244/1991

Annettu Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 1991

Laki osuuskuntalain 154 ja 155§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 28 päivänä toukokuuta 1954 annetun osuuskuntalain (247/54) 154§, sellaisena kuin se on 24 päivänä elokuuta 1984 annetussa laissa (644/84), sekä

lisätään 155§:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

154§

Tuomioistuimen on kehotettava kuulutuksella kaikkia velkojia, jotka haluavat varata itselleen oikeuden saada saamisista maksun purkautuvalta osuuskunnalta, ilmoittamaan siitä kirjallisesti tuomioistuimelle määräpäivänä kolmen kuukauden kuluttua. Kuulutus on heti pantava nähtäville tuomioistuimen ilmoitustaululle, ja se on julkaistava virallisessa lehdessä kaksi kertaa, ensimmäisen kerran viimeistään kaksi ja toisen kerran viimeistään kuukautta ennen paikalletulopäivää. Tuomioistuimen on annettava kuulutuksesta erikseen tieto lääninhallitukselle ja kaikille tunnetuille velkojille.

Jos esitetään selvitys, että velkojat, jotka ovat tehneet 1 momentissa mainitun varauksen, ovat saaneet maksun saamisistaan tai että saamisista on asetettu tuomioistuimen hyväksymä vakuus, on tuomioistuimen annettava suostumus sulautumiseen.

155§

Jos sulautumiseen osallisista osuuskunnista useamman kuin yhden omaisuuteen on voimassa yrityskiinnityslaissa (634/84) tarkoitettu yrityskiinnitys, ei sulautumisesta saa tehdä kaupparekisteriin merkintää ennen kuin kiinnityksenhaltijat ovat sopineet kiinnitysten etuoikeudesta ja etuoikeuden järjestämisestä on hakemuksen perusteella tehty merkintä yrityskiinnitysrekisteriin.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1991.

Hallituksen esitys 139/90
Lakivaliok. miet. 12/90
Suuren valiok. miet. 196/90

Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Oikeusministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.