138/1991

Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 1991

Asetus Punkaharjun luonnonsuojelualueesta

Ympäristöministerin esittelystä säädetään 23 päivänä helmikuuta 1923 annetun luonnonsuojelulain (71/23) 2§:n 2 momentin ja Punkaharjun luonnonsuojelualueesta 17 päivänä tammikuuta 1991 annetun lain (137/91) 5§:n nojalla:

Kiellot

Punkaharjun luonnonsuojelualueella ei saa:

1) rakentaa rakennuksia, rakennelmia tai teitä;

2) ottaa maa-aineksia, vahingoittaa maa- tai kallioperää eikä ojittaa metsää, suota tai muuta aluetta;

3) ottaa taikka vahingoittaa puita, pensaita tai muita kasveja tai niiden osia,

4) tappaa, pyydystää tai hätyyttää luonnonvaraisia selkärankaisia eläimiä tai hävittää niiden pesiä eikä pyydystää tai kerätä selkärangattomia eläimiä;

5) nousta maihin, ankkuroida tai pitää venettä taikka laivaa; eikä

6) leiriytyä tai tehdä avotulta.

Luonnonsuojelualueella on kielletty muutkin toimet, jotka saattavat vaikuttaa epäedullisesti alueen luonnonoloihin, maisemaan taikka eläin- tai kasvilajien säilymiseen.

Sallitut toimet

Punkaharjun luonnonsuojelualueella saa sen perustamistarkoituksen mukaisesti:

1) rakentaa alueen hoitoa, valvontaa ja tutkimusta, yleisön opastamista, retkeilyä ja alueeseen tutustumista varten tarpeellisia rakennuksia, rakennelmia ja polkuja;

2) poimia marjoja ja ruokasieniä;

3) asianmukaisin toimin hoitaa kulttuurimaisemaa ja palauttaa alueen luontaisen kehityksen edellyttämän luonnontilan;

4) pitää kunnossa rautateitä ja yleisiä teitä sekä entistää ja pitää kunnossa rakennuksia ja rakennelmia;

5) tehdä muinaismuistolain (295/63) mukaisia tutkimuksia;

6) ryhtyä pelastuspalvelun ja palontorjunnan vaatimiin toimiin; sekä

7) kartoittaa ja tehdä maanmittaustöitä.

Paikoissa, jotka on määrätty järjestyssäännössä, saa luonnonsuojelualueella tilapäisesti nousta maihin, ankkuroida tai pitää venettä taikka laivaa sekä tehdä avotulen.

Jos 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettu rakennus on suojeltu valtion omistamien rakennusten suojelusta annetun asetuksen (480/85) nojalla tai kuuluu rakennushallituksen pitämään varjeltavien rakennusten luetteloon, sen saa entistää tai sitä muuttaa ainoastaan museoviraston hyväksymällä tavalla.

Metsäntutkimuslaitoksen luvalla sallitut toimet

Punkaharjun luonnonsuojelualueella saa sen perustamistarkoitusta vaarantamatta Metsäntutkimuslaitoksen luvalla:

1) tutkimusta tai muuta tieteellistä tarkoitusta taikka opetusta varten tappaa tai pyydystää eläimiä, ottaa kivennäisnäytteitä ja kerätä käpyjä, siemeniä ja muita metsänjalostukseen tarvittavia puiden osia sekä muita kasveja ja niiden osia ja eläinten pesiä;

2) vähentää kasvi- tai eläinlajin yksilöiden lukumäärää, jos laji on lisääntynyt liikaa tai käynyt muuten vahingolliseksi;

3) kalastaa;

4) tehdä geologisia tutkimuksia ja etsiä malmeja; sekä

5) pitää kunnossa kulkuväyliä, vedenottamoita ja vesijohtoja, kaapeleita, sähkö- ja puhelinlinjoja sekä sähkö- ja puhelinlaitteita.

Hoito- ja käyttösuunnitelma

Punkaharjun luonnonsuojelualueen hoitoa ja käyttöä varten on laadittava hoito- ja käyttösuunnitelma.

Hoito- ja käyttösuunnitelman perusteet (runkosuunnitelman) vahvistaa ympäristöministeriö. Runkosuunnitelmaa vahvistaessaan ministeriö määrää, mitkä runkosuunnitelman nojalla laadittavat erityissuunnitelmat on alistettava ministeriön vahvistettaviksi.

Erityisiä säännöksiä

Säännökset, joiden nojalla eräät toimet Punkaharjun luonnonsuojelualueella sallitaan, eivät perusta laajempaa oikeutta kuin asianomaisella muuten on.

Ympäristöministeriö voi sallia muitakin kuin 2 ja 3§:ssä tarkoitettuja toimia, jotka eivät ole ristiriidassa luonnonsuojelualueen perustamistarkoituksen kanssa ja joita sen asianmukainen hoito tai käyttö edellyttää.

Luonnonsuojelualueen hallinta

Punkaharjun luonnonsuojelualuetta hallitsee ja hoitaa Metsäntutkimuslaitos lukuun ottamatta yleisiä teitä, joita hallitsee tielaitos, sekä rautatiealuetta, jota hallitsee Valtionrautatiet.

Tarkemmat määräykset ja ohjeet

Tarkemmat määräykset tämän asetuksen täytäntöönpanosta antaa tarvittaessa ympäristöministeriö.

Ohjeet Punkaharjun luonnonsuojelualueen rajojen määräämisestä antaa maanmittaushallitus.

Voimaantulo- ja siirtymäsäännös
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1991.

Luonnonsuojelualueella olevien vuokra-alueiden vuokrasopimukset jäävät voimaan. Kaarnaniemen lomakylä saa jatkaa toimintaansa, kunnes hoito- ja käyttösuunnitelman vahvistamisajankohtana voimassa oleva vuokrasopimus päättyy. Kuntoutussairaalan sauna Silvonniemessä saa jatkaa toimintaansa kulloinkin voimassa olevan vuokrasopimuksen mukaisesti. Tämä ei estä saunarakennuksen purkamista tai poissiirtämistä Silvonniemestä ennen vuokrasopimuksen päättymistä, jos alueen vuokraaja ja Metsäntutkimuslaitos näin sopivat. Tiehallitus saa leventää valtatietä 14 veden puolelle pengertämällä Punkasalmen ja Kuikonniemen välillä sekä rakentaa uuden tasoliittymän ympäristöministeriön hyväksymään paikkaan.

Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ympäristöministeri
Kaj Bärlund

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.