263/1991

Annettu Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 1991

Laki metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Lain soveltamisala

Metsän hyönteis- ja sienituhojen torjumisesta säädetään tässä laissa.

Hyönteis- ja sienituhoilla tarkoitetaan tässä laissa hyönteisten ja sienten metsässä kasvaville puille välittömästi tai välillisesti aiheuttamia sellaisia tauteja ja muita vahinkoja, joista aiheutuu merkittävää puun tuoton vähentymistä tai laadun heikkenemistä.

Maa- ja metsätalousministeriö saa antaa 4 ja 6§:ssä tarkoitettuja määräyksiä myös bakteerien, virusten ja muiden eliöiden aiheuttamien metsätuhojen ehkäisemiseksi.

Puutavaran poistaminen hakkuupaikalta ja välivarastosta

Puutavaran omistaja on velvollinen huolehtimaan, että

1) syyskuun alun ja toukokuun lopun välisenä aikana kaadettu ainespuun mittavaatimukset täyttävä mäntypuutavara kuljetetaan pois hakkuupaikalta tai välivarastosta Oulun ja Lapin lääneissä viimeistään 15 päivänä heinäkuuta ja muissa lääneissä viimeistään 1 päivänä heinäkuuta ja

2) syyskuun alun ja kesäkuun lopun välisenä aikana kaadettu ainespuun mittavaatimukset täyttävä kuusipuutavara kuljetetaan pois hakkuupaikalta tai välivarastosta Oulun ja Lapin lääneissä viimeistään 15 päivänä elokuuta ja muissa lääneissä viimeistään 1 päivänä elokuuta, tai että

3) puutavara poiskuljettamisen sijasta

a) kuoritaan viimeistään yhtä kuukautta ennen kuljettamiselle säädettyä määräaikaa taikka

b) sijoitetaan, peitetään tai sille suoritetaan muita toimenpiteitä siten, ettei puutavarasta ilmeisestikään merkittävästi pääse leviämään metsätuhoja aiheuttavia hyönteisiä.

Edellä 1 momentissa säädettyä velvollisuutta ei kuitenkaan ole, jos sen noudattaminen aiheuttaisi ennalta arvaamattomat olosuhteet huomioon ottaen kohtuutonta haittaa puutavaran korjuun ja kuljetuksen järjestämiselle tai kohtuuttoman suuria kustannuksia.

Puutavaran varastointi

Havupuutavaran varastointi tehtaalla, uiton toimintapaikassa tai muulla pysyvällä varastointipaikalla on mahdollisuuksien mukaan järjestettävä siten, ettei metsätuhoja aiheuttavia hyönteisiä merkittävästi leviä varastoidusta puutavarasta toisen metsään.

Hyönteis- ja sienituhojen ennalta ehkäiseminen

Metsän hyönteistuhojen ehkäisemiseksi maa- ja metsätalousministeriö voi antaa määräyksiä sellaisen ainespuun mittavaatimukset täyttämättömän havupuun käsittelystä, jossa tuhoa aiheuttavat hyönteiset voivat merkittävästi lisääntyä.

Metsän sienituhojen ehkäisemiseksi maa- ja metsätalousministeriö voi antaa määräyksiä taimikonhoitotöiden ja hakkuiden yhteydessä suoritettavista toimenpiteistä.

Metsätuhojen yleiseksi ehkäisemiseksi maa- ja metsätalousministeriö voi antaa määräyksiä metsänviljelyn toteutustavoista.

Vahingoittuneiden puiden poistaminen metsästä

Jos metsässä on merkittävästi myrskyn, lumen, metsäpalon tai muun tuhonaiheuttajan vahingoittamia havupuita, maanomistaja on velvollinen huolehtimaan, että puut poistetaan metsästä viimeistään seuraavana kesänä ennen 2§:ssä puutavaran pois kuljettamiselle säädetyn määräajan päättymistä tai suoritetaan metsätuhoja aiheuttavien hyönteisten leviämisen estämiseksi muita tarpeellisia toimenpiteitä.

Jos 1 momentissa tarkoitetut toimenpiteet muodostuvat kustannuksiltaan tai muutoin kohtuuttomiksi, ei maanomistaja ole velvollinen toimenpiteitä suorittamaan.

Laajat hyönteis- ja sienituhot

Milloin metsässä esiintyy poikkeuksellisen paljon hyönteis- tai sienituhoa tai vaara laajan hyönteis- tai sienituhon leviämiseen tai syntymiseen on olemassa, voi maa- ja metsätalousministeriö metsätuhon leviämisen tai syntymisen ehkäisemiseksi määrätä vaara-alueen maanomistajat poistamaan metsästä tarpeellisen määrän puita tai suorittamaan muita toimenpiteitä tahi ryhtyä alueen maanomistajia kuulematta nopeita toimia vaativaan biologiseen torjuntaan. Ministeriö voi samalla antaa määräyksiä puiden poistamisen ajankohdasta sekä poistettavien puiden käsittelystä.

Metsälautakunnan tulee tehdä 1 momentissa tarkoitetun vaaran ilmetessä maa- ja metsätalousministeriölle esitys tuhon leviämisen tai syntymisen ehkäisemiseksi tarpeellisista toimenpiteistä sekä arvio vaara-alueesta ja toimenpiteiden kustannuksista.

Korvaukset ja avustukset

Edellä 6§:n 1 momentissa tarkoitetun määräyksen noudattamisesta maanomistajalle aiheutuneet kustannukset korvataan valtion varoista, siltä osin kuin ne ylittävät säännöllisestä metsänhoidosta tai tavanomaisesta puutavaran korjuusta aiheutuvat kustannukset. Korvausta ei kuitenkaan makseta tai sen määrää alennetaan, mikäli maanomistaja on laiminlyönyt hänelle määrättyjen toimenpiteiden suorittamisen ja ne on jouduttu teettämään 9§:n mukaisesti. Korvauksesta päättää maa- ja metsätalousministeriö.

Milloin 6§:n 1 momentissa tarkoitetun määräyksen noudattamisesta aiheutuu maanomistajalle vahinkoa, voi maa- ja metsätalousministeriö myöntää vahingon korvaamiseksi maanomistajalle avustusta. Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että vahinkoa ei korvata vakuutuksesta ja että vahinko on maanomistajalle huomattava.

Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, ei koske valtiota maanomistajana.

Valvonta

Tämän lain täytäntöönpanon ylin johto ja valvonta kuuluu maa- ja metsätalousministeriölle.

Metsälautakunnat valvovat tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista muiden kuin valtion omistamien metsien osalta.

Uhkasakko ja teettämisuhka

Jos joku laiminlyö tähän lakiin tai sen nojalla annettuun säännökseen tai määräykseen perustuvan velvollisuutensa, metsälautakunta voi päätöksellään velvoittaa hänet suorittamaan tarvittavat toimenpiteet. Metsälautakunta voi asettaa päätöksensä tehosteeksi uhkasakon tai uhan, että toimenpiteet tehdään laiminlyöjän kustannuksella.

Teettämiskustannukset maksetaan etukäteen valtion varoista ja peritään laiminlyöjältä siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin säädetään.

10§
Hakkuita koskevia erityissäännöksiä

Tämän lain nojalla annetun määräyksen mukainen hakkuu saadaan suorittaa sen estämättä, mitä yksityismetsälaissa (412/67) säädetään. Hakkuualueella on kuitenkin huolehdittava uuden kasvun aikaansaamisesta ja turvaamisesta.

Maanomistajalla on oikeus ja velvollisuus ryhtyä metsässään 5 ja 6§:ssä tarkoitettuun puiden poistamiseen ja muihin tarpeellisiin toimenpiteisiin myös luovuttamaansa hakkuuoikeuteen kuuluvien puiden osalta.

11§
Muutoksenhaku

Metsälautakunnan 9§:n 1 momentin nojalla antamaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla maa- ja metsätalousministeriöön noudattaen, mitä muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa (154/50) säädetään. Milloin metsälautakunnan määräämien toimenpiteiden suorittamista ei voida lykätä, voi metsälautakunta määrätä, että valituksenalaista päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei valitusviranomainen toisin määrää.

Maa- ja metsätalousministeriön tämän lain nojalla antamaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen noudattaen, mitä muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa säädetään. Maa- ja metsätalousministeriön 6§:n 1 momentin nojalla tekemässä päätöksessä voidaan määrätä, että päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei valitusviranomainen toisin määrää.

12§
Rangaistussäännös

Joka tahallaan tai huolimattomuudesta laiminlyö 2 tai 5§:ssä säädetyn taikka 4 tai 6§:n nojalla annettuun määräykseen perustuvan velvollisuuden, on tuomittava, jollei siitä muualla laissa ole säädetty ankarampaa rangaistusta, metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta annetun lain säännösten rikkomisesta sakkoon.

13§
Vahingonkorvausvelvollisuus

Jos puutavaran omistaja tai maanomistaja laiminlyö 2 tai 5§:ssä säädetyn taikka 4 tai 6§:n nojalla annettuun määräykseen perustuvan velvollisuuden ja tämän seurauksena toisen metsän jonkin metsikön puuston kasvu on vähentynyt vähintän 30 prosenttia tai 20 prosenttia metsikön muodostavista puista on kuollut, hän on velvollinen korvaamaan näin syntyneen vahingon. Jos 3§:ssä tarkoitetusta havupuutavaran varastosta levinneet hyönteiset aiheuttavat merkittävästi vahinkoa toisen metsälle, on varastossa olevan puutavaran omistaja velvollinen korvaamaan vahingon.

Vahingon korvaamisesta on muutoin voimassa, mitä vahingonkorvauslaissa (412/74) säädetään.

Milloin luonnonsuojelulain (71/23) mukaiselta suojelualueelta leviää hyönteis- tai sienituhoa toisen metsään, korvaa valtio tästä aiheutuneen vahingon.

14§
Tarkemmat säännökset

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

Metsätuhoja aiheuttavien kasvitautien ja tuholaisten esiintymisen ja leviämisen selvittämisestä säädetään asetuksella.

15§
Tarkemmat määräykset

Maa- ja metsätalousministeriö voi antaa tarkempia määräyksiä 2, 3, 5 ja 9§:n säännösten sekä 14§:n 1 momentin nojalla annetun asetuksen säännösten soveltamisesta.

16§
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1991.

Lain 2§:ää ei sovelleta puutavaraan, joka on kaadettu ennen lain voimaantuloa, eikä 3§:ää varastointipaikkaan, jonne varastointi on aloitettu ennen lain voimaantuloa, jollei varastointi luonteeltaan tai laajuudeltaan olennaisesti muutu lain tultua voimaan.

Hallituksen esitys 110/90
Maa- ja metsätalousvaliok. miet. 24/90
Suuren valiok. miet. 224/90

Helsingissä 8 päivänä helmikuuta

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo T.Pohjala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.