287/1991

Annettu Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 1991

Asetus kemikaaliasetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

muutetaan 29 päivänä kesäkuuta 1990 annetun kemikaaliasetuksen (620/90) 25§:n 3 momentti, 26 ja 27§, 29§:n 1 momentin 2 kohta, 30§:n 1 momentti, 31§:n 1 ja 3 momentti, 32 ja 38§, 40§:n 2 momentti, 42§, 48§:n 2 kohta sekä 51 ja 52§ seuraavasti:

25§
Poikkeukset ilmoitusvelvollisuudesta

Jos 2 momentissa tarkoitettu uusi aine on myrkyllistä tai erittäin myrkyllistä, valmistajan tai maahantuojan tulee, vaikka ilmoitusta ei 2 momentin mukaan tarvitse tehdä, toimittaa aineesta sosiaali- ja terveyshallitukselle tiedot aineen turvallisen käsittelyn edellyttämistä varotoimista sekä tiedot onnettomuustilanteiden edellyttämistä varotoimista ja myrkytysten hoito-ohjeista.

26§
Ilmoitusvelvollisuutta koskevan vapautuksen pidentäminen

Sosiaali- ja terveyshallitus voi 25§:n 2 momentin 4 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa valmistajan tai maahantuojan hakemuksesta päättää, että mainitussa kohdassa tarkoitettua ainetta saa valmistaa ja tuoda maahan ilmoitusta tekemättä vielä toisen vuoden ajan.

27§
Tietojen antaminen ilmoitusvelvollisuudesta vapautetuista uusista aineista

Jos aineesta ei 25§:n 2 momentin 3 kohdan mukaan tarvitse tehdä ilmoitusta, valmistajalla tai maahantuojalla tulee olla selvitys aineesta, sen koostumuksesta, päällysmerkinnöistä ja määrästä sekä asiakkaista. Selvitys tulee pyynnöstä toimittaa sosiaali- ja terveyshallitukselle.

Vaikka aineesta ei 25§:n 2 momentin 4 kohdan mukaan tarvitse tehdä kemikaalilain 20§:ssä tarkoitettua ilmoitusta, valmistajan tai maahantuojan tulee ilmoittaa sosiaali- ja terveyshallitukselle aineen nimi, koostumus, päällysmerkinnät ja määrä sekä asiakkaat. Ilmoituksessa on perusteltava aineen käyttömäärä ja esitettävä asiakkaan antamana vakuutus siitä, että ainetta käsittelee vain asiakkaan henkilökunta valvotuissa olosuhteissa ja että ainetta ei luovuteta kulutukseen.

29§
Muutosilmoitus

Valmistajan tai maahantuojan on tehtävä kemikaalilain 22§:ssä tarkoitettu muutosilmoitus, jos:


2) hän on saanut aineen terveys- ja ympäristövaikutuksista tietoonsa sellaisia merkittäviä tutkimustuloksia, joista ei ole ilmoitettu sosiaali- ja terveyshallitukselle;


30§
Ilmoitukseen viittaaminen

Ilmoituksen tekijän ei tarvitse toimittaa sosiaali- ja terveyshallitukselle tietoja aineen fysikaalis-kemiallisista ominaisuuksista eikä terveys- ja ympäristövaaraa koskevista tutkimuksista, jos hän voi osoittaa, että aine, josta hän tekee ilmoituksen, on puhtausasteineen ja epäpuhtauksineen sama kuin aine, josta on aikaisemmin tehty ilmoitus sosiaali- ja terveyshallitukselle.


31§
Salassa pidettävät tiedot

Ilmoituksen tekijän tulee ilmoituksen antamisen yhteydessä esittää sosiaali- ja terveyshallitukselle, mitkä 24§:ssä tarkoitetuista tiedoista ja selvityksistä tulee pitää salassa pidettävinä sekä perustella esityksensä.


Sosiaali- ja terveyshallitus voi ilmoituksen tekijän pyynnöstä päättää, että uudesta aineesta, jota ei ole luokiteltu vaaralliseksi, saa käyttää koodinimeä kolmen vuoden ajan ilmoituksen tekemisen jälkeen.

32§
Ilmoituksen käsittely

Sosiaali- ja terveyshallitus tarkastaa ilmoituksen ja pyytää tarvittaessa lausunnon uuden aineen ympäristövaikutuksista vesi- ja ympäristöhallitukselta sekä sen palo- ja räjähdysvaarallisuudesta teknilliseltä tarkastuskeskukselta ja ilmoituksessa esitetyistä työsuojelutoimenpiteistä työsuojeluhallitukselta.

Sosiaali- ja terveyshallituksen tulee ilmoittaa uudesta aineesta ilmoituksen tehneelle, sisältääkö ilmoitus 24§:ssä tarkoitetut tiedot.

38§
Hakemuksen ja ilmoituksen käsittely

Vesi- ja ympäristöhallituksen tulee käsitellessään suojauskemikaalin ennakkohyväksymistä koskevaa hakemusta tai suojauskemikaalia koskevaa ilmoitusta pyytää tarvittaessa lausunto suojauskemikaalin terveysvaikutuksista sosiaali- ja terveyshallitukselta sekä hakemuksessa tai ilmoituksessa esitetyistä turvallisen käytön edellyttämistä varotoimista työsuojeluhallitukselta.

40§
Ilmoituksen sisältö

Jos ilmoituksessa mainitut tiedot muuttuvat, on muuttuneet tiedot ilmoitettava sosiaali- ja terveyshallitukselle.

42§
Ilmoituksen käsittely

Sosiaali- ja terveyshallituksen tulee 40§:ssä tarkoitetun ilmoituksen perusteella tarkastaa, voidaanko myrkyllistä tai erittäin myrkyllistä kemikaalia luovuttaa vähittäismyyntiin. Luovuttamisen kieltämisestä ja ehtojen asettamisesta luovuttamiselle säädetään kemikaalilain 40§:ssä.

48§
Rekisterin pitäminen

Viranomaiset vastaavat kemikaalirekisterin osarekisterien ylläpidosta seuraavasti:


2) uusien aineiden rekisteristä sekä vähittäismyynnissä olevien myrkyllisten ja erittäin myrkyllisten kemikaalien rekisteristä sosiaali- ja terveyshallitus;


51§
Kemikaalin maahantuonnin ja maastaviennin valvonta

Tullilaitoksen tehtävänä on valvoa, että maahan ei tuoda kemikaaleja, joiden käsittely Suomessa on kielletty, että maahan tuotavista uusista aineista tehdään kemikaalilain 20§:ssä tarkoitettu ilmoitus sosiaali- ja terveyshallitukselle sekä että maasta vietävistä kemikaalilain 42§:ssä tarkoitetuista kemikaaleista tehdään mainitussa pykälässä tarkoitettu ilmoitus vesi- ja ympäristöhallitukselle.

52§
Paikallinen valvonta

Kunnan kemikaalivalvontaviranomaisen tehtävänä on erityisesti valvoa, että kemikaalit luokitellaan, merkitään ja pakataan asianmukaisesti, että kemikaaleista laaditaan käyttöturvallisuustiedotteet, että Suomessa valmistetuista uusista aineista tehdään ilmoitukset, että suojauskemikaaleille haetaan ennakkohyväksymiset tai että niitä koskevat ilmoitukset tehdään sekä että vähittäismyyntiin luovutettavista myrkyllisistä ja erittäin myrkyllisistä kemikaaleista ilmoitetaan sosiaali- ja terveyshallitukselle.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1991.

Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNOKOIVISTO

Sosiaali- ja terveysministeri
Mauri Miettinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.