87/1991

Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 1991

Laki steriloimislain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 24 päivänä huhtikuuta 1970 annetun steriloimislain (283/70) 4, 5 ja 8§,

sellaisina kuin niistä ovat 4 ja 5§ 31 päivänä tammikuuta 1985 annetussa laissa (125/85), seuraavasti:

Steriloimiseen voidaan ryhtyä:

1) 1§:n 1 ja 2 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa steriloimisen suorittavan lääkärin päätöksellä;

2) 1§:n 3 ja 4 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa kahden lääkärin päätöksellä; sekä

3) 1§:n 5 ja 6 kohdassa ja 2§:ssä tarkoitetuissa tapauksissa sosiaali- ja terveyshallituksen luvalla.

Edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun päätöksen tulee sisältää toimenpiteen suorittavan lääkärin sekä muun lääkärin antama kirjallinen lausunto, jossa he tarkoin ilmoittaen toimenpiteen syyt yksimielisesti toteavat sitä koskevien edellytysten olevan olemassa.

Jos yhden lääkärin, tai 1§:n 3 ja 4 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa, kahden lääkärin päätös on kielteinen, voidaan lupaa steriloimiseen pyytää sosiaali- ja terveyshallitukselta.

Tässä laissa tarkoitetut sosiaali- ja terveyshallitukselle kuuluvat asiat käsitellään erityisistunnossa siten kuin asetuksella tarkemmin säädetään.

Sosiaali- ja terveyshallituksen on käsiteltävä 1 momentissa mainitut asiat kiireellisinä. Sosiaali- ja terveyshallituksen asiasta antamaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Steriloimisen suorittaa laillistettu lääkäri tai se, jolle sosiaali- ja terveyshallitus lääkärintoimen harjoittamisesta annetun lain (562/78) 6§:n 2 momentin nojalla on myöntänyt luvan harjoittaa lääkärintointa.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1991.

Hallituksen esitys 233/90
Sosiaalivaliok. miet. 44/90
Suuren valiok. miet. 227/90

Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sosiaali- ja terveysministeri
Mauri Miettinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.