169/1991

Annettu Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 1991

Laki peruskoululain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 27 päivänä toukokuuta 1983 annetun peruskoululain (476/83) 77§ ja

lisätään lakiin uusi 77 a ja 80 a§ seuraavasti:

77§

Valtioneuvosto voi sen mukaan kuin asetuksella säädetään myöntää Suomen kansalaiselle taikka rekisteröidylle suomalaiselle yhteisölle tai säätiölle luvan perustaa yksityisen koulun, joka kunnan ja koulun ylläpitäjän sopimuksen perusteella korvaa kunnan peruskoulua.

Opetus peruskoulua korvaavassa koulussa annetaan peruskoulun opetussuunnitelman mukaan. Peruskoulua korvaavan koulun kunkin vuosiluokan oppimäärän suorittaminen vastaa peruskoulun vastaavan vuosiluokan oppimäärän suorittamista.

77 a§

Valtioneuvosto voi perustamisluvan myöntämisen yhteydessä antaa koulun ylläpitäjälle luvan laatia oman, peruskoulun opetussuunnitelmasta poikkeavan, opetussuunnitelman. Luvan myöntämisen edellytyksenä on:

1)että koulun opetus perustuu kansainvälisesti tunnettuun kasvatusopilliseen järjestelmään; ja

2)että koulun toiminta hyödyttää maan opetus- ja kasvatustoiminnan kehittämistä.

Koulun laatima opetussuunnitelma on sen vuotuisena osana olevaa työsuunnitelmaa lukuun ottamatta alistettava kunnan koululautakunnan ja kouluhallituksen vahvistettavaksi.

Omaa opetussuunnitelmaa noudattavan peruskoulua korvaavan koulun vuosiluokan oppimäärän suorittaminen voi yhdeksättä vuosiluokkaa lukuunottamatta poiketa vastaavan peruskoulun vuosiluokan oppimäärän suorittamisesta sen mukaan kuin asetuksella tarvittaessa säädetään.

80 a§

Omaa opetussuunnitelmaa noudattavan 77 a§:ssä tarkoitetun peruskoulua korvaavan koulun hallintoa ja opetusta järjestettäessä voidaan, sen mukaan kuin koulun ohjesäännössä ja opetussuunnitelmassa määrätään, 78, 78 a ja 79§:n estämättä poiketa siitä, mitä 13 §:ssä, 18§:n 1 ja 2 momentissa, 19-21 §:ssä, 21 a§:n 2 momentissa sekä 27-30§:ssä säädetään ja niiden nojalla määrätään peruskoulun hallinnosta ja opetuksesta.

Tässä pykälässä tarkoitetulla koululla ei ole koulupiiriä. Oppilaiden ottamisessa kouluun noudatetaan, mitä oppilaan kotikunnan ja koulun ylläpitäjän kesken sovitaan.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1991.

Hallituksen esitys 88/90
Sivistysvaliok. miet. 24/90
Suuren valiok. miet. 282/90

Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Opetusministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.