274/1991

Annettu Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 1991

Laki työsuojeluhallinnosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan työsuojeluhallinnosta 24 päivänä heinäkuuta 1972 annetun lain (574/72) 4§:n 1 momentti ja 6§:n 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 4§:n 1 momentti 13 päivänä tammikuuta 1989 annetussa laissa (33/89) ja 6§:n 2 momentti 12 päivänä syyskuuta 1975 annetussa laissa (735/75), sekä

lisätään 6§:ään, sellaisena kuin se on muutettuna viimeksi mainitulla lailla sekä 12 päivänä joulukuuta 1973 ja 4 päivänä joulukuuta 1987 annetuilla laeilla (40/73 ja 937/87), siitä mainitulla 4 päivänä joulukuuta 1987 annetulla lailla kumotun 3 momentin tilalle uusi 3 momentti seuraavasti:

Työsuojelua koskevien periaatekysymysten käsittelyä, työsuojelun yhtenäistämistä ja edistämistä sekä alan yhteistoiminnan kehittämistä varten on työsuojeluhallituksen yhteydessä työsuojeluneuvottelukunta. Neuvottelukunnan kokoonpanossa, jonka valtioneuvosto määrää kolmivuotiskaudeksi kerrallaan, on otettava huomioon työsuojelun eri alojen asiantuntemuksen, edustavimpien työmarkkinajärjestöjen, valtiovarainministeriön sekä edustavimpien eri alojen yrittäjien ja kunnallisen työmarkkinalaitoksen edustuksen ohella myös muiden työsuojelun kehittämisen kannalta merkittävien järjestöjen ja yhteisöjen edustus.Työsuojeluhallituksen toimintaa ohjaa ja valvoo johtokunta, jonka tulee edustaa työelämän asiantuntemusta. Yksi johtokunnan jäsen nimetään työnantajain ja yksi jäsen työntekijäin edustavimpien keskusjärjestöjen esityksestä. Kummallakin näistä jäsenistä on kaksi henkilökohtaista varajäsentä. Johtokunnan kokoonpanosta, tehtävistä ja nimittämisestä säädetään muutoin tarkemmin asetuksella.

Työsuojeluhallituksessa toimii lisäksi valvontalautakunta, joka käsittelee työsuojeluhallitukselle työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetun lain 18§:n nojalla tehdyt valitukset. Valvontalautakunnan kokoonpanosta ja toiminnasta säädetään tarkemmin asetuksella.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1991.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöön panemiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin.

Hallituksen esitys 212/90
Sosiaalivaliok. miet. 41/90
Suuren valiok. miet. 194/90

Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Työministeri
Matti Puhakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.