89/1991

Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 1991

Laki raskauden keskeyttämisestä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan raskauden keskeyttämisestä 24 päivänä maaliskuuta 1970 annetun lain (239/70) 5§:n 3 momentti, 5 a§, 6§:n 1 ja 3 momentti sekä 8, 10 ja 11§,

sellaisina kuin niistä ovat 5 a§ 12 päivänä heinäkuuta 1985 annetussa laissa (572/85) ja 6§:n 1 momentti osittain muutettuna viimeksi mainitulla lailla, seuraavasti:


Sosiaali- ja terveyshallitus voi kuitenkin, jollei nainen raskaaksi saatettaessa ollut täyttänyt seitsemäätoista vuotta tai jos siihen muuten on erityistä syytä, antaa luvan raskauden keskeyttämiseen myöhemminkin, ei kuitenkaan kahdennenkymmenennen raskausviikon jälkeen.

5 a§

Sen estämättä, mitä 5§:ssä säädetään, sosiaali- ja terveyshallitus voi antaa luvan raskauden keskeyttämiseen, jos lapsivesi- tai ultraäänitutkimuksella, serologisilla tutkimuksilla taikka muulla vastaavalla luotettavalla tutkimuksella on todettu vaikea sikiön sairaus tai ruumiinvika, ei kuitenkaan kahdennenkymmenennenneljännen raskausviikon jälkeen.

Raskaus voidaan keskeyttää:

1) edellä 1§:n 1-3 ja 6 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa kahden lääkärin lupapäätöksellä tai asetuksella tarkemmin säädetyissä tapauksissa vaihtoehtoisesti sosiaali- ja terveyshallituksen luvalla;

2) 1§:n 4 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa keskeyttämisen suorittavan lääkärin päätöksellä; sekä

3) 1§:n 5 kohdassa ja 5§:n 3 momentissa sekä 5 a§:ssä tarkoitetuissa tapauksissa sosiaali- ja terveyshallituksen luvalla.


Jos kahden, tai 1§:n 4 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa, yhden lääkärin päätös on kielteinen, voidaan lupa raskauden keskeyttämiseen pyytää sosiaali- ja terveyshallitukselta.

Lausunnonantajalääkärinä voi toimia jokainen valtion, kunnan tai kuntainliiton palveluksessa oleva lääkäri taikka sosiaali- ja terveyshallituksen määräämä muu lääkäri.

Raskauden keskeyttäminen suoritetaan sosiaali- ja terveyshallituksen tähän tarkoitukseen hyväksymässä sairaalassa (keskeyttämissairaala). Suorittajalääkärinä voi toimia jokainen sanotun sairaalan palveluksessa oleva laillistettu lääkäri.

10§

Tämän lain 1, 5 ja 6§:n mukaan sosiaali- ja terveyshallitukselle kuuluvat asiat käsitellään erityisistunnossa, niin kuin siitä asetuksella tarkemmin säädetään.

Sosiaali- ja terveyshallituksen on käsiteltävä 1 momentissa mainitut asiat kiireellisinä. Sosiaali- ja terveyshallituksen asiasta antamaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

11§

Sosiaali- ja terveyshallituksen on valvottava, että lausunnonantaja- ja suorittajalääkärit pyrkivät noudattamaan tasapuolista ja yhdenmukaista käytäntöä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1991.

Hallituksen esitys 233/90
Sosiaalivaliok. miet. 44/90
Suuren valiok. miet. 227/90

Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sosiaali- ja terveysministeri
Mauri Miettinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.