246/1991

Annettu Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 1991

Asetus yrityskiinnitysasetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

muutetaan 30 päivänä syyskuuta 1985 annetun yrityskiinnitysasetuksen (778/85) 3§:n 3 momentti, 6§:n 3 momentti, 7§:n 2 momentti, 12§:n 1 momentin 3 ja 7 kohta ja 3 momentti, [ Merkitty kohta oikaistu (v. 1991), alkuperäinen sanamuoto kuului: 2 momentti, ] 13§:n 3 momentti ja 14§ seuraavasti:


Asian laatu ilmaistaan merkitsemällä, koskeeko hakemus kiinnityksen vahvistamista, kiinnityksen laajentamista, kiinnitysten yhdistämistä, kiinnityksen kuolettamista, kiinnitysten keskinäisen etuoikeusjärjestyksen muuttamista vai kiinnityksen vastattavaksi ottamista.


Asiakirjavihkot arkistoidaan asianumeron mukaisessa järjestyksessä.


Kun rekisteriviranomaisen päätökseen yrityskiinnitysasiassa haetaan muutosta, sen on lähetettävä jäljennös asiakirjavihkosta hovioikeuteen.

12§

Muistutustietoina merkitään rekisteriin:


3)kiinnitettyyn omaisuuteen kohdistettu ulosmittaus, takavarikko, myymis- ja hukkaamiskielto tai kiinnitetyn omaisuuden pakkohuutokauppa taikka elinkeinonharjoittajan omaisuuden hakeminen ja luovuttaminen konkurssiin tai päätös elinkeinonharjoittajan selvitys- tai suoritustilasta sekä näitä tietoja koskevat muutokset;


7)yrityskiinnityslain 4§:n 2 momentissa, 9§:n 3 momentissa tai 12§:n 2 momentissa tarkoitettu ilmoitus saatavan hakemisesta;


Kun 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua merkintää on muutettu, rekisteriviranomaisen on ilmoitettava tästä rekisteriin merkitylle aikaisemmalle panttivelkakirjan haltijalle ja jälkipantin saajalle. Kun tehdään 1 momentin 7 kohdan mukainen ilmoitus, siinä on yksilöitävä kiinnitys, jonka perusteella ilmoitus on tehty, mainittava maksettavaksi haetun saatavan määrä, ilmoitettava milloin haaste tai muu hakemus on jätetty tuomioistuimelle tai muulle viranomaiselle sekä esitettävä näistä selvitys.

13§

Kiinnitysten etuoikeuden järjestämistä kiinnityksenhaltijain sopimusta vastaavaksi yhteisöjen sulautuessa on haettava noudattaen soveltuvin osin mitä kiinnitysten keskinäisen etuoikeuden muuttamisesta säädetään.

14§

Merkintä kiinnityksen vastattavaksi ottamisesta tehdään omaisuutta luovuttaneen ja kiinnityksen vastattavaksi ottaneen elinkeinonharjoittajan rekisteritietoihin. Tiedot vastattavaksi otetusta kiinnityksestä ja kiinnitystä koskevista muistutustiedoista siirretään kiinnityksen vastattavaksi ottaneen rekisteritietoihin.

Merkintä 12§:n 1 momentin 7 kohdan mukaisesta ilmoituksesta tehdään omaisuutta luovuttaneen ja omaisuutta saaneen kaupparekisteriin merkityn elinkeinonharjoittajan rekisteritietoihin tai sen elinkeinonharjoittajan rekisteritietoihin, jonka omaisuus on tullut yrityskiinnityslain 4§:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla kiinteistökiinnityksen piiriin kuuluvaksi.

Merkintä 2 momentissa tarkoitetusta ilmoituksesta poistetaan yrityskiinnitysrekisteristä saatavan tultua maksetuksi, perinnän rauettua tai kun kiinnityksenhaltija antaa siihen suostumuksensa tai merkintä on menettänyt muutoin merkityksensä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maalis>kuuta 1991.

Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Oikeusministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.