266/1991

Annettu Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 1991

Laki yksityismetsälain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 15 päivänä syyskuuta 1967 annetun yksityismetsälain (412/67) 11§:n 2 momentti,

muutetaan 2§:n 2 momentti, 3§, 7§:n 1 momentti, 8§:n 1 momentti, 11§:n 1 momentti, 12§:n 1 momentti, 16§:n 1 momentti, 20 ja 21§,

sellaisina kuin niistä ovat 3§ ja 8§:n 1 momentti 6 päivänä marraskuuta 1987 annetussa laissa (817/87), sekä

lisätään 16§:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, seuraavasti:


Metsän uudistaminen ja sitä edeltävä hakkuu on tehtävä metsälautakunnan laatiman tai kysymyksessä olevan hakkuun osalta tarkastaman metsätaloussuunnitelman perusteella taikka metsälautakunnan määräajaksi hyväksymän hakkuu- ja uudistamissuunnitelman mukaan. Edellytyksistä tehdä metsän uudistaminen ja sitä edeltävä hakkuu metsätaloussuunnitelman perusteella säädetään tarvittaessa asetuksella.

Tämän lain noudattamista valvovat maa- ja metsätalousministeriön valvonnan ja metsäkeskusten ohjauksen alaisina metsälautakunnat.

Jos maanomistaja on luovuttanut metsää hakattavaksi, tulee hakkuuoikeuden omistajan vähintään seitsemän päivää ennen hakkuun alkamista ilmoittaa metsälautakunnalle hakkuualueen sijainti ja laajuus, hakattavat puutavaramäärät sekä aika, milloin hakkuu alkaa. Jos maanomistaja itse hakkaa tai hakkauttaa metsäänsä myytäväksi tai myyntiä varten jalostettavaksi, hänen on tehtävä samanlainen ilmoitus. Hakkuuilmoitusta ei tarvitse kuitenkaan tehdä, jos kysymyksessä on metsälautakunnan määräajaksi hyväksymän hakkuu- ja uudistamissuunnitelman mukainen hakkuu.


Kun on ilmeistä, että metsää on hävitetty taikka sitä on käytetty vastoin rauhoitusmääräystä, rauhoitussopimusta, 5§:n 3 momentissa tarkoitettua hakkuukieltoa tai metsälautakunnan määräajaksi hyväksymää hakkuu- ja uudistamissuunnitelmaa, paikalla on viipymättä toimitettava katselmus, jonka suorittaa metsäkeskuksista ja metsälautakunnista annetun lain (265/91) 12§:ssä tarkoitettu katselmustoimikunta. Katselmus on toimitettava myös silloin, kun asianomainen on hakenut 16§:n 1 momentin nojalla valittamalla muutosta 2§:n 2 momentissa tarkoitettuun hakkuu- ja uudistamissuunnitelman hyväksymistä koskevaan metsälautakunnan päätökseen.


11§

Metsälautakunnan tulee pitää luetteloita sen toiminta-alueella olevista metsistä, jotka on rauhoitettu tai joiden kohdalta on voimassa 5§:n 3 momentissa tarkoitettu hakkuukielto. Metsälautakunnan tulee pitää luetteloa myös niistä alueista, joilla on tehty metsän uudistushakkuu, mutta joilla uuden kasvun turvaamistyöt ovat keskeneräisenä.


12§

Joka jättää hakkuuilmoituksen tekemättä taikka käyttää metsää vastoin rauhoitusmääräystä, rauhoitussopimusta, hakkuukieltoa tai metsälautakunnan määräajaksi hyväksymää hakkuu- ja uudistamissuunnitelmaa, on tuomittava yksityismetsälain rikkomisesta sakkoon, jollei teosta rikoslaissa säädetä ankarampaa rangaistusta.


16§

Metsälautakunnan päätökseen, joka koskee 2§:n 2 momentissa tarkoitetun hakkuu- ja uudistamissuunnitelman hyväksymistä tai hyväksytyn suunnitelman muuttamista, saa hakea muutosta valittamalla maa- ja metsätalousministeriöön.

Maa- ja metsätalousministeriön asiassa antamaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.


20§

Tämä laki ei koske valtion omistuksessa tai hallinnassa olevia metsiä, eikä sitä sovelleta asema-, rakennus- tai rantakaava-alueilla, lukuun ottamatta maa- ja metsätalouteen osoitettuja alueita, eikä asema- tai rakennuskaavan laatimiseksi toimenpidekiellossa olevilla alueilla.

21§

Tämän lain täytäntöönpanon johto ja valvonta kuuluu maa- ja metsätalousministeriölle.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1991.

Ennen lain voimaantuloa aloitettuihin hakkuisiin sovelletaan lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä ja määräyksiä. Tämän lain voimaan tullessa voimassa olleessa 2§:n 2 momentissa tarkoitetut vakuudet vapautetaan kuitenkin vuoden 1995 loppuun mennessä.

Tämän lain voimaan tullessa metsähallituksen käsiteltävänä olevat asiat siirretään maa- ja metsätalousministeriön käsiteltäväksi.

Hallituksen esitys 229/90
Maa- ja metsätalousvaliok. miet. 23/90
Suuren valiok. miet. 223/90

Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo T.Pohjala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.