214/1991

Annettu Helsingissä 8 päivänä helmikuuuta 1991

Laki kansaneläkelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 8 päivänä kesäkuuta 1956 annetun kansaneläkelain (347/56) 39§:n 5 momentti, sellaisena kuin se on 23 päivänä heinäkuuta 1982 annetussa laissa (572/82),

muutetaan 1 b§:n 2 momentti, 22 a§:n 2 momentti, 35§:n 1 ja 5 momentti, 39§:n 1 momentti ja 39 a§:n 1 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 1 b§:n 2 momentti 23 päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa (1217/88), 22 a§:n 2 momentti ja 39 a§:n 1 momentti 26 päivänä heinäkuuta 1985 annetussa laissa (670/85) sekä 35§:n 5 momentti ja 39§:n 1 momentti 12 päivänä tammikuuta 1973 annetussa laissa (8/73), sekä

lisätään 26§:ään, sellaisena kuin se on muutettuna 5 päivänä helmikuuta 1982, 18 päivänä tammikuuta ja 12 päivänä heinäkuuta 1985, 8 päivänä elokuuta 1986 ja 25 päivänä marraskuuta 1988 annetuilla laeilla (103/82, 53 ja 594/85, 594/86 ja 986/88) sekä mainitulla 26 päivänä heinäkuuta 1985 annetulla lailla, uusi 8 momentti seuraavasti:

1 b§

Jos 1 momentissa tarkoitettu työskentely ulkomailla jatkuu vuotta kauemmin tai jos työntekijä suorittaa työtä ulkomailla edellisen työnantajansa ulkomaisen tytäryhtiön palveluksessa, kansaneläkelaitos voi hakemuksesta, joka on tehty vuoden kuluessa 1 momentissa mainitun määräajan päättymisestä tai työntekijän muutosta ulkomaisen tytäryhtiön palvelukseen, päättää, että työntekijän ja hänen 1 momentissa tarkoitettujen perheenjäsentensä katsotaan edelleen asuvan Suomessa eläkelaitoksen määräämän ajan. Erityisestä syystä voidaan hakemuksen tekemisen määräajasta poiketa.

22 a§

Yksilöllinen varhaiseläke myönnetään toistaiseksi. Yksilöllisestä varhaiseläkkeestä on soveltuvin osin muutoin voimassa, mitä tässä laissa on säädetty työkyvyttömyyseläkkeestä, lukuun ottamatta 39§:n 1, 3 ja 4 momentin säännöksiä.


26§

Työkyvyttömyyseläkkeen lisäosaa määrättäessä 1 momentissa mainittuihin etuuksiin rinnastetaan sellainen julkisoikeudelliseen työ- tai virkasuhteeseen perustuva eläke, jonka vakuutettu saisi, jos hän siirtyisi sanotulle eläkkeelle välittömästi sairausajan palkan maksun päätyttyä.

4 luku

Etuuksien hakeminen ja maksaminen

35§

Eläke myönnetään hakemuksesta. Eläkettä haetaan eläkkeenhakijan asuinkunnan paikallistoimistosta siten kuin asetuksella tarkemmin säädetään.


Eläkelaitos päättää tarpeellisen selvityksen saatuaan määräajaksi myönnetyn eläke-edun jatkamisesta. Sitä koskeva hakemus on tehtävä tai selvitys esitettävä vuoden kuluessa määräajan päättymisestä.

39§

Eläke maksetaan eläkeoikeuden syntymistä seuraavan kuukauden alusta, ei kuitenkaan ilman erityistä syytä pitemmältä kuin vuoden ajalta ennen eläkkeen hakemista. Samoin menetellään eläkkeen osaa tai korotusta maksettaessa. Työttömyyseläkettä ei kuitenkaan ilman erityistä syytä makseta pitemmältä kuin kuuden kuukauden ajalta ennen eläkkeen hakemista.


39 a§

Yksilöllistä varhaiseläkettä maksetaan sitä seuraavan kuukauden alusta, jona vakuutettu on täyttänyt 22 a§:n 1 momentissa tarkoitetut yksilöllisen varhaiseläkkeen saamisen edellytykset, ei kuitenkaan ilman erityistä syytä pitemmältä kuin vuoden ajalta ennen eläkkeen hakemista.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1991.

Tämän lain 35§:n 5 momenttia, 39§:n 1 momenttia ja 39 a§:n 1 momenttia sovelletaan, kun niissä tarkoitettu hakemus on tehty tai selvitys on esitetty tämän lain voimaantulon jälkeen.

Hallituksen esitys 288/90
Sosiaalivaliok. miet. 56/90
Suuren valiok. miet. 268/90

Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sosiaali- ja terveysministeri
Mauri Miettinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.