman liikennelupaa saa:

1) suorittaa sairaankuljetusta valtion, kunnan, kuntainliiton tai sairaalan hallinnassa olevalla sairasautolla;

2) suorittaa kunnan järjestämiin sosiaalipalveluihin kuuluvaa henkilöiden ja tavaran kuljetusta:

a) kunnan tai kuntainliiton hallinnassa olevalla henkilöautolla kuljetuspalvelujen saajilta perittäväksi säädettyä korvausta vastaan; tai

b) kunnan tai kuntainliiton palveluksessa olevan henkilön hallinnassa olevalla henkilöautolla silloin, kun kuljetus liittyy oleellisesti henkilön työtehtäviin ja ajokorvaus määräytyy työ- tai virkaehtosopimuksen perusteella;

3) kuljettaa huollettavanaan olevan henkilön kouluun, työhön, huoltolaitokseen tai vastaavaan ja takaisin silloin, kun kuljetus ei kohtuudella ole järjestettävissä joukko- tai tilausliikenteenä ja ajokorvauksena maksetaan enintään työ- tai virkaehtosopimuksen mukainen määrä; sekä

4) suorittaa samalla uitto- tai metsätyömaalla työskentelevien, kuljettajan lisäksi enintään neljän henkilön kuljetusta yhden työntekijän hallinnassa olevalla henkilöautolla sille vahvistetun henkilöluvun rajoissa, jos työmaalle ei ole järjestetty eikä voida järjestää työaikoihin ja -matkoihin soveltuvaa linja-autoliikennettä ja sinne on hankalaa muunlaisin kulkuneuvoin ja kohtuullisin kustannuksin päästä.

Kansainvälisiä kuljetuksia koskeva valtuutus

Liikenneministeriö voi saatuaan asianmukaisen valtuuden vastavuoroisuuden perusteella sopia poikkeuksia kansainvälisten maantiekuljetusten osalta 5 ja 6§:n säännöksistä sekä kansainvälisten sopimusten mukaisista lupajärjestelyistä.

Lupaviranomaiset

Liikenneluvan linjaliikenteen harjoittamiseen (linjaliikennelupa) myöntää liikenneministeriö. Asetuksella säädetään niistä kunnista, joiden alueella harjoitettavaan linjaliikenteeseen liikenneluvan myöntää kunnan viranomainen. Yksinomaan pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan toimialueella harjoitettavaan linjaliikenteeseen myöntää liikenneluvan yhteistyövaltuuskunta, jollei luvan myöntäminen kuulu kunnan toimivaltaan.

Liikenneluvan tilausliikenteen harjoittamiseen (tilausliikennelupa) myöntää lääninhallitus. Jos alue, jolla tilausliikennettä on tarkoitus harjoittaa, ei kokonaisuudessaan kuulu lääninhallituksen toimivaltaan tai jos liikennettä on tarkoitus harjoittaa linja-autolla, luvan myöntää kuitenkin liikenneministeriö.

Liikenneministeriö voi tarvittaessa päättää maan jakamisesta liikennealueisiin ja luvanvaraisessa liikenteessä olevien autojen enimmäismäärien vahvistamisesta.

Liikenneluvan myöntämisen edellytykset

Liikennelupaa myönnettäessä on otettava huomioon ennen kaikkea liikennepalvelujen kysyntä sekä olemassa olevat liikennepalvelut, kuntien henkilöliikenteen järjestämistä koskevat tarpeet ja sen liikenteen taloudellisuus ja tarkoituksenmukaisuus, jonka harjoittamiseen lupaa haetaan.

Liikennelupa voidaan myöntää hakijalle, joka luotettavuudeltaan, ammattitaidoltaan, vakavaraisuudeltaan ja muilta ominaisuuksiltaan voidaan katsoa sopivaksi harjoittamaan liikennettä.

Jos liikennelupaa hakee oikeushenkilö, luvan myöntämisen edellytyksenä on, että liikenteestä vastaava henkilö on luotettavuudeltaan, ammattitaidoltaan ja muilta ominaisuuksiltaan sopiva harjoittamaan liikennettä.

Henkilöauton ja sairasauton tilausliikennelupa voidaan myöntää luonnollisille henkilöille, vaikka toimintaa harjoitetaan yhtiömuotoisesti.

10§
Liikenneluvan myöntäminen

Liikennelupa myönnetään määräajaksi. Se voidaan myöntää rajoitettuna, ja siihen voidaan liittää liikenteen asianmukaista hoitoa ja alihankintaa koskevia ehtoja.

Linjaliikenneluvan myöntäessään lupaviranomainen vahvistaa liikenteen reitin, valvontapaikan ja aikataulun sekä tilausliikenneluvan myöntäessään alueen, jolla liikennettä saa harjoittaa (liikennealue), asemapaikan ja liikenteessä käytettävien autojen lukumäärän.

Myönnettäessä lupaa linjaliikenteeseen, joka on kaupunkimaista paikallisliikennettä ja josta kunta tai pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta taloudellisesti vastaa, aikataulua ei kuitenkaan tarvitse vahvistaa.

11§
Taksat

Liikenneministeriö vahvistaa tärkeimmät luvanvaraisen henkilöliikenteen taksat 2 ja 3 momentissa säädetyin poikkeuksin. Liikennettä harjoitettaessa ei kuljetuspalveluista saa periä vahvistettuja taksoja suurempia maksuja.

Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta hyväksyy yksinomaan toimialueellaan harjoitettavan joukkoliikenteen taksat.

Liikenneministeriö päättää niistä taloudellisesti alueensa kaupunkimaisesta paikallisliikenteestä vastaavista kunnista, jotka voivat hyväksyä tässä liikenteessä noudatettavat taksat.

12§
Henkilöautolla harjoitettava joukkoliikenne

Henkilöautolla saa harjoittaa tilausliikenneluvan nojalla linja-auto- ja raideliikennettä täydentävää joukkoliikennettä kunnan, pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan tai joukkoliikennettä harjoittavan liikenteenharjoittajan kanssa tehtävän sopimuksen mukaisesti.

13§
Liikenteenharjoittajan velvollisuus harjoittaa liikennettä

Linjaliikenneluvan haltija on velvollinen harjoittamaan luvan mukaista liikennettä luvan voimassaoloajan.

Hakemus, joka koskee linjaliikenteen supistamista tai lopettamista kesken luvan voimassaoloajan, on hyväksyttävä, jos liikennepalvelujen kysyntä on vähäinen tai jos liikennepalvelujen tarjonta muutoin on riittävä tai jos liikenteen harjoittaminen vaarantaa liikenteenharjoittajan linja-autoliikenteen jatkuvuuden taloudelliset edellytykset.

Linjaliikenteessä, joka on kaupunkimaista paikallisliikennettä ja josta kunta tai pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta taloudellisesti vastaa, liikenteenharjoittajan velvollisuus harjoittaa liikennettä määräytyy sen mukaan kuin siitä on erikseen sovittu tai päätetty.

Jollei voittamattomia esteitä tai muita päteviä syitä ole, tilausliikenneluvan haltija on velvollinen pyydettäessä suorittamaan luvan mukaisen ajon.

14§
Tilausliikenteen harjoittaminen linja-autolla

Linja-auton linjaliikenneluvan haltija saa ilman tilausliikennelupaa harjoittaa tilausliikennettä asetuksella säädettävällä tavalla. Luvan haltija on myös velvollinen pyydettäessä suorittamaan asetuksen mukaan sallitun ajon.

Tilausliikenneoikeuden nojalla voidaan linja-autolla harjoittaa joukkoliikennettä liikenneministeriön määräämällä tavalla. Tilausliikenne voi olla vain linjaliikennettä täydentävää.

15§
Tilausliikenteen harjoittaminen henkilö- ja sairasautolla

Henkilö- tai sairasauton tilausliikenneluvan haltija saa suorittaa ajoja myös liikennealueen ulkopuolelle ja sen ulkopuolelta liikennealueelle.

Lääninhallitus vahvistaa tarvittaessa henkilöautolla harjoitettavaa luvanvaraista henkilöliikennettä koskevia ohjesääntöjä.

16§
Tilausjärjestelmät ja taksiasemat

Harjoitettaessa tilausliikennettä henkilöautoilla saa saman alueen autoille ajotilauksia välittää vain yksi lääninhallituksen hyväksymä taksiradiotilauskeskus.

Kaikkien autojen tulee olla tilattavissa tilauskeskuksen kautta lääninhallituksen vahvistaman taksiradio-ohjesäännön mukaisesti. Lääninhallitus voi erityisistä syistä myöntää vapautuksen liittymisvelvollisuudesta.

Lääninhallitus voi määrätä henkilöautoilla harjoitettavan tilausliikenteen hoidettavaksi taksiasemilta.

17§
Tavarankuljetus linja- ja henkilöautolla

Linja-auton linjaliikenneluvan tai henkilöauton tilausliikenneluvan haltija saa kuljettaa myös tavaraa. Linjaliikenteessä ei auton matkustajatilassa saa kuljettaa muuta tavaraa kuin matkustajien käsimatkatavaroita. Tilausliikenteessä saa henkilöautolla kuljettaa kevyitä tavaralähetyksiä edellyttäen, ettei se haittaa luvan sisältämää henkilökuljetusvelvoitetta.

18§
Tietojen antaminen

Liikenteenharjoittajan tulee vaadittaessa antaa liikenneministeriölle liikenteellisiä ja taloudellisia tietoja.

19§
Poikkeusmääräykset

Liikenneluvan myöntänyt viranomainen voi antaa liikenneluvasta poikkeavia määräyksiä liikenteen harjoittamisesta, jos se muuttuneiden olosuhteiden vuoksi tai muusta erityisestä syystä on välttämätöntä.

20§
Liikenneluvan peruuttaminen

Jos liikenneluvan haltija ei enää täytä liikenneluvan saannin edellytyksiä tai jos liikennettä ei harjoiteta luvan mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti, voi luvan myöntänyt viranomainen peruuttaa liikenneluvan määräajaksi tai kokonaan.

Liikenneluvan myöntänyt viranomainen voi peruuttaa liikenneluvan myös, jos liikenteen ei enää voida katsoa olevan tarkoituksenmukaisesti ja taloudellisesti järjestettyä ja liikenteen uudelleen järjestely on yleisen edun kannalta välttämätöntä.

21§
Linja-autolla harjoitettavan tilausliikenteen kieltäminen ja rajoittaminen

Jos linja- tai tilausliikennettä linja-autolla harjoitetaan tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten taikka liikennelupaehtojen vastaisesti, voi liikenneministeriö, vaikka liikennelupaa ei peruuteta, kieltää liikenteenharjoittajaa määräajaksi tai toistaiseksi harjoittamasta tilausliikennettä, jota hän 14§:n mukaan saa harjoittaa, tai rajoittaa sen harjoittamista.

22§
Kuolin- ja konkurssipesän oikeus jatkaa liikennettä

Jos liikenneluvan haltija kuolee, on kuolinpesällä oikeus jatkaa liikennettä enintään kahden vuoden ajan ehdolla, että kuolinpesä kolmen kuukauden kuluessa kuolinpäivästä ilmoittaa luvan myöntäneelle viranomaiselle luvanhaltijan velvollisuuksista vastaavan asetuksella säädetyt edellytykset täyttävän henkilön, jonka mainittu viranomainen voi hyväksyä.

Jos luvan haltija joutuu konkurssiin, konkurssipesällä on oikeus jatkaa liikennettä kolmen kuukauden ajan konkurssiin joutumisesta. Konkurssipesän on ilmoitettava luvan myöntäneelle viranomaiselle 14 vuorokauden kuluessa 1 momentissa tarkoitettu henkilö.

3 luku

Joukkoliikenteen valtionavut

23§
Valtionavun myöntäminen

Valtionapua voidaan tulo- ja menoarvion rajoissa hakemuksesta myöntää:

1) kannattamattoman peruspalveluliikenteen ylläpitämiseksi kustannuksiin, jotka saadaan vähentämällä ajokustannuksista yleisesti noudatettavan taksatason mukaiset lipputulot edellyttäen että liikenne on yleisen edun kannalta taloudellisesti ja liikenteellisesti tarkoituksenmukaisella tavalla järjestetty,

2) matkustuskustannusten alentamiseksi joukkoliikenteessä ja

3) joukkoliikenteen suunnitteluun ja tutkimukseen sekä suunniteltuihin, määräaikaisiin joukkoliikenteen liikennekokeiluihin ja joukkoliikennevälineiden varustamiseen vammaisten tarpeisiin sopivaksi.

24§
Valtionavun takaisin periminen

Valtionapu on maksettava kokonaan tai asianomaiselta osalta takaisin ja peruutettava vielä maksamatta olevalta osalta, jos

1) valtionavun myöntämistä, maksamista tai valvontaa varten on annettu virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja ja menettelyllä on ollut vaikutusta avun saamiseen tai oleellisessa kohdin sille asetettuihin ehtoihin,

2) valtionavun maksamista tai sen valvontaa varten on kieltäydytty antamasta myöntämispäätöksessä edellytettyjä tietoja, asiakirjoja ja muuta aineistoa tai apua,

3) valtionapu on suoritettu muutoin virheellisin edellytyksin tai perusteettomasti tai

4) valtionapu on käytetty muuhun kuin mihin se on myönnetty.

Milloin valtionavun ehtoja on muulta osin laiminlyöty, valtionapu tai osa siitä voidaan määrätä palautettavaksi ja vielä maksamatta olevalta osalta peruutetuksi tai maksatus keskeytettäväksi.

Palautettavalle valtionavulle on maksettava sen suorittamispäivästä lukien korkoa, joka ylittää neljällä prosenttiyksiköllä kulloinkin voimassa olevan Suomen Pankin peruskoron. Jollei suoritettavaa määrää makseta asetettuna eräpäivänä, on sille suoritettava vuotuista viivästyskorkoa 16 prosenttia.

4 luku

Erinäisiä säännöksiä

25§
Muutoksenhaku

Lääninhallituksen, pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan tai kunnan tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten perusteella tekemään päätökseen haetaan muutosta valittamalla liikenneministeriöön ja liikenneministeriön päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Oikeus hakea muutosta liikennelupaa koskevaan päätökseen on luvan hakijalla ja haltijalla, toisella liikenteenharjoittajalla, jonka oikeuteen päätös voi vaikuttaa, sekä sillä kunnalla, jossa lupahakemuksessa tarkoitettua liikennettä aiotaan harjoittaa tai liikenneluvan mukaista liikennettä harjoitetaan.

Muutoksenhausta on muutoin voimassa, mitä muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa (154/50) säädetään.

26§
Päätöksen täytäntöönpanokelpoisuus

Tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten perusteella tehtyä päätöstä tai määräystä on noudatettava siitä huolimatta, että se ei ole saanut lainvoimaa, jollei päätöksen tai määräyksen antanut viranomainen toisin määrää.

27§
Rangaistussäännökset

Joka harjoittaa luvanvaraista henkilöliikennettä ilman asianmukaista liikennelupaa tai kansainvälisten maantieliikennesopimusten edellyttämää kuljetuslupaa, on tuomittava luvattomasta henkilöliikenteen harjoittamisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kolmeksi kuukaudeksi.

Joka laiminlyö tässä laissa tai sen nojalla annetuissa säännöksissä säädetyn ilmoituksen tekemisen tai tietojenantovelvollisuuden, on tuomittava luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annettujen säännösten rikkomisesta sakkoon.

28§
Luvattoman kuljetuksen keskeyttäminen

Poliisi voi keskeyttää kuljetuksen, jos kysymyksessä on luvanvaraisen henkilöliikenteen harjoittaminen ilman asianmukaista liikennelupaa tai kansainvälisten maantieliikennesopimusten edellyttämää kuljetuslupaa.

29§
Valtuutussäännös

Tarkemmat säännökset liikenneluvan myöntämisen edellytyksistä, liikenneluvan sisällöstä, hakemisesta, muuttamisesta ja uusimisesta, liikenteen valvonnasta, auton merkitsemisestä liikenneluvalle sekä muusta tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

Asetuksella voidaan säätää liikenneluvan haettavaksi julistamisesta ja kilpailunäkökohtien huomioon ottamisesta liikennettä järjestettäessä.

Liikenneministeriö antaa tarkemmat määräykset valtionapujen hakemisesta, myöntämisestä, maksatuksesta ja käytön valvonnasta.

Liikenneministeriö voi antaa yksityiskohtaisia määräyksiä ammattitaidon ja vakavaraisuuden osoittamisesta.

30§
Henkilörekisteritiedot

Lupaviranomaisella on oikeus saada tietoja rikosrekisteristä ja ajokorttirekisteristä liikenneluvan myöntämistä ja peruuttamista koskevien asioiden käsittelyä varten.

31§
Voimaantulo
Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä maaliskuuta 1991.

Ennen tämän lain voimaantuloa myönnetyt liikenneluvat ovat edelleen voimassa luvassa määrätyn ajan.

Luvanhaltijan, jolla on liikennelupa tämän lain voimaantullessa, samoin kuin henkilön, joka toimii liikenteestä vastaavana henkilönä ammattimaista henkilöliikennettä harjoittavassa yrityksessä tämän lain voimaantullessa, katsotaan täyttävän tässä laissa säädetyn ammattitaitovaatimuksen.

Hallituksen esitys 175/90
Liikennevaliok. miet. 7/90
Suuren valiok. miet. 247/90

Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Liikenneministeri
Ilkka Kanerva

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.