261/1991

Annettu Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 1991

Laki peruskoululain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 27 päivänä toukokuuta 1983 annetun peruskoululain (476/83) 25§:n 2 momentti, 27§:n 2 ja 4 momentti sekä 31§:n 2 ja 7 momentti,

näistä 31§:n 2 ja 7 momentti sellaisina kuin ne ovat 3 päivänä helmikuuta 1984 annetussa laissa (132/84), seuraavasti:

25§

Opetuskielenä voidaan käyttää muutakin kuin koulun opetuskieltä, milloin se on opetuksen kannalta tarkoituksenmukaista. Peruskouluun voi lisäksi kuulua yksi tai useampi opetusryhmä, jossa opetus annetaan muulla kuin peruskoulun opetuskielellä. Viimeksi mainittuun opetukseen osallistuminen on oppilaalle vapaaehtoista.


27§

Peruskoulun ala-asteella opetetaan yhteisenä aineena joko toista kotimaista kieltä tai vierasta kieltä ja yläasteella sekä toista kotimaista kieltä että vierasta kieltä. Saamelaisten kotiseutualueella asuvalle oppilaalle voidaan opettaa oppilaan huoltajan suostumuksella äidinkielen oppiaineena saamen kieltä ja suomen kieltä sekä vieraana kielenä saamen kieltä sen mukaan kuin opetussuunnitelmassa määrätään. Opetussuunnitelmaan voi kuulua muitakin asetuksella säädettäviä, peruskoulun tehtävään kuuluvia oppiaineita.


Peruskoulun opetussuunnitelmaan voi kuulua myös vapaaehtoinen aine sen mukaan kuin asetuksella säädetään.


31§

Peruskoulun yläasteella saadaan käyttää opetussuunnitelmassa vahvistettujen oppiaineiden opettamiseen kutakin koulun vuosiluokkaa kohti enintään 35 tuntia sekä kutakin oppilasta kohti enintään puolitoista tuntia viikossa. Milloin vuosiluokalla on vain yksi perusopetusryhmä, saadaan edellä tässä momentissa säädetystä poiketen tällaista vuosiluokkaa kohti käyttää kuitenkin kaikkiaan 56 tuntia viikossa sekä, jos tällaisen perusopetusryhmän koko on enemmän kuin 24 oppilasta, enintään kolme tuntia viikossa kutakin mainitun oppilasmäärän ylittävää oppilasta kohti. Jos peruskoulun yläasteella on vähintään 525 oppilasta, saadaan opettamiseen edellä tässä momentissa säädetystä poiketen käyttää yhteensä enintään 1,7 tuntia viikossa oppilasta kohti.


Erityisopetukseen, 4§:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettuun opetukseen, vieraskieliseen opetukseen, kaksikielisten oppilaiden äidinkielen ja toisen kotimaisen kielen opetukseen sekä sellaisen peruskoulun yläasteen koulun, jossa on saamelaisten kotiseutualueella asuvia oppilaita, opetukseen käytettävästä tuntimäärästä on voimassa, mitä asetuksella säädetään.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1991.

Hallituksen esitys 197/90
Sivistysvaliok. miet. 15/90
Suuren valiok. miet. 213/90

Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Opetusministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.