76/1991

Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 1991

Laki tartuntatautilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 25 päivänä heinäkuuta 1986 annetun tartuntatautilain (583/86) 6§, 10§:n 2 momentti, 11§, 12§:n 2 momentti, 15§, 20§:n 2 momentti, 23§:n 2 ja 3 momentti, 24 ja 34§ sekä 36 §:n 2 momentti sekä

lisätään lakiin uusi 40 a§ seuraavasti:

Tartuntatautien vastustamistyön yleinen suunnittelu, ohjaus ja valvonta kuuluu sosiaali- ja terveysministeriölle ja sen alaisena sosiaali- ja terveyshallitukselle.

Läänin alueella tartuntatautien vastustamistyön suunnittelu, ohjaus ja valvonta kuuluu lääninhallitukselle.

10§

Edellä 1 momentissa mainittuja tutkimuksia ja tehtäviä suoritetaan lisäksi sosiaali- ja terveyshallituksen tähän tarkoitukseen hyväksymissä laboratorioissa.


11§

Yleisiä vapaaehtoisia rokotuksia ja terveystarkastuksia on järjestettävä tartuntatautien ehkäisemiseksi sosiaali- ja terveysministeriön antamien ohjeiden mukaan.

12§

Milloin pakollisen rokotuksen järjestämistä on pidettävä erityisen kiireellisenä, sosiaali- ja terveysministeriö voi antaa sen toimeenpanemiseksi väliaikaisia määräyksiä. Määräyksistä on viipymättä ilmoitettava valtioneuvostolle, jonka on päätettävä asiasta lopullisesti.

15§

Kun pikaiset toimenpiteet ovat tarpeen tartuntataudin leviämisen estämiseksi, voi sosiaali- ja terveyshallitus ja läänin alueella lääninhallitus antaa niitä koskevat välttämättömät määräykset.

20§

Edellä 1 momentissa tarkoitetussa työssä tai tehtävässä oleva henkilö on määräajoin rokotettava ja tarkastettava siten kuin sosiaali- ja terveyshallitus tarkemmin määrää.


23§

Johtavan terveyskeskuslääkärin tulee ilmoittaa epäillystä tai todetusta yleisvaarallisesta ja ilmoitettavasta tartuntataudista sekä rokotuksen sivuvaikutuksesta lääninhallitukselle ja sosiaali- ja terveyshallitukselle.

Sosiaali- ja terveyshallitus antaa tarkempia määräyksiä 1 ja 2 momentissa tarkoitetuista ilmoituksista samoin kuin tartuntatautitilanteen seuraamiseksi ja tartuntatautien vastustamistyön suunnittelemiseksi tarvittavien tietojen antamisesta viranomaisille.

24§

Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöosaston tulee ilmoittaa epäillystä tai todetusta ihmisen terveyttä vaarantavasta eläintautitapauksesta sosiaali- ja terveyshallitukselle ja kiireellisessä tapauksessa myös asianomaiselle lääninhallitukselle.

34§

Sosiaali- ja terveyshallitus voi antaa ohjeet tartuntatautien ehkäisyyn tarkoitettujen rokotteiden, vasta-aineiden ja muiden lääkkeiden käytöstä.

36§

Jollei tartuntatautien vastustamistyön kannalta tarpeelliseksi katsottavasta yhteistoiminnasta voida sopia, valtioneuvosto voi määrätä sopimuksen tehtäväksi ja ottaen huomioon tasapuolisesti sopijapuolten edut määrätä yhteistoiminnan ehdoista.

40 a§

Sosiaali- ja terveyshallituksen oikeudesta saada asiantuntijatehtäviensä hoitamiseksi tarvittavia tietoja säädetään sosiaali- ja terveyshallituksesta annetussa laissa (63/91).


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1991.

Hallituksen esitys 233/90
Sosiaalivaliok. miet. 44/90
Suuren valiok. miet. 227/90

Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sosiaali- ja terveysministeri
Mauri Miettinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.