283/1991

Annettu Helsingissä 7 päivänä helmikuuta 1991

Valtioneuvoston päätös ammatinvalinnanohjaukseen liittyvien kustannusten korvaamisesta

Valtioneuvosto on ammatinvalinnanohjauksesta 22 päivänä tammikuuta 1960 annetun lain (43/60) 2§:n 4 momentin nojalla, sellaisena kuin se on 27 päivänä huhtikuuta 1990 annetussa laissa (394/90), työministeriön esittelystä päättänyt:

Ohjattavalle voidaan kustantaa hänen ammatillisen suunnittelunsa tueksi ammatinvalinnanohjauksesta annetun asetuksen (632/64) 14§:n 1-4 momentissa mainittuja tutkimus- ja selvitystoimenpiteitä. Ammatinvalinnanohjauksesta annetun lain (43/60) 1§:n 5 momentissa mainitun ammatinvalinnanohjauksen maksuttomuuden toteuttamiseksi ohjattavalle voidaan korvata myös matkoja työvoimatoimiston ammatinvalinnanohjaukseen, milloin ohjaustoimenpiteiden katsotaan edellyttävän käyntiä työvoimatoimistossa.

Ohjattavan koulutus- ja työkelpoisuuden sekä soveltuvuuden selvittämiseksi voidaan kustantaa:

1)työ- ja koulutuskokeiluja työpaikalla, työklinikassa, ammatillisessa oppilaitoksessa ja aikuiskoulutuskeskuksessa, tutustumiskäyntejä oppilaitoksiin ja aikuiskoulutuskeskuksiin, kuntoutustutkimuksia, lääketieteellisiä ja muita asiaintuntijatutkimuksia ja konsultaatioita sekä ammatinvalinnanohjausta erityisohjauslaitoksissa;

2)edellä mainituista toimenpiteistä ohjattavalle aiheutuvat hyväksyttävät ruokailu- ja majoituskustannukset sekä matkustamiskustannukset ja päiväraha matkustamisajalta valtion virkamiesten matkustussäännön II matkaluokan mukaisesti, matkustussäännön mukaista päivärahaa ei kuitenkaan makseta siltä ajalta, jonka ohjattava on 1 kohdassa mainituissa kokeiluissa, tutustumiskäynneillä ja tutkimuksissa asianomaisessa laitoksessa.

Matkustamiskustannukset voidaan korvata myös oman auton tai vuokra-auton kustannusten mukaan, jos ohjattava ei voi vammansa tai sairautensa vuoksi käyttää yleisiä kulkuneuvoja tai jos yleisiä kulkuneuvoja ei ole muutoin käytettävissä. Edellä 1 momentin 2 kohdassa ja tässä momentissa olevat määräykset koskevat tarvittaessa myös saattajaa.

Työpaikalla tapahtuvan työkokeilun kustannusten korvauksista määrätään jäljempänä.

Ohjattavalle voidaan 1§:ssä tarkoitetuissa tapauksissa maksaa käynneistä työvoimatoimiston ammatinvalinnanohjauksessa matkustamis- ja majoituskustannusten korvausta sekä päivärahaa valtion virkamiesten matkustussäännön II matkaluokan mukaisesti. Mainitut korvaukset voidaan tarvittaessa maksaa myös saattajalle.

Ohjattavalle maksetaan 2§:n 1 momentin 1 kohdan toimenpiteiden aikana päiväraha, joka on työttömyysturvalain (602/84) mukaisen suurimman korotetun peruspäivärahan suuruinen. Päivärahaa ei makseta, jos ohjattava saa kyseisenä aikana työttömyysturvalain nojalla työttömyyspäivärahaa.

Työkokeilussa työpaikalla olevalle ohjattavalle maksetaan työkokeilupäiviltä 4§:n 1 momentissa määritellyn päivärahan lisäksi ylimääräisten kustannusten korvausta, joka on 40 prosenttia työttömyysturvalain mukaisen suurimman korotetun peruspäivärahan määrästä.

Työkokeiluun työpaikalla liittyvät matkakustannukset korvataan valtion virkamiesten matkustussäännön II matkaluokan mukaan, ei kuitenkaan matkustussäännön mukaista päivärahaa eikä ateriakorvausta.

Kotipaikkakuntansa ulkopuolella asuvalle työkokeilussa olevalle ohjattavalle maksetaan työjaksoon sisältyviltä vapaapäiviltä matkustussäännön mukainen päiväraha edellyttäen, että ohjattava on koko työkokeilun ajan yhtäjaksoisesti työkokeilupaikkakunnalla.

Saattajalle voidaan tarvittaessa maksaa matkakustannnusten korvausta kuten 2§:n 1 momentin 2 kohdassa ja 2 momentissa määrätään.

Työkokeilusta työpaikalla tehdään ennen sen alkamista kirjallinen sopimus, jossa osapuolina ovat kokeilupaikan antava virasto, laitos, yhteisö tai yksityinen ja kokeiluun osallistuva ohjattava sekä kokeilun järjestävä työviranomainen. Sopimuksessa määritellään työkokeilun sisältö, kokeiluaika, kokeilupaikan yhteyshenkilö, ammatinvalinnanohjauksen jatkuminen kokeilun aikana ja kokeilupaikan antama lausunto.

Työkokeilussa työpaikalla oleva ohjattava ei ole työ- tai muussa palvelussuhteessa kokeilupaikan antajaan.

Edellä mainittujen toimenpiteiden kustannuksia voidaan korvata seuraavilta ajoilta:

1)työkokeilusta työpaikalla enintään kuudelta kuukaudelta;

2)työklinikan työkokeilusta enintään 40 kokeilupäivältä;

3)koulutuskokeilusta ammatillisissa oppilaitoksissa ja aikuiskoulutuskeskuksissa enintään 10 kokeilupäivältä;

4)yhdistetystä työ- ja koulutuskokeilusta aikuiskoulutuskeskuksissa enintään 40 kokeilupäivältä ja

5)tutustumiskäynneistä oppilaitoksiin ja aikuiskoulutuskeskuksiin enintään kolmelta päivältä.

Työministeriö järjestää koulutuskokeilussa, työ- ja koulutuskokeilussa sekä tutustumiskäynnillä ammatillisissa oppilaitoksissa ja aikuiskoulutuskeskuksissa sekä työkokeilussa työpaikalla oleville ohjattaville ryhmätapaturma- ja vastuuvakuutuksen.

Työministeriö vahvistaa työklinikoiden, ammatillisten oppilaitosten ja aikuiskoulutuskeskusten järjestämien työ- ja koulutuskokeiluiden aiheuttamat hyväksyttävät kustannukset.

Kuntoutustutkimukset, lääketieteelliset ja muut asiantuntijatutkimukset sekä konsultaatiot maksetaan laskun mukaan.

10§

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1991.

Helsingissä 7 päivänä helmikuuta 1991

Työministeri
Matti Puhakka

Apulaisosastopäällikkö
Karl-Johan Lönnroth

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.