297/1991

Annettu Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 1991

Asetus markkinatuomioistuimesta annetun asetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

muutetaan markkinatuomioistuimesta 29 päivänä kesäkuuta 1978 annetun asetuksen (508/78) 1, 3-5 ja 10§,

sellaisina kuin niistä ovat 3§ 2 päivänä joulukuuta 1988 annetussa asetuksessa (1027/88) ja 5§ osittain muutettuna viimeksi mainitulla asetuksella, sekä

lisätään 2§:ään, sellaisena kuin se on mainitussa 2 päivänä joulukuuta 1988 annetussa asetuksessa, uusi 2 momentti ja asetukseen uusi 3 a§ seuraavasti:

Markkinatuomioistuimen ylituomarin on huolehdittava siitä, että markkinatuomioistuimelle kuuluvat tehtävät hoidetaan asianmukaisesti ja joutuisasti. Hänen tulee myös seurata oikeusperiaatteiden soveltamisen ja laintulkinnan yhdenmukaisuutta markkinatuomioistuimen ratkaisuissa.


Sihteerin nimittää ylituomari kuultuaan markkinatuomioistuinta. Ylituomari nimittää tai ottaa muun henkilöstön markkinatuomioistuimeen.

Markkinatuomioistuimen sihteerin tehtävänä on esitellä markkinatuomioistuimen ja sen ylituomarin ratkaistavat hallintoasiat sekä huolehtia muiden hallintoasioiden hoitamisesta. Työjärjestyksessä sihteeri voidaan määrätä käsittelemään taloushallintoasioita, jotka muuten on ylituomarin ratkaistava.

Sihteerin on ylituomarin tai markkinatuomioistuimen varapuheenjohtajan ohjeiden mukaan avustettava markkinatuomioistuimen käsiteltävien asioiden vireilletuloon liittyvissä tehtävissä sekä asioiden valmistelussa.

Muun henkilöstön tehtävistä määrää markkinatuomioistuimen ylituomari.

3 a§

Markkinatuomioistuimen ylituomarin virka täytetään sitä haettavaksi julistamatta.

Virkavapautta markkinatuomioistuimen ylituomarille myöntää enintään kolmeksi kuukaudeksi vuodessa oikeusministeriö ja sitä pitemmäksi ajaksi tasavallan presidentti.

Markkinatuomioistuimen ylituomarin ollessa estynyt hoitaa hänen tehtäviään varapuheenjohtaja. Varapuheenjohtajankin ollessa estynyt hoitaa puheenjohtajan tehtäviä markkinatuomioistuimesta annetun lain 3§:n 2 momentissa tarkoitettu jäsen, joka ei edusta elinkeinonharjoittajien eikä kuluttajien etuja.

Virkavapautta myöntää sihteerille ja muulle henkilöstölle markkinatuomioistuimen ylituomari.

Ylituomari määrää vastaavasti 1 momentissa tarkoitetun viran hoidosta virkavapauden aikana ja viran ollessa avoinna.

10§

Tarkemmat määräykset asioiden käsittelystä ja toiminnan muusta järjestelystä annetaan tarvittaessa työjärjestyksessä, jonka markkinatuomioistuin vahvistaa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1991.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Oikeusministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.