69/1991

Annettu Helsingissä 17 päivänä toukokuuta 1991

Laki hierojan toimesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan hierojan toimesta 20 päivänä joulukuuta 1945 annetun lain (1231/45) 5§ sekä

muutetaan 2 ja 3§, 6§:n 1 momentti sekä 7 ja 10-13 §, 13 a§:n 2 kohta ja 14§,

näistä 13 a§:n 2 kohta sellaisena kuin se on 9 päivänä helmikuuta 1990 annetussa laissa (157/90), seuraavasti:

Oikeus harjoittaa koulutetun hierojan tointa on Suomen kansalaisella, joka suoritettuaan koulutetuille hierojille määrätyn oppijakson ammattikasvatushallituksen hyväksymässä opetuslaitoksessa on saanut koulutetun hierojan todistuksen taikka joka on saanut 6§:n nojalla laillistuskirjan.

Edellä 2§:ssä mainitun opetuslaitoksen päästötodistus on 7 §:ssä säädetyin rajoituksin voimassa toimen harjoittajan laillistuskirjana.

Suomen kansalaisen, joka on muussa maassa valmistunut koulutetuksi hierojaksi ja haluaa saada oikeuden harjoittaa Suomessa koulutetun hierojan tointa, tulee tehdä hakemus sosiaali- ja terveyshallitukselle. Sosiaali- ja terveyshallitus voi, milloin se tarpeelliseksi katsotaan, vaatia, että hakija suorittaa kokeen tai tutkinnon 2§:ssä tarkoitetussa opetuslaitoksessa. Hakijalle, jolla on riittävä pätevyys voi sosiaali- ja terveyshallitus myöntää oikeuden harjoittaa koulutetun hierojan tointa ja antaa laillistuskirjan. Jos hakija on valmistunut opetuslaitoksesta, joka vastaa Suomessa hierojia kouluttavalle laitokselle asetettuja vaatimuksia, oikeus harjoittaa koulutetun hierojan tointa on myönnettävä, jollei sen myöntämättä jättämiseen ole erityistä syytä.


Muu kuin Suomen kansalainen ei saa ilman sosiaali- ja terveyshallituksen lupaa harjoittaa Suomessa hierojan tointa.

10§

Jos koulutettu hieroja on tuomittu vankeusrangaistukseen rikoksesta, jonka hän on tehnyt tointaan harjoittaessaan, ja tuomioistuimen päätös on saanut lainvoiman, sosiaali- ja terveyshallitus voi, jos rikokseen liittyvistä asianhaaroista on havaittavissa, että koulutettu hieroja ei ole sen luottamuksen arvoinen, jota hänen tulee nauttia, tai että hän on osoittautunut kykenemättömäksi tointaan harjoittamaan, julistaa hänet menettäneeksi oikeuden koulutetun hierojan toimen harjoittamiseen määräajaksi tai, jos asianhaarat ovat erittäin raskauttavat, lopullisesti.

Tuomioistuimen tulee viipymättä lähettää sosiaali- ja terveyshallitukselle jäljennös 1 momentissa tarkoitettua asiaa koskevasta pöytäkirjasta ja päätöksestä.

11§

Sosiaali- ja terveyshallitus voi jo ennen kuin päätös, jolla koulutettu hieroja on tuomittu vankeusrangaistukseen, on saanut lainvoiman, julistaa koulutetun hierojan menettäneeksi oikeuden toimensa harjoittamiseen, kunnes asia on lopullisesti ratkaistu.

Niin ikään sosiaali- ja terveyshallitus voi, jos on perusteltua syytä otaksua, että koulutettu hieroja mielisairauden taikka alkoholin tai huumausaineen väärinkäytön johdosta on käynyt kykenemättömäksi tointaan harjoittamaan, määrätä hänet lääkärintarkastukseen asian selville saamiseksi sekä kieltää häntä harjoittamasta koulutetun hierojan tointa, kunnes kysymys hänen kykenemättömyydestään on lopullisesti ratkaistu. Jollei hän alistu lääkärintarkastukseen, poliisin on annettava tarvittavaa virka-apua.

12§

Jos koulutettu hieroja mielisairauden taikka alkoholin tai huumausaineen väärinkäytön johdosta on käynyt kykenemättömäksi tointaan harjoittamaan, taikka epäsiveellisellä elämällä tai epäsiveellistä elämää edistämällä on osoittanut, ettei hän ole sen luottamuksen arvoinen, jota koulutetun hierojan tulee nauttia, voi sosiaali- ja terveyshallitus julistaa hänet toistaiseksi menettäneeksi oikeuden harjoittaa hierojan tointa.

Jos syy, joka on aiheuttanut oikeuden menettämisen, lakkaa, voi sosiaali- ja terveyshallitus hakemuksesta antaa oikeuden takaisin.

13§

Koulutetun hierojan tointa harjoittava on toimintaansa harjoittaessaan sosiaali- ja terveyshallituksen ja lääninhallituksen valvonnan alainen ja velvollinen noudattamaan, mitä sosiaali- ja terveyshallitus tai lääninhallitus lain tai asetuksen taikka niiden nojalla annettujen määräysten nojalla määrää, sekä, milloin sosiaali- ja terveyshallitus tai lääninhallitus erityisissä tapauksissa katsoo syytä olevan, antamaan sosiaali- ja terveyshallitukselle tai lääninhallitukselle ilmoituksia, selityksiä ja selvityksiä.

13 a§

Koulutetun hierojan toimen harjoittajan tulee toimiessaan itsenäisenä ammatinharjoittajana:


2) antaa sosiaali- ja terveyshallituksen määräysten mukaan ilmoituksia ja tietoja toiminnastaan.

14§

Muutoksenhausta sosiaali- ja terveyshallituksen tämän lain nojalla antamiin päätöksiin on voimassa, mitä muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa (154/50) säädetään. Edellä 10-13 §:ssä tarkoitettu päätös on valituksesta huolimatta heti pantava täytäntöön.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1991.

Hallituksen esitys 233/90
Sosiaalivaliok. miet. 44/90
Suuren valiok. miet. 227/90

Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sosiaali- ja terveysministeri
Mauri Miettinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.