188/1991

Annettu Helsingissä 1 päivänä helmikuuuta 1991

Verohallintolaki

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Yleiset säännökset
Verohallinto

Verotusta varten on valtiovarainministeriön alainen verohallinto, johon kuuluvat verohallitus, lääninverovirastot ja verotoimistot. Verohallintoon voi kuulua myös muita yksiköitä sen mukaan kuin niistä erikseen säädetään.

Verohallintoa johtaa verohallitus. Jokaisessa läänissä on lääninverovirasto. Asetuksella voidaan kuitenkin säätää, että kahta tai useampaa lääniä varten on yhteinen lääninverovirasto.

Lisäksi verohallinnossa on lautakuntia ja asiamiehiä sen mukaan kuin niistä erikseen säädetään.

Verohallinnon tehtävät

Verohallinnon tehtävänä on verotuksen toimittaminen sekä verojen ja maksujen kanto ja perintä sekä verovalvonta sen mukaan kuin erikseen säädetään.

Johtaessaan verohallinnon toimintaa verohallituksen tulee edistää oikeaa ja yhdenmukaista verotusta sekä kehittää verohallinnon palvelukykyä.

Verohallinnon tulee suorittaa ne selvitys-, kokeilu-, seuranta- ja suunnittelutehtävät sekä ne muut tehtävät, jotka valtiovarainministeriö sille antaa tai jotka sille erikseen säädetään taikka määrätään.

Johtokunta

Verohallituksessa on johtokunta, jonka tehtävistä, kokoonpanosta ja asettamisesta säädetään asetuksella.

Verohallinnon viranomaisia koskevia säännöksiä
Muutoksen hakeminen eräissä tapauksissa

Verohallituksella ja lääninverovirastolla on oikeus valtion puolesta hakea muutosta asetuksessa tarkemmin säädettäviä välittömiä valtion veroja koskeviin, veroviranomaisten ja lainkäyttöviranomaisten päätöksiin. Sama oikeus on kunnan puolesta kunnanhallituksella kunnallisveroa koskevissa asioissa.

Jos verohallitus, lääninverovirasto tai kunnanhallitus haluaa käyttää 1 momentissa tarkoitettua oikeutta, sen on ilmoitettava siitä muutoksen hakemiseen oikeutetulle alemmalle veroviranomaiselle, joka silloin ei saa käyttää puhevaltaa samassa asiassa.

Verorikoksen ilmoittaminen syyttäjälle ja puhevallan käyttö

Verohallituksella ja lääninverovirastolla on oikeus valtion puolesta asetuksessa tarkemmin säädettävien verojen ja maksujen osalta syytteeseen panoa varten ilmoittaa verorikosta koskeva asia syyttäjälle ja määräämänsä asiamiehen edustamana käyttää valtion puhevaltaa tällaista syytettä tai mainitusta rikoksesta johtuvaa vahingonkorvausta koskevassa asiassa. Sama oikeus on kunnan puolesta kunnanhallituksella kunnallisveroa koskevissa asioissa.

Jos verohallitus haluaa käyttää 1 momentissa tarkoitettua oikeutta, sen on ilmoitettava siitä lääninverovirastolle, joka silloin ei saa käyttää puhevaltaa samassa asiassa.

Verohallinnon virkamiehiä koskevia säännöksiä
Sivutoimirajoitus

Verohallinnon virkamies ei saa kuulua valtiolle verovelvollisen yhteisön hallitukseen tai hallintoon eikä toimia sen tilintarkastajana, ellei verohallitus ole yksittäistapauksessa tai erityisiä tapauksia varten yleisesti antanut siihen lupaa.

Verohallitus voi antaa rajoittavia määräyksiä verohallinnon virkamiehen oikeudesta harjoittaa liikettä tai ammattia tahi toimia virkansa ulkopuolella verovelvollisen asiamiehenä, avustajana tai asiantuntijana verotusta tai kirjanpitoa koskevassa taikka tuomioistuimessa vireillä olevassa asiassa.

Pesänhoitopalkkion suorittaminen valtiolle

Jos verohallinnon virkamies on veronkantolain 27 a§:ssä tarkoitetussa erikoisperintäasiassa määrätty osallistumaan pesänhoito- tai muuhun tehtävään konkurssissa, on tästä sekä siihen liittyvästä toimeksiannosta samoin kuin muusta erikoisperintätehtävästä saatu palkkio suoritettava valtiolle, kuitenkin vain siltä osin kuin se on maksettu tehtävästä, jonka virkamies on hoitanut ollessaan verohallinnon palveluksessa.

Erinäiset säännökset
Tarkemmat säännökset

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

Voimaantulo
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1991. Tämän lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä ennen lain voimaantuloa. Tällä lailla kumotaan verohallinnosta 11 päivänä joulukuuta 1987 annettu laki (960/87).
Hallituksen esitys 160/90
Valtiovarainvaliok. miet. 68/90
Suuren valiok. miet. 229/90

Helsingissä 1 päivänä helmikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Ulla Puolanne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.