262/1991

Annettu Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 1991

Laki lukiolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 27 päivänä toukokuuta 1983 annetun lukiolain (477/83) 17§:n 2 momentti, 18§:n 2 momentti ja 21§:n 5 momentti,

sellaisena kuin näistä on 21§:n 5 momentti 3 päivänä helmikuuta 1984 annetussa laissa (133/84), seuraavasti:

17§

Opetuskielenä voidaan käyttää muutakin kuin lukion opetuskieltä, milloin se on opetuksen kannalta tarkoituksenmukaista. Lisäksi lukioon voi kuulua yksi tai useampi opetusryhmä, jossa opetus annetaan muulla kuin lukion opetuskielellä. Viimeksi mainittuun opetukseen osallistuminen on oppilaalle vapaaehtoista.

18 §

Opetussuunnitelmaan voi kuulua sen lisäksi, mitä 1 momentissa on säädetty, muitakin lukion tehtävään kuuluvia aineita. Saamelaisten kotiseutualueella asuvalle oppilaalle voidaan opettaa äidinkielen oppiaineena saamen kieltä. Opetussuunnitelmaan kuuluu myös useassa aineessa opetettavia aihekokonaisuuksia. Lukiossa voi olla oppilaskerhoja. Lukion opetusta voidaan antaa myös koulun ulkopuolella.


21§

Vieraskieliseen opetukseen sekä kaksikielisten oppilaiden äidinkielen ja toisen kotimaisen kielen opetukseen käytettävissä olevasta tuntimäärästä on voimassa, mitä asetuksella säädetään.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1991.

Hallituksen esitys 197/90
Sivistysvaliok. miet. 15/90
Suuren valiok. miet. 213/90

Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Opetusministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.