240/1991

Annettu Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 1991

Laki yrityskiinnityslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 24 päivänä elokuuta 1984 annetun yrityskiinnityslain (634/84) 4§:n 2 momentti, 10, 11 ja 12§, 15§:n 1 momentin 1 kohta ja 2 momentti, 27§:n 1 momentti ja 34§ sekä

lisätään 9§:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

Yrityskiinnityksen suhde muihin vakuusmuotoihin

Jos rakennuksen tai yrityskiinnityksen kohteena olevan muun siihen verrattavan omaisuuden omistaja saa omistusoikeuden kiinteistöön, jolla kiinnitetty omaisuus sijaitsee, tai yrityskiinnityksen kohteena oleva rakennus tai muu omaisuus luovutetaan sanotun kiinteistön omistajalle, yrityskiinnitys pysyy voimassa yrityskiinnityksen alaiseen omaisuuteen siitä huolimatta, että tämän on katsottava kuuluvan kiinteistöön, ja yrityskiinnitys tuottaa etuoikeuden maksun saantiin omaisuuden arvosta ennen kiinteistöön aikaisemmin vahvistettuja kiinnityksiä. Yrityskiinnitys pysyy voimassa ja tuottaa etuoikeuden maksun saantiin myös, jos yrityskiinnityksen kohteena olevan omaisuuden omistajan ja kiinteistön omistajan välistä sopimusta kiinteistön käytöstä muutetaan siten, että käyttöoikeuteen ja rakennuksiin voidaan vahvistaa kiinnitys kiinteän omaisuuden kiinnittämistä koskevien säännösten nojalla. Yrityskiinnitys raukeaa kuitenkin kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun yrityskiinnityksenhaltija sai tiedon omaisuuden luovutuksesta tai muusta oikeustoimesta, jonka johdosta yrityskiinnityksen kohteena oleva omaisuus tuli kiinteistön osaksi tai kiinteistön käyttöoikeuden yllä mainitusta muutoksesta, ja viimeistään kahden vuoden kuluttua sanotusta tapahtumasta, jollei hän siihen mennessä hae saatavansa maksua kiinnitetystä omaisuudesta ja ilmoita siitä rekisteriviranomaiselle.


Kiinnitetyn omaisuuden luovutus

Jos elinkeinonharjoittaja myy tai muutoin luovuttaa yrityskiinnityksen kohteena olevan omaisuuden kokonaisuudessaan tai pääosin, yrityskiinnitys pysyy voimassa ja tuottaa etuoikeuden maksun saamiseen luovutetusta omaisuudesta ennen luovutuksensaajan omaisuuteen vahvistettua yrityskiinnitystä. Kiinnitys raukeaa kuitenkin kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun kiinnityksenhaltija sai tiedon luovutuksesta ja viimeistään kahden vuoden kuluttua luovutuksesta, jollei hän siihen mennessä hae saatavansa maksua kiinnitetystä omaisuudesta ja ilmoita siitä rekisteriviranomaiselle. Luovutettu omaisuus vapautuu kiinnityksestä kiinnityksenhaltijan saatavan tultua suoritetuksi tai kun kiinnityksenhaltija on luopunut perinnästä tai antanut vapautumiseen muutoin suostumuksensa.

10§
Yrityksen luovutus ja kiinnityksen vastattavaksi ottaminen

Kaupparekisteriin merkitty elinkeinonharjoittaja voi ottaa vastatakseen toisen elinkeinonharjoittajan hänelle luovuttamaan elinkeinotoimintaan kuuluvaan omaisuuteen vahvistetusta yrityskiinnityksestä. Edellytyksenä vastattavaksi ottamiselle on elinkeinotoiminnan ja kaiken siihen kuuluvan kiinnityskelpoisen omaisuuden luovuttaminen sekä se, että luovutettuun omaisuuteen ja luovutuksensaajan omaisuuteen vahvistettujen yrityskiinnityksien haltijat antavat tähän suostumuksensa ja sopivat kiinnitysten keskinäisestä etuoikeudesta. Vastattavaksi ottamista on yrityskiinnityksen vastattavaksi ottavan elinkeinonharjoittajan haettava rekisteriviranomaiselta kolmen kuukauden kuluessa luovutuksesta. Vastattavaksi ottaminen tapahtuu, kun siitä tehdään merkintä yrityskiinnitysrekisteriin. Vastattavaksi ottamisen jälkeen yrityskiinnitys kohdistuu vastaanottajan kaikkeen yrityskiinnityskelpoiseen omaisuuteen.

Mitä 1 momentissa säädetään, on soveltuvin osin voimassa silloin kun kysymys on yrityksen osan ja siihen kuuluvan sellaisen omaisuuden luovuttamisesta, johon on vahvistettu yrityskiinnitys rajoitettuna siten kuin 5§:n 2 momentissa säädetään. Vastattavaksi ottamisen edellytyksenä on lisäksi se, että kiinnitykset vastattavaksi ottamisen jälkeen täyttävät 5§:n 3 momentissa säädetyt vaatimukset.

11§
Elinkeinonharjoittajaa koskevat muutokset

Elinkeinonharjoittajan yhteisömuodon muuttaminen tai yksityisen elinkeinonharjoittajan, aatteellisen yhdistyksen tai säätiön elinkeinotoiminnan muuttaminen harjoitettavaksi avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön muodossa ei vaikuta yrityskiinnityksen voimassaoloon eikä kiinnityksen tuottamaan etuoikeuteen, jos muutos merkitään rekisteriin kaupparekisterilain (129/79) 14§:ssä säädetyn muutosilmoituksen perusteella. Sama koskee yrityskiinnityksen voimassaoloa ja etuoikeutta silloin kun yksityinen elinkeinonharjoittaja, aatteellinen yhdistys tai säätiö luovuttaa elinkeinotoiminnan ja kaiken siihen kuuluvan omaisuuden luovutuksensaajalle, joka tehtyään muutosilmoituksen jatkaa luovuttajan elinkeinotoimintaa.

Yrityskiinnityksen voimassaolosta ja kiinnityksen tuottamasta etuoikeudesta yhteisön sulautuessa on voimassa, mitä asianomaista yhteisöä koskevassa laissa säädetään.

12§
Elinkeinonharjoittajan perinnönjako ja omaisuuden ositus

Kun elinkeinonharjoittaja, jonka omaisuuteen on vahvistettu yrityskiinnitys, kuolee, yrityskiinnitys kohdistuu kuolinpesään kuuluvaan yrityksen kiinnityskelpoiseen omaisuuteen.

Jos yritys ja kaikki sen omaisuus, jota yrityskiinnitys koskee, elinkeinonharjoittajan perinnönjaossa tai omaisuuden osituksessa siirtyy jollekin kuolinpesän osakkaista, testamentinsaajalle tai elinkeinonharjoittajan puolisolle elinkeinotoiminnan jatkamista varten, yrityskiinnityksen pysyvyydestä on voimassa, mitä 11§:n 1 momentissa säädetään. Jos jako tai ositus toimitetaan elinkeinotoiminnan lopettamiseksi, kiinnitys pysyy voimassa. Kiinnityksenhaltijan on kuitenkin oikeutensa säilyttämiseksi noudatettava, mitä 9§:n 3 momentissa säädetään.

15§
Velkojan oikeus välittömään maksuun

Velkoja saa hakea maksun kiinnitetystä omaisuudesta, vaikkei saatava olisikaan erääntynyt:

1) jos sellaisen yrityksen tai yrityksen osan toiminta, jonka omaisuuteen on vahvistettu yrityskiinnitys, lopetetaan tai koko yritys tai sen osa luovutetaan taikka yrityksen omaisuutta luovutetaan 9§:n 3 momentissa tarkoitetulla tavalla tai vastoin 9§:n 1 momentin säännöstä taikka kiinnitetty omaisuus tulee kiinteistön osaksi tai muutoin kiinteistökiinnityksen kohteeksi kelpaavaksi 4§:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla;


Oikeus saatavan perimiseen 1 momentin nojalla lakkaa, jollei kiinnityksenhaltija kolmen kuukauden kuluessa 1 momentissa mainitusta seikasta tiedon saatuaan hae saatavaa velalliselta. Silloin kun vaatimus perustuu 1 momentin 1 kohtaan, vaatimus on esitettävä 9§:n 3 momentissa säädetyssä määräajassa.

27§
Yrityskiinnityksen poistaminen rekisteristä

Elinkeinonharjoittajan lopetettua toimintansa konkurssin tai selvitys- tai suoritustilan johdosta yrityskiinnitys poistetaan yrityskiinnitysrekisteristä sen jälkeen, kun toiminnan lopettamisesta tai yhteisön purkamisesta on tätä koskevan ilmoituksen tai tiedonannon perusteella tehty merkintä kaupparekisteriin. Avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön selvitystilan johdosta saadaan yrityskiinnitys poistaa rekisteristä vain, jos selvitysmenettelyssä on noudatettu, mitä avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain (389/88) 5 luvun 15§:n 1-3 momentissa säädetään.


34§
Kiinnityksenhaltijan oikeuden turvaaminen

Elinkeinonharjoittaja, jonka omaisuuteen on vahvistettu yrityskiinnitys, on velvollinen viipymättä ilmoittamaan kiinnityksenhaltijalle yrityksen tai sen kiinnitetyn osan toiminnan lopettamisesta, yrityksen tai sen osan tai yrityksen 9§:n 3 momentissa tarkoitetun omaisuuden luovuttamisesta, yrityksen sulautumisesta, elinkeinonharjoittajaa koskevista 11§:ssä tarkoitetuista muutoksista, kiinnitettyä omaisuutta kohdanneesta 15§:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetusta tapahtumasta sekä muista kiinnityksenhaltijan oikeuteen olennaisesti vaikuttavista tapahtumista yrityksessä. Hänen on annettava kiinnityksenhaltijalle tämän pyynnöstä myös muut kiinnitettyä omaisuutta koskevat vakuuden arvon toteamiseksi tarpeelliset tiedot.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1991.

Ennen tämän lain voimaantuloa tapahtuneen kiinnitetyn omaisuuden luovutuksen, yrityksen luovutuksen sekä elinkeinonharjoittajaa koskevan 11§:ssä tarkoitetun muutoksen vaikutus yrityskiinnitykseen määräytyy tämän lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan.

Hallituksen esitys 139/90
Lakivaliok. miet. 12/90
Suuren valiok. miet. 196/90

Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Oikeusministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.