341/1991

Annettu Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 1991

Laki leimaverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain (662/43) 2§, 4§:ään sisältyvä kolmas viranomaisten ryhmä sekä 10§:n Apteekkilupaa ja Valtauskirjaa koskeva nimike,

sellaisina kuin ne ovat, 2§ 23 päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa (1196/88), 4§:ään sisältyvä kolmas viranomaisten ryhmä 16 päivänä heinäkuuta 1990 annetussa laissa (657/90) sekä 10§:n Apteekkilupaa ja Valtauskirjaa koskeva nimike 2 päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa (1021/88), seuraavasti:

Leimaveron suorittamisesta ovat vapaat, sen lisäksi mitä jäljempänä säädetään, valtio ja valtion laitokset, lukuun ottamatta valtion liikelaitoksista annetussa laissa (627/87) tarkoitettuja liikelaitoksia, kansaneläkelaitos, Kehitysaluerahasto Oy, Teollisen Kehitysyhteistyön Rahasto Oy, Suomen Pankki ja Suomen itsenäisyyden juhlarahasto sekä virka-asioissa valtion viranomaiset.

Viranomaiset, joiden toimituskirjoista leimaveroa on suoritettava, luetaan leiman määrän puolesta kuuteen ryhmään seuraavasti:


3 ryhmä:

Lääninhallitukset, lääninoikeudet, väestörekisterikeskus, keskusrikospoliisi, suojelupoliisi, sota-arkisto, valtiokonttori, valtiontalouden tarkastusvirasto, verohallitus, tullihallitus, pankkitarkastusvirasto, rakennushallitus, tuomiokapitulit, ortodoksisen kirkkokunnan kirkollishallitus, opetushallitus, valtionarkisto, maakunta-arkistot, maatilahallitus, vesi- ja ympäristöhallitus, metsähallitus, maanmittaushallitus, metsäntutkimuslaitos, tiehallitus, autorekisterikeskus, ilmatieteen laitos, Telehallintokeskus, merenkulkuhallitus, elintarvikevirasto, kuluttajavirasto, patentti- ja rekisterihallitus, työsuojeluhallitus, tapaturmavirasto ja sosiaali- ja terveyshallitus.


10§

Seuraavat toimituskirjat tai viranomaiselle esitettyyn asiakirjaan merkityt lupatodistukset, mikäli ne eivät ole leimaverosta vapaat, on 6 ja 8§:ssä säädetyn leiman sijasta varustettava leimalla seuraavin määrin:


Apteekkilupa apteekin arvioidun tuottoisuuden mukaan sosiaali- ja terveyshallituksen harkinnasta riippuen, vähintään 3 650 ja enintään 61 000 markkaa.


Valtauskirja, luvan myöntävän viranomaisen harkinnan mukaan vähintään 600 markkaa ja enintään 2 500 markkaa tai, jos se annetaan ulkomaalaiselle tai ulkomaiselle yhteisölle taikka sellaiselle suomalaiselle yhteisölle, jonka oikeus omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta on harkinnasta riippuvainen, vähintään 5 000 markkaa ja enintään 8 000 markkaa.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1991. Lain 4§:n kolmatta viranomaisten ryhmää koskevaa säännöstä sovelletaan kuitenkin opetushallitukseen 1 päivästä huhtikuuta 1991, ja kouluhallitukseen ja ammattikasvatushallitukseen sovelletaan 31 päivään maaliskuuta 1991 tämän lain voimaan tullessa voimassa ollutta säännöstä.

Hallituksen esitys 278/90
Valtiovarainvaliok. miet. 96/90
Suuren valiok. miet. 300/90

Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Ulla Puolanne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.