92/1991

Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 1991

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta 17 päivänä syyskuuta 1982 annetun lain (677/82) 12 §:n 2 momentti sekä 13 ja 15§,

sellaisina kuin niistä ovat 12§:n 2 momentti 15 päivänä joulukuuta 1989 annetussa laissa (1139/89) ja 15§ 31 päivänä maaliskuuta 1988 annetussa laissa (300/88), sekä

muutetaan 6§:n 2 ja 3 momentti sekä 26§,

sellaisina kuin ne ovat, 6§:n 2 ja 3 momentti 2 päivänä kesäkuuta 1989 annetussa laissa (513/89) ja 26§ osittain muutettuna mainitulla 31 päivänä maaliskuuta 1988 annetulla lailla, seuraavasti:

Valtakunnallisen suunnitelman laadinta

Valtakunnallisen suunnitelman valmistelusta huolehtivat sosiaali- ja terveysministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, kauppa- ja teollisuusministeriö sekä ympäristöministeriö kukin hallinnonalallaan.

Maa- ja metsätalousministeriön, kauppa- ja teollisuusministeriön sekä ympäristöministeriön on viimeistään 30 päivänä huhtikuuta toimitettava valtakunnallista suunnitelmaa koskeva esityksensä sosiaali- ja terveysministeriölle.

26§
Määräykset

Ministeriö antaa, sen mukaan kuin valtakunnallisessa suunnitelmassa erikseen määrätään, tarkempia määräyksiä valtakunnalliseen suunnitelmaan sisällytettyjen määräysten soveltamisesta.

Lääninhallituksen on sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevia asioita ratkaistessaan noudatettava 1 momentissa tarkoitettujen määräysten lisäksi sosiaali- ja terveysministeriön tai muun ministeriön oman toimialansa osalta antamia yleisiä määräyksiä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1991.

Tämän lain voimaan tullessa 13§:ssä tarkoitettuun valtakunnallisten palvelujen tuottajien luetteloon merkittyjä palvelujen tuottajia pidetään lain voimaan tultuakin kansanterveysasetuksen (205/72) 6§:n 6 momentissa tarkoitettuina valtakunnallisina palvelujen tuottajina.

Hallituksen esitys 233/90
Sosiaalivaliok. miet. 44/90
Suuren valiok. miet. 227/90

Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sosiaali- ja terveysministeri
Mauri Miettinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.